Fundacja Oikonomos

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim zaprasza do składania wniosków o udzielenie pomocy dla dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych. Termin mija 15 listopada 2007.

O wsparcie finansowe Fundacji będą mogły ubiegać się osoby indywidualne (rodzice i opiekunowie dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych) ze wsi i małych miast do 20000 mieszkańców w trzech województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

W szczególnie umotywowanych przypadkach Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo przyznania subwencji osobom z większych miejscowości.

Pomoc przyznawana będzie na:
1/ opłacenie całości lub części kosztów turnusów rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych ośrodkach oraz ew. kosztów dojazdu i powroty z tych ośrodków;); 2/ opłacenie części kosztów niezbędnego sprzętu korygującego (gorsety, protezy, aparaty słuchowe itp.); 3/ opłacenie usług terapeuty/rehabilitanta w przypadkach, kiedy wyjazd dziecka do oddalonej placówki nie jest możliwy; 4/opłacenie kosztów dojazdu i/lub udziału dzieci niepełnosprawnych w szczególnie wartościowych programach integracyjnych z udziałem dzieci zdrowych i pełnosprawnych).

Maksymalna dotacja nie może przekroczyć 5000 zł.

We wniosku o dofinansowanie należy podać nast. informacje:
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna; adres zamieszkania;
2. Miejsce pracy, zajmowane stanowisko
3. Imię i nazwisko dziecka potrzebującego pomocy
4. Na jaki cel przeznaczona zostanie dotacja
5. Czy rodzice/opiekunowie ubiegali się o dofinansowanie z PFRON
6. Nazwę instytucji (organizacji, firmy), która będzie świadczyć pomoc dla chorego/niepełnosprawnego dziecka; jej adres i numer konta bankowego

Załączniki:

1. Zaświadczenie o wysokości zarobków (jeśli oboje rodzice pracują, prosimy przysłać zaświadczenia z obu miejsc pracy)
2. Zaświadczenie lekarskie zawierające nazwę choroby i/lub niepełnosprawności dziecka oraz potrzebę działań, na które ma być przyznana dotacja.
3. Informację Ośrodka Zdrowia (Ośr. Rehabilitacji, Wyspecjalizowanej Placówki Służby Zdrowie itp.), że ma uprawnienia do prowadzenia określonych działań i przyjmie chore/niepełnosprawne dziecko na określony turnus (podejmie się przeprowadzenia określonych zabiegów).
4. Informację od organizacji, która realizuje projekt integracyjny z udziałem dzieci zdrowych i pełnosprawnych o planowanych działaniach programowych oraz gwarancji przyjęcia dziecka, które ubiega się o dotację.

Dotacje nie będą przyznawane na:

  • bezpośrednią pomoc finansową dla rodziców, opiekunów, chorych/ niepełnosprawnych dzieci
  • opłacenie kosztów wyjazdów wakacyjnych (obozów, biwaków, festynów)

Termin przyjmowania wniosków upływa 15 listopada 2007 (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski należy przysyłać pod adresem:

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim
Al. Jana Pawła II 29; 00-867 Warszawa
Atrium Plaza, Lobby C


Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji ekspertów do końca listopada 2007 roku. Przyznana dotacja zostanie wypłacona po podpisaniu przez obie strony umowy przygotowanej przez Fundację. Dotacja powinna być wykorzystana w roku kalendarzowym – 2008

Fundacja nie przekazuje dotacji rodzicom ani opiekunom dzieci chorych i/lub niepełnosprawnych. Przyznane dofinansowanie może być przekazane wyłącznie na konto placówek służby zdrowia (ośrodków rehabilitacji, wyspecjalizowanych firm zarejestrowanych w sądzie gospodarczym itp.), firm produkujących (ew. dystrybutorów) sprzęt korygujący lub organizacji/instytucji realizujących programy integracyjne.


