Fundacja Oikonomos

Tytuł projektu

„Każde dziecko o tym wie –sport tak alkohol nie”

Typ projektu

Edukacyjny

Projekt realizowany przez


Prawosławny Klub Sportowy ,,Dynamis”

Partnerzy


Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia N.M.P. w Starosielcach

Miejsce realizacji


Sala katachetyczna i plac zabaw Parafii Prawosławnej w Starosielcach

Adresaci projektu

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z parafii w Starosielcach.

Cele projektu


-Wytworzenie poczucia bezpieczeństwa, poznanie upodobań i zainteresowań dzieci
i młodzieży,
-Odkrycie przez uczestników spotkań swoich mocnych stron, zdolności i umiejętności nie tylko sportowych,
-Umożliwienie uczestniczącym w projekcie, poprzez zabawę, pozbycia się napięcia, odreagowania emocji i propagowania dobrego nastroju w grupie,
-Wyłowienie i przygotowanie spośród uczestników spotkań osób liderów, którzy swoim zachowaniem i postępowaniem dadzą grupie dobry przykład i w przyszłości będą pomocni w prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Prawosławny Klub Sportowy ,,Dynamis”.

Czas realizacji


1 listopada 2006r. - 31 grudnia 2006r.

Rodzaj działań


Cykl różnorodnych zabaw integracyjno – zręcznościowych w dwóch grupach wiekowych w następujących terminach:


- Grupy mieszane (dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych): 4, 11, 12, 24 listopada 2006 r, 2, 11 grudnia 2006 r.
- Grupy młodzieży gimnazjalnej i licealnej: 3, 10, 17, 24 listopada 2006 r., 1, 8, 15, 22 grudnia 2006 r.


Projekt objął następujące rodzaje gier i zabaw planszowo - zręcznościowych:
- turniej szachowy
- turniej w warcaby
-turniej stół z piłkarzykami
-turniej tenisa stołowego
-stół elektroniczny „cymbergaj”
-gry na palcu zabaw plebanii parafialnej.


Podczas jednego ze spotkań miał miejsce wyjazd do Monasteru Św. Dymitra w Sakach oraz jego pobliskich miejscowości.

Rezultaty

- Zorganizowanie 6 spotkań z dziećmi w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej,
- Zorganizowanie 8 spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną,
- Zintegrowanie środowiska dzieci i młodzieży ( ok. 300 osób) wokół swojej parafii,
- Pozyskanie 2-3 liderów do prowadzenia w przyszłości podobnych spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Ĺšródła finansowania


Urząd Miasta Białystok

Kontakt


Prawosławny Klub Sportowy ,,Dynamis”
Białystok ul. Węgierska 15
tel. 085 6643345 fax 085 6643344


Zdjęcia


Spotkanie integracyjno - zręcznościowe dzieci z parafii Starosielce w sali katachetychnejJedno z wyjazdowych spotkań dzieci i młodzieży parafii pw. Zaśnięcia N.M.P. w Starosielcach

 

 

 

 

 

 

 

 


Tytuł projektu


„Puszcza i Ludzie” – wydanie 4 numerów pisma o problemach i ochronie Puszczy Białowieskiej.

Typ projektu


Społeczno – kulturalno - wydawniczy

Projekt realizowany przez


Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Partnerzy


Prużański Rejonowy Komitet Wykonawczy - partner zagraniczny

Miejsce realizacji


Województwo: Podlaskie i Obwód Brzeski,
Powiat: Hajnowski, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Rejon Prużański

Adresaci projektu


W skład grupy docelowej, która została objęta projektem weszli mieszkańcy powiatów: hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego po stronie polskiej, a także obwodu brzeskiego (Brest) po stronie białoruskiej, a dokładnie rejonu prużańskiego. W ramach projektu nie ogranicza się w żaden sposób kręgu odbiorców. Główne kierunki kolportarzu to: biblioteki gminne i powiatowe, urzędy powiatowe i gminne, szkoły, muzea, domy kultury.

Pośrednio również dodatek “Puszcza i Ludzie” będzie kolportowany w całej Polsce jako bezpłatna wkładka do “Przeglądu Prawosławnego”, a przez to promocja projektu, regionu Puszczy Białowieskiej I funduszu INTERREG IIIA będzie miała zasięg ogólnopolski.

Cel projektu


- Informowanie dwóch stron (polskiej i białoruskiej,) w celu stworzenia wspólnej platformy, dzięki której region Puszczy Białowieskiej będzie sie rozwijał, szczególnie pod względem turystycznym. Wsparciem celu przyciągnięcia turystów jest rozwój zaplecza kulturalnego - informanie o miejcach ciekawych, godnych uwagi. Ponadto specyfika flory i fauny zachęci do organizowania spotkań, seminariów i konferencji o tematyce ekologicznej w rejonie Puszczy Białowieskiej.
- “Puszcza i Ludzie” pokazuje jak mieszkańcy regionu mogą zgodnie funkcjonowac i skutecznie działać. Umożliwi również nawiązanie nowych kontaktów, dzięki ktoremu mogą powstać znacznie większe projekty.

Czas realizacji

Maj 2006 r. - kwiecień 2007 r.

Rodzaj działań

-Zbieranie materiałów do dodatku „Puszcza i Ludzie”. Promocja projektu w mediach.
-Przygotowanie materiałów do druku, oprawa graficzna i druk dodatku „Puszcza i Ludzie”.
-Rozpowszechnianie dodatku „Puszcza i Ludzie”. Promocja projektu w dodatku i mediach.

Rezultaty


-Podniesienie wiedzy na temat regionu Puszczy Białowieskiej zarówno po stronie polskiej i białoruskiej (kontakty transgraniczne, kultura mniejszości narodowych i etnicznych, możliwości poyskiwania funduszy unijnych)
-Nawiązanie kontaktów transgranicznych.
-Wydanie 4 numerów pisma „Puszcza i Ludzie“ (czasopismo w języku polskim i białoruskim, ilość stron – 16, nakład 10.000 egzemplarzy każdego numeru).

