Fundacja Oikonomos
Akademia Supraska, zwana dalej Akademią, została utworzona decyzją Zarządu Fundacji „OIKONOMOS” (uchwała nr 20/Z/2004) dnia 16.09.2004 r.

Misją Akademii jest pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie tradycji, wartości i duchowości prawosławia jako źródła odpowiedzi na wyzwania współczesności, wkład w życie Kościoła Prawosławnego poprzez działalność badawczą, edukacyjną i wychowawczą oraz działania na rzecz zbliżenia i współpracy między kulturami, religiami i wyznaniami w dziele budowy wspólnoty ludzkiej opartej na dobru i szacunku.

Działania Akademii są skierowane do wszystkich obywateli RP oraz innych państw, bez względu na wyznanie. W swoich działaniach Akademia współpracuje z Prawosławnym Męskim Klasztorem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu oraz Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską oraz z innymi organizacjami i instytucjami.Podstawowymi celami Akademii są:

1) stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji o możliwościach dążenia do chrześcijańskiej doskonałości w warunkach współczesnego życia;

2) wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie wschodniej tradycji chrześcijańskiej;

3) popularyzacja wiedzy o prawosławiu w Polsce i na świecie;

4) stwarzanie możliwości zapoznania się z bogactwem tradycji i współczesnym życiem monastycznym;

5) rozwój współpracy międzynarodowej i krajowej z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach;

6) aktywizacja laikatu, szczególnie młodzieży, w życiu Kościoła;

7) wspieranie współpracy osób duchownych i laikatu w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych;

8) wspieranie dialogu, otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego narodowość, pochodzenie, status społeczny czy wyznanie;

9) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.Akademia dąży do osiągnięcia swoich celów w szczególności poprzez:

1) realizację programów mających na celu przybliżenie zagadnień prawosławnej wiary i bogactwa tradycji prawosławia poprzez publikacje, materiały, kursy, konferencje, warsztaty i inne zajęcia programowe;

2) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy na temat prawosławia między innymi przez działalność biblioteki (medioteki) wraz z centrum informatycznym;

3) stwarzanie możliwości bezpośredniego zapoznania się z życiem monastycznym i prawosławną duchowością we współpracy z Prawosławnym Męskim Klasztorem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu;

4) działania zmierzające do renowacji i utrzymania budynków klasztornych oraz ich zagospodarowania na cele Akademii, w tym utworzenie i prowadzenie nowoczesnego centrum konferencyjno-szkoleniowego;

5)realizację zadań mających na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez różnorodne programy o tematyce związanej z życiem współczesnego chrześcijanina;

6) doskonalenie umiejętności osób zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przygotowanie i kształcenie kadr w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;

7) kształcenie w zakresie sztuki sakralnej, śpiewu, nauczania języków i innych;

8) prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, edukacji międzykulturowej, tradycji kultury materialnej i niematerialnej regionu;

9) nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeń z akademiami i innymi instytucjami o podobnych celach.


Struktura organizacyjna Akademii wygląda następująco:

Organami kolegialnymi Akademii są Konwent oraz Kolegium Konwentu. Organami jednoosobowymi są Przewodniczący Konwentu oraz Kanclerz.

Konwent
jest organem doradczo-opiniodawczym Akademii. W skład Konwentu wchodzą: Prawosławny Biskup Białostocki i Gdański - jako Przewodniczący, Namiestnik Prawosławnego Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, Fundatorzy Fundacji "OIKONOMOS", Przewodniczący Rady Fundacji "OIKONOMOS", Prezes Zarządu Fundacji "OIKONOMOS" oraz uznane autorytety - ze środowisk kościelnych, naukowych, kulturalnych, biznesowych, bractw cerkiewnych i innych - zaproszone do udziału przez Przewodniczącego Konwentu. Do kompetencji Konwentu należy opiniowanie ogólnych kierunków działalności Akademii oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Akademii.

Kolegium Konwentu jest organem nadzorującym i opiniującym Akademii. W skład Kolegium Konwentu wchodzą: Prawosławny Biskup Białostocki i Gdański - jako Przewodniczący, Namiestnik Prawosławnego Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, Fundatorzy Fundacji "OIKONOMOS", Przewodniczący Rady Fundacji "OIKONOMOS", Prezes Zarządu Fundacji "OIKONOMOS" oraz inne osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów Fundacji "Oikonomos". Do kompetencji Kolegium Konwentu należy w szczególności ustalanie głównych kierunków działalności Akademii, zasad działania Akademii, uchwalanie planu merytoryczno-finansowego oraz sprawozdania z działalności Akademii.

Kanclerz kieruje Akademią i reprezentuje ją na zewnątrz.

Prezentacja Power Point [Polski]

Power Point presentation [English]