=============================================


Z dniem 3 września 2007 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Nokia ogłaszają rozpoczęcie VII edycji programu "Make a Connection – Przyłącz się".
Program "Make a Connection – Przyłącz się" realizowany jest od 2001 roku przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu firmy Nokia. Skierowany jest on do młodzieży w wieku 16 - 22 lat z terenu całej Polski. Program wspiera młodzieżowe projekty lokalne, umożliwiając młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne na zasadach partnerskich oraz wszechstronny rozwój osobisty.
Realizując projekty wedle własnych pomysłów, młodzi ludzie nie tylko
pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej, ale także zdobywają cenne
umiejętności życiowe, które pomogą im w znalezieniu pracy.
Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, mogą otrzymać dotacje w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności.

Termin nadsyłania wniosków upływa 22 października 2007 roku.

Istotą programu jest umożliwienie młodzieży zorganizowania we własnym zakresie projektów dla innych osób żyjących w ich sąsiedztwie. Chcemy, aby młodzi ludzie potrafili dostrzec, co się dzieje w ich środowisku i samodzielnie wymyślić, w jaki sposób mogą sprawić, by ludziom wokół żyło się lepiej, przyjemniej, bezpieczniej, estetyczniej i ciekawiej.

Od sześciu lat, co roku około 80 grup młodzieżowych realizuje swoje
pomysły. W realizacji projektów grupom młodzieżowym pomagają lokalne organizacje pozarządowe. Dla liderów grup młodzieżowych organizowane są szkolenia i pomoc techniczna. Szkolenia obejmują takie zagadnienia, jak zarządzanie projektem, planowanie budżetu, rozliczenie finansowe, umiejętność pracy w zespole oraz elementy public relations.

Będzę bardzo wdzięczny, jeżeli pomogą nam Państwo w dotarciu z
informacjami o programie do młodych osób. W załączeniu przesyłam zasady konkursu.

Więcej informacji na temat Programu, elektroniczną wersję wniosku oraz szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.makeaconnection.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod adresami e-mail: b.sulek@pcyf.org.pl oraz m.szczesniak@pcyf.org.pl lub pod numerem telefonu 022 826 10 16.

Serdecznie pozdrawiam,
Bartosz Sułek
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Polish Children and Youth Foundation
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
tel. +48 22 826 10 16
mobile: +48 509 201 467
e - mail: b.sulek@pcyf.org.pl

www.pcyf.org.pl
www.makeaconnection.pl


=============================================Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie następujących zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od dnia 20 września do dnia 31 grudnia 2007 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1) Dokumentacje konserwatorskie oraz archeologiczne badania wykopaliskowe.
2) Ochrona i konserwacja zabytkowej architektury oraz zabytkowych cmentarzy wyznaniowych.Oferty należy składać osobiście
w Departamencie Informacji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
15-888 Białystok, ul Kard. St. Wyszyńskiego 1
(III piętro, pok. 319),
lub przesłać pocztą na ten adres–w terminie do dnia 27 sierpnia 2007 r

Oferty realizacji zadań (szczegółowe informacje i druki do pobrania)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Rodzaj zadania: Dokumentacje konserwatorskie oraz archeologiczne badania wykopaliskowe.

Dokumentacje konserwatorskie oraz archeologiczne badania wykopaliskowe - druk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Rodzaj zadania: Ochrona i konserwacja zabytkowej architektury oraz zabytkowych cmentarzy wyznaniowych.


Ochrona i konserwacja zabytkowej architektury oraz zabytkowych cmentarzy wyznaniowychSzanowni Państwo!!!

Większość proponowanych poniżej konkursów i możliwości finasowania pochodzi ze strony internetowej NGofund (NGOfund jest pierwszym w Polsce serwisem zawierającym kompleksową ofertę dotyczącą zdobywania funduszy dla polskich organizacji pozarzadowych).

Prezentowanie wspomnianych informacji możliwe jest dzięki konkursowi NGOfund dla małych organizacji, w jakim wzięła udział Fundacja Oikonomos. Fundacja wygrała bezpłatną subskrypcję na okres roku z zakresu temtycznego "kultura, sztuka, media".

Wybramy obszar tematyczny jest zgodny z zasygnalizowanymi przez większość uczestników projektu "Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko -Gdańskiej" chęciami realizacji własnych projektów.

Wyrażamy nadzieję, że wymienione poniżej informacje pomogą Państwu w pozyskaniu funduszy niezbędnych do realizacji projektów.

