Fundacja Oikonomos
2011.03. 29

Konkurs „Najlepsze pomysły na projekty umożliwiające przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”

Fundacja OIKONOMOS i Akademia Supraska zapraszają młodzież w wieku 17-26 lat do udziału w konkursie „Najlepsze pomysły na projekty umożliwiające przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”. Celem konkursu jest opracowanie koncepcji projektu związanego z szeroko rozumianą tematyką przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Główne cele koncepcji projektów to:
  • kształtowanie postaw społecznych w kierunku uznania praw podstawowych i potrzeb osób borykających się z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym,
  • zmiana stereotypowego wizerunku osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • promowanie idei solidarności społecznej i aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, szczególnie wolontariatu w odniesieniu do działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • uznanie podstawowego prawa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do godnego życia i do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
  • propagowanie społeczeństwa bardziej spójnego, wspierającego sprawiedliwy podział i w którym nikt nie żyje na marginesie,
  • podkreślenie silnego zaangażowania politycznego UE i państw członkowskich na rzecz wywarcia decydującego wpływu na likwidację ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Przedmiotem projektów mogą być działania takie jak:
  • konferencje, spotkania otwarte z ekspertami, seminaria, wykłady, warsztaty, szkolenia;
  • projekty o charakterze informacyjnym i promocyjnym, jak np. kampanie podnoszące świadomość społeczną, połączone z konkursami.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Fundacja OIKONOMOS, ul. św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji OIKONOMOS, ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok, pok. 11A (piętro I), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs MSZ”.

Termin nadsyłania prac mija 25 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia wpływu do Biura Fundacji OIKONOMOS).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie.
Regulamin konkursu
Formularz projektu
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