Ĺšródła finansowania


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC
Polska-Białoruś-Ukraina

Kontakt


Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
ul. Składowa 9
15-420 Białystok
tel./fax 0 85 742 18 57
e-mail: fundacja-ostrogski@o2.pl


Przykładowy numer pisma "Puszcza i Ludzie" pages/File/Puszcza i Ludzie.pdf


Tytuł projektu


„Ekologia w życiu dzieci i młodzieży” – etap jesienny

Typ projektu

Edukacyjny


Projekt realizowany przez

Fundacja Księcia Konstantego Ostrogskiego

Partnerzy


Euroregion Puszcza Białowieska
Samorządy terytorialne Euroregionu Puszcza Białowieska
Nadleśnictwo Browsk
Kuratorium Oświaty w Białymstoku


Miejsce realizacji

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Białegostoku i innych miast Województwa Podlaskiego.

Adresaci projektu

-Dzieci i młodzież białostockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
-Studenci i absolwenci studiów kierunku: Ochrona Środowiska i Inżynieria Środowiska

Cel projektu

-Zbudowanie i pogłębienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży białostockich szkół.

-Wskazanie młodym ludziom dróg, za pośrednictwem których mogą dbać o środowisko przyrodnicze wokół nich.
-Świadomość o wyjątkowości Euroregionu Puszczy Białowieskiej jak i terenów okalających miasto Białystok.
-Nawiązanie współpracy z absolwentami uczelni specjalizujących się w tematyce ochrony środowiska oraz kierunków pokrewnych oraz zmobilizowanie ich do grupowego działania na rzecz ochrony środowiska terenów białostockich.

Czas realizacji


1 września 2004 r. – 20 grudnia 2004 r.

Rodzaj działań


Projekt „Ekologia w życiu dzieci i młodzieży” został podzielony na dwa etapy.


Pierwszy etap miał na celu przeprowadzenie cyklu krótkich szkoleń „Ekologiczna gazetka szkolna” – jak pozyskiwać, przygotowywać materiały, a także jak prowadzić ścienną gazetkę informacyjną z dziedziny ekologii. Spotkania były organizowane w szkołach podstawowych miasta Białegostoku, a także innych jednostkach podległych pod Podlaskie Kuratorium Oświaty. Zajęcia na świeżym powietrzu wzbogacone były o sadzenie drzew i ich zabezpieczenie, a w tym pomogło Nadleśnictwo Browsk. W pierwszym etapie zorganizowano również cykl wykładów „Segregacja śmieci” oraz zainicjowano i przeprowadzono konkurs na napisanie wypracowania o tematyce ekologicznej: Ekologia w moim życiu, a także Jaki piękny jest nasz świat.


Drugi etap polegał przeprowadzeniu wspomnianych wyżej działań, a także na publikacji artykułów o tematyce związanej z ochroną środowiska, m.in.


• selektywna zbiórka odpadów. Propagowanie tej idei wśród dzieci i młodzieży, również poprzez organizację wśród niej konkursów z nagrodami. Budowa zakładu zagospodarowania odpadami.
• Rekultywacja zbiorników wodnych jako ostoi flory i fauny.
• Przygotowania do projektu „Ekologia w życiu dzieci i młodzieży”
• Cykl wykładów z uczestnikami projektu: „Ekologia w życiu dzieci i młodzieży”
• Najlepsza praca w konkursie na wypracowanie: Ekologia w moim życiu
• Obsługa informacyjna w kwestii ochrony środowiska „Szlak Ĺťubra”
• Wzrost niekonwencjonalnych źródeł energii (ze źródeł odnawialnych)
• Budowa gminnych oczyszczalni ścieków.

Zadanie było realizowane przy znaczącym udziale młodzieży licealnej i studentów, którym wiedzę teoretyczną przekazali absolwenci takich kierunków studiów jak: Ochrona Środowiska i Inżynieria Środowiska. W projekcie aktywnie uczestniczył także oddelegowany do tego projektu pracownik Podlaskiego Kuratorium Oświaty, odpowiedzialny za programy ekologiczne.

Rezultaty


-Powstanie gazetek ściennych: „Ekologiczna gazetka szkolna” w odwiedzanych szkołach.
-Zasadzenie drzew i ich zabezpieczenie na terenie odwiedzanych szkół.
-„Zaszczepienie” w młodych ludziach idei segregacji śmieci.
-Pogłębienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w wyniku udziału w konkursie na wypracowanie „Ekologia w moim życiu”
-Podniesienie świadomości o wyjątkowości Euroregionu Puszczy Białowieskiej jak i terenów okalających miasto Białystok.
-Pozyskanie niezbędnych wiadomości i wiedzy teoretycznej na temat segregacji odpadów, która została wykorzystana w kolejnej fazie projektu, przypadającej na miesiące wiosenne roku 2005.
-Pogłębienie wiedzy na temat szeroko pojętej ekologii przez studentów jak i absolwentów studiów związanych z Ochroną Środowiska, co pozwoliło na stworzenie grupy osób o podobnych zainteresowaniach, która w przyszłości będzie w stanie przeprowadzać podobne akcje o szerszym zasięgu.

Ĺšródła finansowania


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Kontakt


Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
ul. Składowa 9
15-420 Białystok
tel./fax 0 85 742 18 57
e-mail: fundacja-ostrogski@o2.pl

 
Tytuł projektu


"Edukacja duchowieństwa i przedstawicieli parafii prawosławnych Diecezji Białostocko-Gdańskiej w zakresie choroby alkoholowej i pomocy dotkniętym tą chorobą "

Typ projektu


Edukacyjny

Projekt realizowany przez


Fundacja OIKONOMOS

Partnerzy


Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska,
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos (punkt konsultacyjny Nepsis)

Miejsce realizacji


Teren Diecezji Białostocko-Gdańskiej (region północno-wschodniej Polski – głównie Białystok oraz województwo podlaskie).

Adresaci projektu


Duchowni oraz przedstawiciele rad parafialnych, a za ich pośrednictwem szeroki krąg wiernych Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Cele projektu

-przybliżenie duchowieństwu oraz przedstawicielom rad parafialnych prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej wiedzy z zakresu choroby alkoholowej i terapii uzależnień oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także obalenie stereotypów dotyczących tej problematyki obecnych w środowisku kościelnym;
-uświadomienie konieczności kompleksowej pomocy ludziom chorym i ich rodzinom, w tym pomocy psychologicznej, duchowej, informacyjnej oraz przedstawienie duchowieństwu różnych form pomocy możliwych do podjęcia przez Kościół;
-przedstawienie duchowieństwu Diecezji Białostocko-Gdańskiej doświadczeń w pracy z problemem alkoholowym w innych Kościołach prawosławnych i innych chrześcijańskich;
-nawiązanie współpracy pomiędzy duchowieństwem a specjalistami z różnych dziedzin zajmujących się niesieniem pomocy człowiekowi dotkniętemu uzależnieniem oraz jego rodzinie;
-wypracowanie wśród duchowieństwa praktycznych metod postępowania z dotkniętymi chorobą, umożliwienie duchowieństwu nabycia umiejętności w tym zakresie przydatnych w ich pracy duszpasterskiej.