KONKURSY I FUNDUSZE:

Konkurs grantowy „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego"
2007-06-21
Na swoich stronach internetowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy, skierowany do samorządów gmin oraz organizacji pozarządowych w ramach resortowego programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Najlepsze projekty mogą otrzymać do 100 000 złotych. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 sierpnia 2007.
Konkurs realizowany jest w ramach II komponentu ministerialnego programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Instytucje i organizacje chcące wziąć udział w konkursie mogą składać wnioski do 31 sierpnia 2007 r. w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. Maksymalna kwota dofinansowanych projektów wynosi 100 000 złotych. Realizację projektów przewiduje się na okres 2007 i 2008 roku, w dwóch etapach.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Sponsoring firmy Vattenfall Wsparcie finansowe projektów związanych ze sportem, działalnością humanitarną, kulturą i ochroną środowiska.

Opis: Firma Vattenfall wspiera następujące typy organizacji pozarządowych: ekologiczne, kulturalne, prowadzące działalność na rzecz dzieci, prowadzące działalność na rzecz zwierząt. Firma Vattelnfall przeznacza środki finansowe na programy, które mieszczą się w ramach działań związanych z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnoścą biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). Informacje na temat aktualnych działań sponsoringowych firmy Vattenfall można uzyskać na stronie podanej niżej.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska Istotne warunki udzielania wsparcia: Nie ma oficjalnego wniosku o wsparcie.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje: Opis projektu, Wysokość wnioskowanej kwoty. Firma rozważa wprowadzenie formularza on-line.

Wnioski należy przesyłać drogą internetową na adres info@vattenfall.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy (patrz: Kontakt).

Kwota dotacji - komentarz: Nie ma minimalnej i maksymalnej kwoty wsparcia. Transfer finansowy następuje według uregulowań zawartych w umowie pomiędzy firmą a organizacją pozarządową.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Termin odpowiedzi na wnioski: Do miesiąca od terminu złożenia wniosku.

Instytucja wdrażająca: Vattenfall Poland AB SA Kontakt: Vattenfall Poland AB SA Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 56C 00-803 Warszawa tel.: +48 22 587 50 00 fax: +48 22 587 50 87 e-mail: info@vattenfall.pl

Informacje dot. sponsoringu lub CSR: Agnieszka Granowska tel: +48 22 587 85 28 http://www.vattenfall.pl/ http://www.vattenfall.pl/www/vf_pl/vf_pl/199544vatte/263011dziax/index.jsp

Dotacje PKO Bank Polski Dotacje na inicjatywy z zakresu pomocy społecznej, kultury narodowej, sportu, rekreacji, edukacji i przedsiębiorczości.

Opis: Program finansuje m.in. inicjatywy z zakresu: pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury narodowej, edukacji i przedsiębiorczości, inne.

W zależności od możliwości budżetowych grantodawcy priorytetowo wspierane są inicjatywy takie jak np. leczenie, zakup sprzętu medycznego, wyjazdy wakacyjne itp. Na inicjatywy lokalne, wnioski należy kierować do regionalnych Oddziałów Detalicznych i Regionalnych Oddziałów Korporacyjnych (adresy na stronie www.pkobp.pl), działających w każdym województwie. Dyrektorzy Oddziałów także mogą przekazywać dotacje. Bank prowadzi również działalność sponsoringową. "PKO Bank Polski zajmuje się nie tylko działalnością biznesową, ale także społeczną, realizując długofalowy program PKO Bank Polski Blisko Ciebie. W ciągu prawie dziewięćdziesięciu lat swojej historii Bank zawsze był obecny w życiu lokalnych środowisk, wspierając przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu, edukacji czy działalności charytatywnej."

...więcej o dotychczasowej działalności Banku Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska Istotne warunki udzielania wsparcia: Komitet ds. Sponsoringu i Darowizn, który zbiera się raz na dwa tygodnie lub raz na tydzień (w zależności od ilości wniosków), opiniuje wnioski i proponuje kwotę dotacji w zależności od możliwości budżetowych i rodzaju przedsięwzięcia.

