Fundacja Oikonomos

Regulamin przyznawania stypendium

Fundacji „Oikonomos”

na rok szkolny 2022/2023§ 1.

Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Zarząd Fundacji.


§ 2.

Stypendium przyznawane jest dzieciom i młodzieży uczącej się, która:

 • Jest zameldowana na terenie województwa podlaskiego,
 • Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • Wyróżnia się szczególnymi uzdolnieniami,
 • Posiada średnią ocen: uczeń szkoły podstawowej przynajmniej 5,0; uczeń szkoły średniej przynajmniej 4,75,
 • Cieszy się nienaganną opinią dotyczącą zachowania i postawy moralnej,
 • Złoży wniosek o przyznanie stypendium,
 • Otrzyma rekomendację szkoły, w której uczęszcza na zajęcia.

 

§ 3.

Zasady przyznawania stypendiów:

 • Wniosek może składać zainteresowany lub jego rodzice/opiekunowie prawni.
 • Formularze wniosków wydaje Zarząd Fundacji.
 • Kompletny wniosek składa się na adres Fundacji.
 • Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego.

 

§ 4.

Zasady wypłacania stypendiów:

 • Stypendium jest wypłacane w formie comiesięcznego wsparcia, przez okres jednego roku szkolnego.
 • Stypendium nie jest wypłacane w okresie wakacji.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe:
1) W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Zarząd może podjąć decyzję o zmianie wysokości wypłacanej kwoty lub zaprzestaniu wypłat.
2) Terminy i częstotliwość wypłacania stypendiów może ulegać zmianom w zależności od pozyskanych środków.
3) W uzasadnionych przypadkach losowych, dopuszcza się odstępstwo od przyjętych zasad i rozstrzyga się przypadek indywidualnie.PLIKI DO POBRANIA:


WNIOSEK O STYPENDIUM

Oświadczenie dot. danych osobowych - dla osoby niepełnoletniej

Oświadczenie dot. danych osobowych - dla osoby pełnoletniej