Czas realizacji

1 lipca 2006 r. – 30 listopada 2006 r.

Rodzaj działań


a) Konferencja dla duchowieństwa:


Jednodniowa konferencja dla duchowieństwa prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, studentów seminarium duchownego, kierunków teologicznych, a także przedstawicieli rad parafialnych, dająca teoretyczne podstawy pozwalające zrozumieć genezę i problematykę choroby alkoholowej. Konferencja była otwarta także dla aktywnych członków lokalnych społeczności. Zaproszeni byli także przedstawiciele innych diecezji, co miało na celu inicjowanie podobnych działań w innych regionach kraju, dzięki czemu projekt miał zasięg ponadregionalny.

Tematyka przedstawiona podczas konferencji dotyczyła:
-uświadomienia problemu, obalenia mitów istniejących w środowisku kościelnym;
-przedstawienia podstawowej wiedzy o uzależnieniach i ich profilaktyce, o genezie choroby, jej diagnozie, metodach leczenia itd.;
-omówienia form pomocy możliwych do podjęcia przez Kościół i wymiana doświadczeń z innymi Kościołami mającymi pozytywne osiągnięcia w tej dziedzinie;
-nawiązania współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin zajmujących się niesieniem pomocy człowiekowi dotkniętemu uzależnieniem oraz jego rodzinie itd.

b) Warsztaty:

Jednodniowe zamknięte warsztaty dla duchowieństwa, umożliwiające nabycie przez nich praktycznych umiejętności w zakresie:
-diagnozowania choroby alkoholowej oraz postępowania z osobami chorymi i ich rodzinami (poprowadziła je psycholog i terapeuta z Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos/ Punkt Konsultacyjny Nepsis);
-wiedzy gdzie skierować osoby zwracające się o pomoc (w tym po porady prawne – pomoc studenckiego Koła Prawnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce);
-doświadczeń w zapewnianiu pomocy duchowej przez inne Kościoły (specjalne nabożeństwa, punkty informacyjne w parafiach, spotkania z trzeźwiejącymi alkoholikami; wizyta zakonnika z Monasteru Św. Daniela w Moskwie, ojca Iona, od wielu lat pracującego z sukcesami nad duchową psychoterpią uzależnionych).

c) Materiały edukacyjno-informacyjne

Zebrane materiały konferencyjne i szkoleniowe, w tym broszurka do natychmiastowego wykorzystania przez duchowieństwo, także do rozdawania wiernym.

Rezultaty

-zwiększona świadomość na temat choroby alkoholowej, terapii uzależnień, oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród duchowieństwa oraz aktywnego laikatu Białostocko-Gdańskiej,
-zwiększone praktyczne umiejętności osób duchownych i przedstawicieli rad parafialnych w postępowaniu z osobami dotkniętymi chorobą alkoholową i ich rodzinami,
-wydanie 200 sztuk materiałów edukacyjno-informacyjnych, które będą wykorzystywane w pracy duszpasterskiej do pomocy osobom dotkniętym chorobą alkoholową,
-uzupełnienie pomocy niesionej przez instytucje świeckie osobom, których dotyczy problem alkoholizmu,
-projekt jest początkiem procesu organizowania regularnych spotkań z osobami dotkniętymi chorobą alkoholową, członkami ich rodzin, współuzależnionymi, zainteresowanymi udzielaniem im pomocy, tworzenia na terenie poszczególnych parafii stałych punktów informacyjnych i konsultacyjnych.

Pośrednim efektem projektu będzie także wzrost świadomości na temat problemu alkoholowego oraz podejmowane przez Kościół działania poprzez informacje w mediach publicznych i prywatnych.

Ĺšródła finansowania

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Kontakt

Fundacja OIKONOMOS
Ul. Św. Mikołaja 5
15-420 Białystok
e-mail: fundacja@oikonomos.pl

Centrum Kultury Prawosławnej
Pokój nr 11 (czytelnia) tel. (0 85) 7 44 30 10, w. 34
e-mail: punkt@oikonomos.pl,

Zdjęcia

Otwarcie konferencji poświęconej problematyce alkoholizmu w rodzinie przez o. W. Misijuka

 


Wystąpienie JE bp Jakuba, jako jednego z prelegentów konferencji

 


Wystąpienie JE bp Jakuba cd.

 


Warsztaty praktyczne przeprowadzone przez J. Doijc - psycholog i terepetkę z Punktu konsultacyjnego Nepsis

 

 


Uczestnicy warsztatów
Tytuł projektu

„Dziedzictwo mniejszości Podlasia. Obchody 500-lecia nadania tomosu monasterowi w Supraślu”

Typ projektu


Edukacyjno - kulturalny

Projekt realizowany przez


Fundacja OIKONOMOS

Partnerzy

Prawosławny Klasztor Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraśl
Diecezja Białostocko-Gdańska
Bractwo Śww. Cyryla i Metodego
Centrum Kultury Prawosławnej

Miejsce realizacji

Białystok, Supraśl, Warszawa

Adresaci projektu


Fundacja „OIKONOMOS” ww. imprezę kulturalną skierowała do szerokiej rzeszy społeczeństwa miasta Białystok oraz Supraśl, które charakteryzują się dużym zróżnicowaniem narodowościowym, etnicznym i wyznaniowym. Do wzięcia udziału w poszczególnych punktach programu zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich wspomnianych grup, aby w ten sposób zapewnić aktywne uczestnictwo oraz obiektywne spojrzenie na różne narodowe, etniczne i religijne kwestie. Odbiorcami przewidzianych inicjatyw, tj. wystawy zdjęć podlaskich fotografików, cyklu wykładów popularno – naukowych, koncertów muzyki cerkiewnej była zarówno młodzież, jak również ludzie starsi, którzy chętnie korzystają m.in. z organizowanych spotkań o charakterze wykładowym. Konferencja naukowa oraz publikacja trafiła m.in. do społeczności naukowej i intelektualnej nie tylko Podlasia, ale też całej polski.