Nie ma formularza wniosku.

Kwota dotacji - komentarz: Nie ma określonych kwot dotacji.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Instytucja wdrażająca: PKO Bank Polski

Kontakt: PKO Bank Polski Departament Promocji i Komunikacji ul. Puławska 15 00-975 Warszawa tel. (022) 521 84 49 fax (022) 521 84 70

Wnioski należy adresować: Marek Kłuciński, Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji http://www.pkobp.pl/index.php/id=dzial_spon/zone=-1/section=korp

Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży Celem nadrzędnym Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży jest przyczynienie się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą.

Opis: W ramach programu możliwe jest współfinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz opiekunami, realizujących wspólny projekt z rówieśnikami z Polski lub Ukrainy.

Szczegółowy program projektów Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży samodzielnie kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania wsparcia na wymianę młodzieży będzie włączenie do programu następujących komponentów: "Historia lokalna", "Kultura regionu", "Poznajemy język sąsiada".

Instytucje uprawnione: organizacje pozarządowe, szkoły

Istotne warunki udzielania wsparcia: Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektu w Polsko – Ukraińskiej Wymianie Młodzieży jest posiadanie ukraińskiego partnera.

Maksymalna kwota dotacji: 50 000 PLN

Termin składania wniosków: Tryb ciągły - wnioski można składać nie później niż do 30 listopada

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.12.15

Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Kultury

Kontakt: Narodowe Centrum Kultury Dział Programów Stypendialnych ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa tel: (22) 2 100 122 email: marcin.ogonowski@nck.pl

Alcatel-Lucent: sponsoring. Komunikacja, internet, edukacja. Korporacja Alcatel-Lucent wspiera wszelkie działania w zakresie rozwoju komunikacji, w tym projekty edukacyjne, rozwój lokalny etc.

Opis: Tematyka wspieranych przez firmę inicjatyw jest związana zwykle z profilem rynkowym Alcatel-Lucent - dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie.

Firma wspiera działania w zakresie/o celu: rozwój komunikacji, nowe zastosowania mediów, sposoby wykorzystania internetu, zmniejszanie różnic regionalnych, między społecznościami lokalnymi itp., edukacja, propagowanie usług lokalnych etc. z wykorzystaniem technik komunikacyjnych inne

W zależności od projektu Alcatel-Lucent udziela wsparcia finansowego, sprzętowego, kompetencyjnego, technicznego, etc. I

nstytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Lokalny Ogólnopolski Zagraniczny (ze wsparciem centrali korporacji)

Istotne warunki udzielania wsparcia: Istotne jest, aby wniosek uwypuklał elementy bliskie wizji działalności firmy (rozwój komunikacyjny). Nie ma określonej ścieżki pozyskiwania wsparcia (program, kwestionariusz).

Wnioski z zarysem działań objętych projektem należy przesyłać do siedziby firmy (zob. dane kontaktowe).

Kwota dotacji - komentarz: Ustalana indywidualnie. Zależna od obszaru realizacji projektu. Na większe projekty, także zagraniczne istnieje możliwość uzyskania pieniędzy z cetrali [międzynarodowej] firmy.

Wsparcie rzeczowe / usługowe: Tak - sprzętowe, techniczne itp.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły - brak terminu rozpatrywania wniosków

Instytucja wdrażająca: Alcatel-Lucent

Kontakt: Alcatel-Lucent

Kontakt ogólny: ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa Tel. (0-22) 515 5000 recepcja@alcatel-lucent.pl

Za sprawy związane ze sponsoringiem odpowiada p. Krystyna Dzieduszycka-Rycerska nr telefonu: 22 515 56 90

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: krystyna.dzieduszycka-rycerska@alcatel-lucent.pl

Sponsoring firmy Statoil: imprezy masowe, koncerty, wydarzenia kulturalne. "W kulturze tkwi energia" - pod takim hasłem firma Statoil wspiera, w oparciu o umowę sponsoringową, organizację imprez masowych i wydarzeń kulturalnych o różnej tematyce (wyłączając politykę i religię).

