Fundacja Oikonomos
2011.09. 08
ks. Jarosław Jóźwik

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej: „Kościół Prawosławny na Bałkanach i Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja”

Fundacja „Oikonomos” ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Akademii Supraskiej: „Kościół Prawosławny na Bałkanach i Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja”, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2011 r. w Białymstoku i Supraślu.

Termin i miejsce konferencji:
15.09.2011 (czwartek) - Centrum Kultury Prawosławnej - Białystok
16.09.2011 (piątek) - Akademia Supraska – Supraśl

W ramach konferencji odbędzie się koncert śpiewu cerkiewnego:
15 września 2011, godz. 18:45
Katedra św. Mikołaja w Białymstoku
- koncert Chóru Pracowników i Studentów PB "Polifonia"
(pod dyrekcją: Marty Zienkiewicz)


PROGRAM KONFERENCJI


15 września 2011

Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

09.00-09.20 - Uroczysta inauguracja konferencji

                     - H. B. Rev. abp. dr Jakub (Kostiuczuk), (Archbishop of Białystok)

                     - Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, (Vice-Rector University

                        of  Białystok)Sesja 1

Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Prowadzący: Prof. Antoni Mironowicz

09.20-09.50 - Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, (University of Białystok)

                     - Christianisation of Central and Eastern Europe by Byzantine

                        Church


09.50-10.10 - Prof. dr hab. Aleksander Naumow, (University of Crakow and

                       “Ca’ Foscari”, Venice) - Południowo-słowiańskie utwory w
                       cerkiewnosłowiańskim piśmiennictwie w Rzeczypospolitej


10.10-10.30 - Rev. Prof. dr hab. Marian Bendza, (The Chair of the Orthodox

                      Theology,  University of Białystok and Christian Theological

                      Academy in Warsaw) - The Cyrillo-Methodian mission in

                      Polish territory


10.30-10.50 - Prof. dr hab. Мария Жигалова, (National University of Brest),

                    - Bизантийская культура как фактор трансформации

                      картины мира в литовской и беларусской литературе


10.50-11.10 -  Przerwa kawowa
Sesja 2

Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Prowadzący: Rev. Archimandrite dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz)

11.10-11.40 - Prof. dr Татьяна Суботин, (National University of Belgrad)

                   - Роль Сербской Церкви в сохранений нацёналого

                     самочувствия себрбского народа во время турецкого

                     владычества


11.40-12.10 - Rev. dr Andrzej Borkowski, (University of Athens, Abbot

                      of the Monastery in  Suprasl) - Proces sądowy protosyngla

                      i egzarchy patriarszego arcydiakona Nicefora Paraschesa

                     Kantakuzena


12.10-12.40 - Prof. dr Eleni Oikonomou, (Aristotle University of Thessalonica)

                    - ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

                       ΧΡΟΝΟΥ Orthodox Confraternities in the Patterns of Time


12.40-13.10 - Prof. dr Despina Michalaga, (National and Kapodistrian University

                      of Athens)  - Ecumenical Patriarch Niphon’s false letter to Kiev

                      Metropolitan Joseph
 

13.10-13.40 - Dyskusja

14.00-15.00 - Obiad

Sesja 3

Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Prowadzący: Prof. Sergiusz Temčin

16.30-17.00 - Prof. dr hab. Aндреи Горбацкий, (National University of Brest)

                    - Bизантийскoе наследие как фундамент культурного

                      взаимодествия Востока и Запада


17.00-17.30 - Rev. Dr Henryk Paprocki, (Chair of the Orthodox Theology,

                      University of Białystok) - Podróżne naukowe św. Grzegorza

                      Peradze po Athosie i krajach bałkańskich


17.30-17.50 - Rev. Mgr Jarosław Syczewski (Diocese of Very, Greek

                      Orthodox Church) - Św. Antoni Supraski i jego pobyt na

                      Św. Górze Athos i Salonikach


17.50-17.20 - Dr Лариса Грицук, (National University of Brest)
                    - Влияние византийской культуры на воэрождение
                       славянской литературы


17.20-17.40 - Rev. dr Roman Płoński, (Olsztyn)
                    - Celebracja liturgii świętego Bazylego Wielkiego w tradycji
                       liturgikonu weneckiego z 1519 r.