Cel projektu

-włączenie się w obchody historycznej 500-rocznicy nadania tomosu przez patriarchę Konstantynopola, Joachima, dla klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu;
przedstawienie szerokiemu gronu mieszkańców Polski (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Białegostoku) historii i współczesności monasteru w Supraślu, jego roli i znaczenia dla Podlasia oraz Rzeczypospolitej Polskiej jako ważnego centrum społecznego, kulturalnego, religijnego i intelektualnego;
-podtrzymywanie tradycji i kultury mniejszości Podlasia;
-promocja wielokulturowości Podlasia;
-budowanie tolerancji poprzez ukazanie roli klasztoru, jaką pełnił on na przestrzeni wieków promując harmonijne relacje pomiędzy różnymi grupami narodowościowymi i religijnymi zamieszkującymi Podlasie;
-walka ze stereotypami i uprzedzeniami poprzez podnoszenie świadomości na temat kultury sąsiadów oraz popularyzacja wiedzy o Wschodniej tradycji chrześcijańskiej i prawosławiu w Polsce, a także jego wiernych z mniejszości narodowych;
-stworzenie mieszkańcom Białegostoku i okolic (zwłaszcza innych wyznań i narodowości) możliwości zapoznania się w bogactwem tradycji życia monastycznego w Polsce.

Czas realizacji


1 lipca – 31 grudnia 2005 r.

Rodzaj działań


Zadanie polegało na wykonaniu i zorganizowaniu imprez kulturalnych z okazji 500-nej rocznicy nadania tomosu przez patriarchę Konstantynopola, Joachima, dla klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Supraślu. Przedmiotem przewidzianych imprez była tematyka związana z klasztorem w Supraślu, jednak wyeksponowana głównie społeczności białostockiej. Miało to na celu przedstawienie zróżnicowanemu narodowościowo, etnicznie i wyznaniowo Białemustokowi historii jak i współczesności ich rodaków w Supraślu, z którym nierozłącznie związany jest klasztor Zwiastowania N.M.P.


W ramach projektu obchodów 500-rocznicy nadania tomosu zorganizowane były następujące wydarzenia:

a) Międzynarodowa konferencja naukowa „Monaster Supraski i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejów państwa”

Odbyła się ona w dniach 10 - 11 czerwca 2005 roku w Supraślu i Białymstoku. Wykład wprowadzający w mieszczącej się w budynkach monasteru sali refektarzowej Muzeum Podlaskiego w Supraślu, wygłosił zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa. Konferencja zgromadziła wielu intelektualistów i naukowców z kraju i zagranicy, którzy w swych wystąpieniach skoncentrowali się na różnych aspektach (teologicznym, historycznym, kulturowym, rękopiśmienniczym, muzykologicznym i prawnym) znaczenia monasteru supraskiego dla społeczności prawosławnej w Polsce, dla regionu i kraju. Autorami wystąpień byli m.in. profesorowie: Aleksander Naumow, ks. Marian Bendza, Nadieżda Morozowa, Anatolij Konotop, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew i Aleksander Grygorowicz.

b) Koncerty muzyki cerkiewnej, których wyjątkowość polegała na zaprezentowaniu muzyki cerkiewnej z niedawno odtworzonego Irmołogionu Supraskiego. Pierwszy koncert odbył się w Supraślu, towarzysząc konferencji,prowadzony przez znawcę śpiewu cerkiewnego dra Włodzimierza Wołosiuka. Podczas koncertu wystąpiły dwa supraskie chóry: Chór Męskiego Monasteru Zwiastowania NMP pod kierownictwem ks. protodiakona Dymitra Tichoniuka oraz dziecięco – młodzieżowy, kierowany przez Mirosławę Tichoniuk, jak też Chór Pracowników Politechniki Białostockiej „Polifonia” pod kierownictwem Andrzeja Tokajuka. Dugi z koncertów został zorganizowany tydzień później w Białymstoku, tak, aby umożliwić szerszej społeczności wysłuchanie prezentujących się chórów. Okazało się to bardzo dobrym pomysłem, ponieważ liczba słuchaczy przerosła oczekiwania organizatorów. Podczas koncertu wystąpiły ponownie dwa supraskie chóry, prezentując bardzo wysoki poziom. Dodatkowo wystąpił Młodzieżowy Chór AKSION Prawosławnej Katedry p.w. św. Mikołaja w Białymstoku pod kierownictwem ks. protodiakona Aleksandera Łysynkiewicza. Ważnym elementem koncertów było przedstawienie przez dra Wołosiuka historii śpiewu supraskiego i jego cech charakterystycznych. Pokazało to zgromadzonej publiczności, jak mało jesteśmy świadomi cennego dziedzictwa, które posiadamy w naszym regionie.

c) Wystawa zdjęć, zawierająca fotografie z historii klasztoru oraz lokalnej społeczności, którym towarzyszył krótki opis. Szczególna uwaga została zwrócona na wybór zdjęć –prezentowały one historię miasteczka, zarówno te dobre, jak i złe momenty w jego dziejach oraz w stosunkach pomiędzy jego mieszkańcami. Część wizualną i narracyjną przygotowano na podstawie wspomnień i zdjęć należących do członków społeczności, zarówno ze strony mniejszości, jak i większości. Umożliwiło im to współpracę podczas „rekonstruowania” historii ich miasta oraz dało obiektywny pogląd na historię regionu. Natomiast głównym atutem wystawy było uczestnictwo znanego podlaskiego fotografa, który osobiście był zaangażowany w wydarzenia w regionie, co niewątpliwie podniosło prestiż wystawy. Edukacyjny charakter tej wystawy dodatkowo wykorzystały szkoły w regionie, które zostały zaproszone do jej zwiedzania w Supraślu. Następnie wystawę przeniesiono do Białegostoku, centrum regionu, aby umożliwić szerszemu gronu osób obejrzenie zgromadzonych zdjęć.

