Fundacja Oikonomos
Fundacja "OIKONOMOS" realizuje swoje cele poprzez:
 • Wspieranie, organizowanie i finansowanie oświaty, edukacji, badań naukowych i innych działań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 • Wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • Pomoc w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • Wspieranie kształcenia osób ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych
 • Wspieranie ochrony środowiska;
 • Wspieranie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
 • Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów i renowacji obiektów zabytkowych, sakralnych;
 • Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów i renowacji obiektów służących celom oświaty i edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i charytatywnej;
 • Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne wydawnictw oświatowych, edukacyjnych i naukowych;
 • Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne rozgłośni radiowych i telewizyjnych i innych mediów elektronicznych w realizacji zadań zgodnych z celami Fundacji;
 • Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących realizacji celów Fundacji;
 • Nawiązywanie współpracy, w tym międzynarodowej, z organizacjami, które działają w ww. dziedzinach i wspieranie ich inicjatyw;
 • Pomoc organizacyjna, finansowa i rzeczowa osobom fizycznym, prawnym i innym organizacjom podejmującym działania zgodne z celami Fundacji.