17.40-18.10 - Dyskusja

18.20-19.00 - Koncert
16 września 2011

Sesja 4

Akademia Supraska – Monaster w Supraślu

Prowadzący: Prof. Aleksander Naumow

09.00-09.30 - Prof. dr Сергий Ю. Темчин, (Институт литовского языка,
                       Вильнюс) - Обращение Литовской митрополии к 
                       константинопольскому патриарху Иоакиму по вопросу
                       о двух агнцах В рукописном Архиерейском служебнике
                       последней четверти XVI века


09.30-09.50 - Mgr Elżbieta Kierejczuk, (Białystok University of Technology)
                    - Kilka hipotez w sprawie czasu przybycia Minieji Czetnej z
                      XI wieku do Supraśla

09.50-10.20 - Prof. dr Лариса Густова, (Byelorussian Academy of Science)
                    - Византийский богослужебно-певческий устав в Супрасльском
                      Благовещенском монастыре (XVI в.)


10.20-10.50 - Dr Марина Чистякова (Институт литовского языка, Вильнюс)
                     - Макарьевский вариант Простого пролога

10.50-11.10 - Dyskusja

11.10-11.30 - Przerwa kawowa

Sesja 5

Akademia Supraska – Monaster w Supraślu

Prowadzący: Rev. Prof. Marian Bendza

11.30-12.00 - Prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska (University of Poznań)
                    - Kult św. Paraskiewy Petki Ternowskiej we współczesnej Polsce

12.00-12.30 - Prof. dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieriejesławcew (University

                       of Olsztyn) - Dziedzictwo piśmiennicze Bizancjum

                       w repertuarze wydawniczym osiemnastowiecznych

                       drukarń w Rzeczypospolitej


12.30-12.50 - Dr Urszula Pawluczuk (University of Białystok)
                    - Wykładowcy greccy w szkole bractwa św. Ducha w Wilnie

12.50-13.10 - Mgr Denis Rusak (University of Białystok)
                     - Teologia bizantyjska w szkolnictwie prawosławnym
                       Wileńszczyzny w XIX w.


13.10-13.30 - Dyskusja

13.30-14.30 - Obiad

Sesja 6

Akademia Supraska – Monaster w Supraślu

Prowadzący: Prof. Jerzy Uścinowicz


15.00-15.30 - Prof. dr Ирина Языкова (St. Andrews Biblical-Theological
                       Institute, Moscow) - Художественные теденций и
                       направльеня в современном иконописании России


15.30-16.00 - Prof. dr Надежда Высоцкая, (Byelorussian National
                       University of Minsk)
                    - Ewolucja sztuki ikonograficznej w XIII-XVI wieku

16.00-16.30 - Prof. dr hab. Вaлерий Ф. Морозов (Białystok University
                      of Technology, Белaрускi нацыянальны тэхнічны унiверсiтэт)
                     - Klasycystyczne cerkwie Białorusi – dawna tradycja
                       i lokalne osobliwości


16.30-17.00 - Prof. dr Юрiй I. Криворучко (Национальный университет
                       «Львiвская Политехника»)
                     - Cerkwie obronne Ukrainy XV-XVII w.

17.00-17.30 - Prof. dr Инесса Слюнькова (University of Moscow),
                    - Неизвестные обмеры церквей Беларуси XIV-XVI веков
                      из фондов Академии художеств в С.-Петербурге.
                      К вопросу о византийских и романских влияниях в
                      архитектуре


17.30-18.00 - Rev. Prof. dr Jerzy Tofiluk, (Christian Theological Academy
                       in Warsaw, University of Białystok)
                    - Kształtowanie się bizantyjskiego kanonu ikonograficznego
                      i jego adopcja na Rusi i w Polsce


18.00-18.30 - Prof. dr hab. Jerzy Uścinowicz, (Białystok University of Technology)
                     - Wymiana wartości w architekturze sakralnej pogranicza -
                       fenomen spotkania sztuki prawosławia z gotykiem

18.30-19.00  - Dyskusja
Sesja 7

Akademia Supraska – Monaster w Supraślu

Prowadzący: ks. Jarosław Jóźwik


19.00-19.30 - Dyskusja


Organizatorzy:
Fundacja OIKONOMOS
Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku

Współorganizatorzy:

The National and Kapodistrian University of Athens
Aristotle University of Thessalonica


Konferencja zrealizowana przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Białystok