d) Zorganizowanie obozu młodzieżowego w Supraślu, wspólnie z Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Miał on miejsce w dniach 22 - 31 sierpnia 2005 r. W czasie trwania obozu jego uczestnicy wykonywali drobne prace porządkowe na rzecz monasteru, przez co mieli możliwość zapoznania się z życiem monastycznym. Bracia zakonni przybliżyli im historię Ławry supraskiej. Co drugi dzień odbywały się zajęcia, których celem było przybliżenie uczestnikom historii tego miejsca i miasteczka, a także prowadzone były warsztaty-gry, uczące tolerancji wobec inności oraz przełamywania stereotypów. Do przedstawienia poszczególnych tematów byli zaproszeni: nauczyciel (Historia regionu, relacje ‘my-oni’ na Podlasiu, Marek Ignaciuk), ksiądz (Czy Chrześcijańskie przykazanie miłowania bliźniego/sąsiada nie jest już aktualne, ks. Adam Sawicki), zakonnicy (Różne Tradycje, ks. arch. Jerzy Pańkowski, Monaster Supraski dziś, wczoraj, jutro..., ks. arch. Gabriel), psycholog oraz studenci pedagogiki (warsztaty, 100 pytań do..., gry psychologiczne, np. Albinos). W programie znalazł się także wyjazd do żeńskiego monasteru w Dojlidach (Białystok) i Zwierek w celu pomocy siostrom zakonnym w pracach na cmentarzu. Odbył się również całodniowy spływa kajakowy.

e) Wykłady dla szerokiego grona ludzi, otwarte dla wszystkich zainteresowanych o przewodnim temacie „Supraśl i Podlasie – życie na granicy różnych światów”, po których nastąpiły dyskusje. Zorganizowano 4 wykłady (w różnych miejscach, również poza Podlasiem) w formie prezentacji na poziomie popularno-naukowym, dostępnym dla szerszej rzeszy społeczeństwa. Tematycznie były one związane z supraskim klasztorem, a proponowane tematy to:


-Obrządek postrzyżyn monastycznych w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim (ks. arch. Jerzy Pańkowski, Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej i ks. Rektor Wojciech Łazewski, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku),
-Współczesne tendencje w architekturze Kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego (dr Jerzy Uścinowicz, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej i ks. dr Henryk Nadrowski, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
-Rola śpiewu i muzyki w życiu Kościołów chrześcijańskich (dr Włodzimierz Wołosiuk, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i ks Krzysztof Łapiński, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku),
-Rola Monasteru Zwiastowania N.M.P. oraz mieszkańców Supraśla w historii miasteczka i okolic (o. Sergiusz, Klasztor Zwiastowania N.M.P. w Supraślu i Walentyna Makal, mieszkanka Supraśla).


Specyfiką tych wykładów była ich „dwugłosowość”, tj. z wykładem wystąpił jednocześnie przedstawiciel Kościoła prawosławnego i jak i innego Kościoła chrześcijańskiego. Ze względu na ogólnodostępny i nieformalny charakter wykłady stworzyły okazję do wymiany opinii, jak również dzielenia się bogactwem dziedzictwa poszczególnych uczestników, do czego miał zachęcać nieformalny charakter tych spotkań. Aby zapewnić aktywne uczestnictwo oraz obiektywne spojrzenie na różne narodowe, etniczne i religijne kwestie, na spotkania zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup. Celem spotkań, oprócz ich edukacyjnej wartości, było też zwiększanie własnej świadomości oraz wzajemnej akceptacji.

f) Publikacja pokonferencyjna, w formie zbioru wykładów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej, jak również innych prac o podobnej tematyce pt. Z dziejów monasteru supraskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa”. Publikacja tematycznie jest związana głownie z historią regionu Supraśl, wpływie monasteru na mieszkającą tu ludność i jego rolą w kształtowaniu pozytywnych postaw oraz tworzeniu platformy dla dialogu pomiędzy różnymi kulturami. Aby rozszerzyć zasięg oddziaływania tego projektu publikacja została rozdystrybuowana do instytucji wyższego nauczania oraz bibliotek w Białymstoku i regionie.

g) Film o supraskim monasterze i wielokulturowości tej części dzisiejszego Podlasia autorstwa Romana Wasiluka pt. „Monaster na brzegu Supraśli”

Premiera miała miejsce w Supraślu dn. 27 listopada br. w budynkach monasteru, zaś drugi pokaz odbył przy wypełnionej po brzegi sali Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku 11 grudnia 2005 r. Białostocki pokaz filmu poprzedziło słowo wstępne przełożonego supraskiego klasztoru, o. Gabriela Giby oraz występ dwóch chórów z Supraśla: męskiego pod dyrekcją ks. Dymitra Tichoniuka oraz dziecięco-młodzieżowego pod dyrekcją matuszki Mirosławy Tichoniuk. W ich wykonaniu usłyszeć było można min. utwory z Irmologionu Supraskiego. Historia Irmologionu jest jednym z wątków filmu „Monaster na brzegu Supraśli”. Film przedstawia nie tylko historię monasteru, ale opowiada też o Supraskiej Ikonie Matki Bożej, cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny oraz katakumbach. Film był także pokazywany w Warszawie na zaproszenie Koła Teologów przy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Nie był to wcześniej zaplanowany pokaz, tak więc organizatorów cieszył fakt, że film wywołał tak duże zainteresowanie, a zasięg projektu wyszedł w ten sposób poza Podlasie.

Rezultaty


-zwiększona świadomość na temat kultury sąsiadów z mniejszości narodowych; wiedza o tradycjach religijnych mniejszości w Polsce, a zwłaszcza na Podlasiu zostanie uprzystępniona dla społeczności polskiej;
-relacje pomiędzy różnymi grupami narodowościowymi i religijnymi zamieszkującymi Podlasie staną się znacznie bardziej pozytywne;
-kilkaset osób w całym kraju zapozna się z historią i współczesnością Supraśla i tutejszego monasteru, jego rolą i znaczeniem dla Podlasia oraz Rzeczypospolitej Polskiej;
-mieszkańcom Podlasia różnego pochodzenia zostanie stworzona możliwość pielęgnowania ich dziedzictwa kulturowego;
- wiele osób, w tym dzieci zapozna się z historią i kulturą mniejszości za pomocą różnorodnych i ciekawych środków przekazu: zdjęć, wykładów;
materiały pokonferencyjne umożliwią zapoznanie się z tematem dla szerszego grona osób;
-produkcja materiału, który może być wykorzystywany do promowania bogactwa i różnorodności kulturowej Białegostoku oraz Podlasia ( materiały pokonferencyjne oraz foldery).

Ĺšródła finansowania


Ministerstwo Polityki Społecznej
Urząd Miasta Białystok
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kontakt


Fundacja OIKONOMOS
Ul. Św. Mikołaja 5
15-420 Białystok
e-mail: fundacja@oikonomos.pl

Zdjęcia

Uczestnicy miedzynarodowej konferencji naukowej „Monaster Supraski i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejów państwa”

 


Obrady uczestników miedzynarodwej konferencji naukowej w Podlaskim Muzem w SupraśluKoncert Przyklasztornego Chóru Dziecięco - Młodzieżowego z Supraśla

 


Wystawa zdjęć z historii supraskiego monasteru w Podlaskim Muzem w Supraślu

 


Prelekcja w ramach cyklu wykładów „Supraśl i Podlasie – życie na granicy różnych światów”

 


Wystąpienie dr J. Uścinowicza w ramach dwugłosu

 


Wystąpienie Chóru Męskiego Monasteru Zwiastowania N.M.P. w Supraślu podczas premiery filmu R. Wasyluka

Tytuł projektuRemont i konserwacja budynku cerkwi cmentarnej w Białowieży

Typ projektu


Inwestycyjny

Projekt realizowany przez

Parafia pw. św. Mikołaja w Białowieży

Miejsce realizacji

Białowieża, gm. Białowieża, woj. podlaskie

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu była poprawa stanu technicznego i zahamowanie procesu niszczenia zabytkowego obiektu cerkwi cmentarnej.


Celem szerszym była ochrona dziedzictwa kulturowego, a także zwiększenie potencjału wykorzystania obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, na terenie gminy Białowieża i województwa Podlaskiego do rozwoju turystyki i zachowania tożsamości wraz z różnorodnością kulturową regionu.

Czas realizacji

Maj - listopad 2005 r.

Rodzaj działań

-Remont pokrycia dachu;
-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
-Roboty izolacyjne;
-Remont ścian (wewnątrz budynku i na zewnątrz) i podłóg;
-Remont schodów wewnętrznych;
-Remont schodów zewnętrznych;
-Wymiana instalacji elektrycznej.

Rezultaty


Odrestaurowanie i wyremontowanie obiektu zabytkowego o kubaturze 453,50 m3;
Zrewitalizowanie i zmodernizowanie powierzchni zabudowy historycznej 90,26 m2;
Wzrost ilości turystów i pielgrzymów odwiedzających świątynię o ok. 15 %.

Ĺšródła finansowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Kontakt


Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. św. Mikołaja w Białowieży
ul. Sportowa 9, 17-230 Białowieża
tel. (0 85) 681 25 00


 


 


 


 Tytuł projektu


Kultura Europy Środkowej – projekt międzynarodowej wymiany młodzieży

Typ projektu

Edukacyjny

Projekt realizowany przez

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Partnerzy

Oikumené - Akademická YMCA, Czechy
EKUNET, Słowacja
EHG Evangelische Hochschulgemeinde in Österreich, Austria
Keresztény Ökumenikus Diákegyesület, Węgry

Miejsce realizacji

Białowieża

Adresaci projektu

Studenci z pięciu krajów Europy Środkowej (Austria, Czechy, Polska, Słowacja i Węgry)

Cele projektu


-Pogłębienie wiedzy uczestników o krajach projektu; pokazanie sposobu życia poszczególnych nacji: kuchni, poczucia humoru, tematów drażniących i chętnie dyskutowanych, priorytetów, rozrywek, religii;
-Dobre poznanie innych kultur, a także - poprzez kontakt z inną kulturą - poszerzenie wiedzy na temat własnej oraz identyfikacja siebie w odróżnieniu od innych kultur europejskich;
-Odnalezienie wspólnoty kulturowej Europy Środkowej;
-Przedyskutowanie roli młodzieży w tworzeniu kultury, a także poznanie sposobów na kultywowanie i tworzenie kultury.


Czas realizacji

7-14 lipca 2003 r.

Rodzaj działań

1. Wykłady,
przygotowane przez liderów z poszczególnych krajów lub zaproszonych gości.


Tematyka wykładów dotyczyła:
-
wpływu kultury danego kraju na młodzież, a także tego, w jaki sposób młodzież oddziałuje na kulturę swojego otoczenia, a także w szerszym zakresie – własnego kraju. roli religii w kształtowaniu narodu,
-wpływu kultury na religię,
-miejsca młodych chrześcijan w formowaniu zwyczajów.
-stosunku młodych ludzi do tradycji, do pielęgnowania elementów kultury.

Po zaprezentowaniu tematów młodzież została zachęcona do dyskusji na poruszone tematy, pomagając im poprzez pytania pomocnicze przygotowane przez wykładowców, bądź też moderatorów grup dyskusyjnych, którymi byli opiekunowie grup albo sami uczestnicy.

2. Warsztaty


Dały okazję do bezpośredniego „doświadczenia” kultury poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie. Warsztaty zostały zaplanowane w ten sposób, by były interesujące dla wszystkich uczestników wymiany, były więc dość różnorodne – od gotowania typowych dań poszczególnych kuchni narodowych, przez naukę tradycyjnych tańców czy piosenek, do prezentacji sztuki, np. w formie wieczorku filmowego (prezentacja „kultowych” filmów z angielskimi napisami). W celu odkrycia związku między kulturą a religią krajów z projektu został zorganizowany warsztat ikonograficzny oraz występ młodzieżowego chóru muzyki cerkiewnej, by zaprezentować naszą sztukę religijną. W ramach projektu główny nacisk położony będzie na pracę w małych zespołach. W skład poszczególnych grup wchodzić będzie młodzież pochodząca ze wszystkich krajów projektu.

3. „Dni narodowe”

Pięć dni przeznaczonych na zaprezentowanie kultury danego narodu, oraz jednego międzynarodowego, kiedy to poszczególne kraje razem odszukiwały wspólnotę kulturową Europy Środkowej. Podczas „dni narodowych” wybrany kraj m.in. uczył resztę uczestników podstawowych zwrotów grzecznościowych ze swojego języka, prezentował wybrane, wcześniej przygotowane elementy swojej kultury, a całość zwieńczona była wieczorkiem kulturowym z muzyką, tańcami, zabawami oraz poczęstunkiem składającym się z przysmaków narodowych. Na przykład polski dzień zakończy się typowym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

Rezultaty

-Nabycie nowych umiejętności językowych, umiejętności związanych z konsolidacją grupy, a także umiejętności wykazania się własną inicjatywą (głównie podczas warsztatów i grup dyskusyjnych).
-Nawiązanie ciekawych kontaktów w trakcie spotkania, które ułatwiły zaobserwowanie danej kultury od wewnątrz, a po wymianie możliwość rozwijania tych kontaktów.
-Uświadomienie przynależności do pewnego kręgu kulturowego i jego wyjątkowości.
-Weryfikacja stereotypowego wizerunku mieszkańca danego państwa.
-Otwarcie się młodzieży w stosunku do innych narodowości oraz religii.

Ĺšródła finansowania


Komisja Europejska
Program MŁODZIEĹť
Akcja 1 Młodzież dla Europy

http://www.wscf-cesr.org/

Kontakt


Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
ul. Św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
tel./fax: (+85) 742 65 28

Adres e-mail:
bractwo_zc@poczta.onet.pl

ZdjęciaTytuł projektu

Niech ich głosy nigdy nie zamilkną”. Europa Środkowa 60 lat po Holokauście - seminarium dla liderów młodzieżowych

Typ projektu

Edukacyjny

Projekt realizowany przez

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Partnerzy

Evangelische Hochschulgemeinde in Österreich (Protestant Student Community in Austria) - Austria
Oikumené – Akademická YMCA (Oikumene – Academic YMCA) - Czechy
Evangelische Studentinnengemeinde in der Bundesrepublik Deutschland (Protestant Student Movement in Germany) - Niemcy
EKUNET - Słowacja
Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (Magyar Ecumenical Student Christian Movement) - Węgry

Miejsce realizacji

Lublin

Adresaci projektu

Uczniowie szkół średnich oraz studenci z Europy Środkowej, liderzy młodzieżowi w swoich środowiskach.
Uczestnicy, którzy wzieli udzial w seminarium, byli rekrutowani z organizacji młodzieżowych, zaangażowanych w projekt, pracujących na lokalnym, krajowym lub międzynarodowym poziomie, spośród wolontariuszy, czynnie zaangażowanych w działalność swoich organizacji. Kluczowymi kryteriami były tutaj motywacja do uczestnictwa w projekcie, wczesniejsze doświadczenia w tej tematyce, sposób, w jaki uczestnicy mają zamiar włączyć się w przygotowanie i przeprowadzenie seminarium (np. poprzez przeprowadzenie warsztatu). W ten sposób została zachowana równowaga pomiędzy uczestnikami, którzy już mieli pewne doświadczenie oraz tymi, którzy byli zupełnie nowi.
Pośrednią grupą adresatów projektu byli pozostali członkowie organizacji biorących udział w projekcie, wśród których uczestnicy seminarium propagowali zdobytą wiedzę, nowe metody pracy oraz wrażenia.
Wybrana metoda rekrutacji uczestników seminarium miała kluczowe znaczenie w osiąganiu efektu zwielokrotnienia. Ponieważ z każdego kraju było po kilku uczestników, a nie jedynie dwóch lub trzech, byli oni w stanie nawiązać więzi uczestnicząc i pracując nad jednym projektem. Dzieki temu po powrocie do swoich krajów mogą funkcjonować jako „ogniska” rozprzestrzeniania wiedzy, wzajemnie sie wspierając i wymieniając opiniami.

Cele projektu

Merytoryczne

-Nauka młodych liderów w organizacji spotkań międzynarodowych, zwiększenie doświadczenie i profesjonalizm w tym zakresie
-Popularyzacja nowych metod zwracania się do młodzieży, które są dla niej ciekawe, ważne, inspirujące. W tym celu program został podzielony tak, aby każda organizacja brała odpowiedzialność za jego część i przy jego realizacji zaproponowała nowe metody pracy z młodymi ludźmi.

Organizacyjne

-Rozpowszechnienie oraz pogłębienie wiedzy na temat Holokaustu pomiędzy pracownikami młodzieżowymi i przedstawicielami młodzieży z krajów Środkowej Europy, a także zachęcenie ich do refleksji nad moralnymi i duchowymi dylematami spowodowanymi tymi wydarzeniami.
-Wzbudzenie w uczestnikach (jako obywatelach demokratycznych środkowo-europejskich krajów) poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie praw człowieka w dzisiejszych czasach, odpowiedzialności za szerzenie szacunku wobec innych kultur, odpowiedzialności w pielęgnowaniu świadomości, kim są i że przez to zasługują na szacunek innych.
-Kształtowanie osobowości członków organizacji poprzez kontakt z różnorodnością narodów, kultur, stylów życia.
-Nauka sposobu rozmowy o tematach związanych z rasizmem i ksenofobią
-Zwiększenie roli młodzieży w formowaniu pozytywnych relacji w ich środowiskach oraz kształtowanie postawy tolerancji, przełamywanie stereotypów poprzez poruszanie problemów ksenofobii, rasizmu i nietolerancji, zwłaszcza z punktu widzenia mniejszości narodowych i religijnych.

Cele długofalowe


-Promowanie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi z całej Europy, które jeszcze do tej pory nie brały czynnego udziału na arenie międzynarodowej (organizacja partnerska z Niemiec)
-Pielęgnowanie kontaktów z innymi organizacjami młodzieżowymi i nawiązanie przyjaźni, które zaowocują w przyszłości szerszą współpracą oraz nowymi pomysłami
-Podjęcie dyskusji na temat przyszłych wspólnych inicjatyw (wymian młodzieżowych, wymian wolontariuszy organizacji lub zaproszenie do współpracy partnerskiej organizacje nie biorące udziału w seminarium).

Czas realizacji

1 luty-1 czerwca 2006 r.

Rodzaj działań

a. Wykłady/wystąpienia
(z każdego kraju projektu) na następujące tematy:

- Antysemityzm – jak głębokie są jego korzenie; co młodzież wie na temat antysemityzmu
- Dylematy etyczne podczas i po Holokauście;
- Teologia po Oświęcimiu: Dlaczego Bóg dopuścił, by to się stało? Jakie ma to konsekwencje dla Chrześcijaństwa? Jak młody człowiek może się odnaleźć w konflikcie między ideologiami a religiami;
- Zaginiony świat: kultura żydowska i jej wkład w kulturę Europy Środkowej;
- Ostatnie 60 lat – Czy zrobiliśmy postępy w poszanowaniu praw człowieka?
- Praca nieformalna z młodzieżą związana z tematyką ksenofobii, nacjonalizmu, rasizmu a miejsce tej tematyki w systemach edukacyjnych w różnych krajach Europy


b. Grupy dyskusyjne i plenaria – zgłębiające przedstawiany podczas wykładów temat, a także inne powiązane zagadnienia (np. Getta w Europie Środkowej – Czy to już naprawdę przeszłość? Czy to możliwe, że JA żyję w getcie?; Co Holokaust ma wspólnego ze mną?; Wymiana przykładów nieposzanowania praw człowieka w Europie, reakcje społeczeństw na takie zdarzenia) dające uczestnikom możliwość wymiany opinii i poglądów w małych grupach składających się z przedstawicieli wszystkich krajów. Wyniki dyskusji były prezentowane na szerszym forum podczas sesji plenarnych.

c. Warsztaty – ćwiczenia praktyczne pokazujące młodym liderom, w jaki sposób mogą przedstawiać tematykę holokaustu młodzieży – od filmów (np. Lista Schindlera) poprzez analizy dokumentów (np. przemówienie Himmlera, listy), analizy osobowości (np. Janusz Korczak), osobiste wyznania / historie, poznawanie elementów kultury żydowskiej (np. Poezja Yiddish) aż do gotowych opracowanych ćwiczeń związanych z Holokaustem (np. dotyczących ideologii nazistowskiej, potęgi symbolizmu i sugestii w propagandzie nazistowskiej

d. Doświadczenia z pierwszej ręki – wycieczka (obóz koncentracyjny, muzeum, stare miasto)


Rezultaty

Zrozumienie głębi i wagi problematyki holokaustu i kseofobii.
Poznanie przesłanek i przyczyn zaistnienia zjawiska holokaustu.
Uwrażliwienie się młodych ludzi na krzywdę ludzką.
Nabycie przez liderów organizacji praktycznej wiedzy na temat metod właściwego przekazu tematyki holokaustu dzieciom i młodzieży.


Ĺšródła finansowania

International Visegrad Fund

"Remembrance and Future" Fund

Kontakt


Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
ul. Św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
tel./fax: (+85) 742 65 28

Adres e-mail:
bractwo_zc@poczta.onet.pl

Tytuł projektu

„Prawosławie w Internecie”

Typ projektu

Edukacyjno – informacyjny

Projekt realizowany przez

Grupa przedstawicieli Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Partnerzy

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Miejsce realizacji

Białystok

Adresaci projektu

-Wyznawcy prawosławia – w głównej mierze mniejszości narodowe: białoruska, ukraińska, łemkowska i rosyjska, a także wszystkie organizacje działające na rzecz tych społeczności i będące zainteresowane promowaniem swoich działań.
-Ludzie zainteresowani polskim prawosławiem i prawosławiem w sensie ogólnym.

Cel projektu

-Poprawa przepływu informacji w i o Kościele Prawosławnym, wiadomości o Jego nauce, historii współczesnej działalności.
-Organizacja profesjonalnego serwisu informacyjnego.
-Zorganizowanie zajęcia dla młodych osób chcących aktywnie pomagać lokalnej społeczności.

Czas realizacji

1 maja 2002 – 31 kwietnia 2003

Rodzaj działań

Tworzenie serwisu i zbieranie materiałów

1. Tworzenie serwisu (programowanie).
2. Zbieranie materiałów dotyczących prawosławia i wydarzeń związanych ze społecznością prawosławną.

Rozwój serwisu

1. Akcja reklamująca powstanie nowego serwisu.
2. Wprowadzanie do serwisu organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej.
3. Rozwój serwisu, poszerzenie liczby współpracowników, zwiększenie bazy danych z informacjami o wydarzeniach dotyczących społeczności prawosławnej.
4. Konkurs internetowy „Twoja cerkiew w Internecie” - stworzenie strony internetowej lokalnej parafii i społeczności wchodzącej w jej skład.
5. Warsztaty i szkolenie internetowe.

Rezultaty

-Utworzenie profesjonalnego medium kontaktowego dla osób prawosławnych mieszkających w Polsce.
-Zaprezentowanie polskiego prawosławia w Internecie.
-Zaktywizowanie młodzieży do informowania się nawzajem o tym co robią i czynnego uczestnictwa w tworzeniu serwisu.

Ĺšródło finansowania

Komisja Europejska
Program MŁODZIEĹť
Akcja 3 Inicjatywy Młodzieżowe

Kontakt

www.cerkiew.pl

 

 

 

 

 

 

 


Tytuł projektu


Wymiana systemu wodno-kanalizacyjnego w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Białowieży należącym do Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Typ projektu

Inwestycyjny

Projekt realizowany przez

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Partnerzy

Brak

Miejsce realizacji

Białowieża

Adresaci projektu

Pośrednimi odbiorcami projektu są uczestnicy obozów i innych projektów realizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce w Ośrodku Wypoczynkowym Białowieża (dzieci i młodzież z całej Polski oraz zagraniczni uczestnicy projektów)

Cele projektu

-Poprawa warunków sanitarno - bytowych w Ośrodku wypoczynkowym w Białowieży poprzez zainstalowanie nowej kanalizacji ściekowej oraz przepompowni ścieków.
-Dostosowanie ośrodka do obowiązujących wymogów ekologicznych i środowiskowych.

Czas realizacji

1 kwietnia – 1 lipca 2007 r.

Rodzaj działań

Projekt zakłada montaż szamba, składającego się z dwóch zbiorników żelbetowych o pojemności 10 m3 każdy (wykonany z betonu przemysłowego, wodoszczelnego klasy B-20, zbrojony stalą żebrowaną o średnicy drutu 12 mm, zabezpieczony podwójną warstwą abizolu) połączonych szeregowo, usytuowanych przy granicy posesji od strony drogi asfaltowej.

W ramach projektu wykonany zostanie montaż przepompowni ścieków z tworzywa sztucznego wraz z pompą z rozdrabniaczem umieszczonej przy starym budynku. Zbiorniki zostaną połączone z przepompownią i z istniejącymi budynkami rurami dn 110 PCV. Przewiduje się wywóz nieczystości z szamba raz na miesiąc wozem asenizacyjnym (bądź częściej w przypadku szybszego zapełnienia).

Rezultaty

-Bardzo wyraźna poprawa stanu technicznego systemu gospodarowania ściekami bytowymi w Ośrodku Wypoczynkowym Białowieża.
-Utworzenie nowego systemu kanalizacji wodno – ściekowej w ośrodku.
-Zainstalowanie na terenie ośrodka brakujących urządzeń do oczyszczania ścieków.
-Spełnienie obecnie obowiązujących wymogów sanitarnych, środowiskowych i ekologicznych przez budynki znajdujące się na terenie ośrodka.


Ĺšródła finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl
biuro@wfosigw.bialystok.pl

Fundacja STICHTING ROTTERDAM
www.stichtingrotterdam.nl

Kontakt

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
ul. Św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
tel./fax: (+85) 742 65 28

Adres e-mail:
bractwo_zc@poczta.onet.pl