Opis: Statoil wspiera finansowo (w zależności od potrzeb - także rzeczowo) organizację imprez masowych, kulturalnych, koncertów etc. Projekty są rozpatrywane indywidualnie, zatem środki są przeznaczane na potrzeby wskazane we wniosku.

Nie ma istotnych ograniczeń co do przeznaczenia środków. W szczególności firma sponsoruje inicjatywy propagujące kulturę norweską oraz zdrowy tryb życia.

Instytucje uprawnione: Instytucje, fundacje, organizacje, stowarzyszenia.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Wsparcie jest udzielane na zasadach zawieranej każdorazowo umowy sponsoringowej, tzn. organizator/wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie w zamian za określone w umowie korzyści dla Statoil, jak np. reklama, budowanie wizerunku firmy itd.

Zwykle Statoil nie jest jedynym sponsorem przedsięwzięcia.

Kwota dotacji - komentarz: Nie ma górnej ani dolnej granicy wysokości dotacji - wzystko zależy od rodzaju i tematyki wniosku rozpatrywanego indywidualnie, więc wysokość dotacji (sponsoringu) bywa bardzo różna.

Wsparcie rzeczowe / usługowe: Jest możliwe w zależności od potrzeb.

Wkład własny: Wsstępny wkład nie jest warunkiem otrzymania dofinansowania. Określany jest przy zawieraniu umowy sponsoringowej - zwykle działania reklamowe na rzecz Statoil.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły - Wnioski rozpatrywane są zwykle raz na kwartał.

Instytucja wdrażająca: Statoil Poland Sp. z o.o.

Kontakt: Ogólne dane kontaktowe firmy: Statoil Poland Sp. z o.o. 02-603 Warszawa ul. Puławska 86, tel: +48 22 564 00 00, fax: +48 22 564 00 10 e-mail: statoil@statoil.pl

Indywidualnie skonstruowany wniosek należy kierować do Komisji Sponsoringowej, która zbiera się zwykle raz na kwartał (lub raz na 4 miesiące) i wysyłać na ogólny adres e-mailowy firmy: statoil@statoil.pl.

Termin odpowiedzi na wniosek zależy bezpośrednio od terminu zebrania Komisji Sponsoringowej Bezpośrednich informacji dot. polityki sponsoringowej firmy można zasięgnąć telefonicznie: Bożena Rogalska Specjalista ds. Public Relations tel:22 564 03 03

Sponsoring firmy Vattenfall Wsparcie finansowe projektów związanych ze sportem, działalnością humanitarną, kulturą i ochroną środowiska.

Opis: Firma Vattenfall wspiera następujące typy organizacji pozarządowych: ekologiczne, kulturalne, prowadzące działalność na rzecz dzieci, prowadzące działalność na rzecz zwierząt. Firma Vattelnfall przeznacza środki finansowe na programy, które mieszczą się w ramach działań związanych z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnoścą biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). Aby uzyskać informacje na temat aktualnych działań sponsoringowych firmy Vattenfall, klinknij TUTAJ.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Nie ma oficjalnego wniosku o wsparcie.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje: Opis projektu,

Wysokość wnioskowanej kwoty. Firma rozważa wprowadzenie formularza on-line.

Wnioski należy przesyłać drogą internetową na adres info@vattenfall.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy (patrz: Kontakt).

Kwota dotacji - komentarz: Nie ma minimalnej i maksymalnej kwoty wsparcia.

Transfer finansowy następuje według uregulowań zawartych w umowie pomiędzy firmą a organizacją pozarządową.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Termin odpowiedzi na wnioski: Do miesiąca od terminu złożenia wniosku.

Instytucja wdrażająca: Vattenfall Poland AB SA Kontakt: Vattenfall Poland AB SA Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 56C 00-803 Warszawa tel.: +48 22 587 50 00 fax: +48 22 587 50 87 e-mail: info@vattenfall.pl http://www.vattenfall.pl/

Dotacje Fundacji Warta Fundacja wspiera ważne i prestiżowe przedsięwzięcia z dziedziny kultury, konserwacji zabytków, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia i środowiska oraz pomocy społecznej.

Opis: Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania: kultury oraz konserwacji zabytków, oświaty i nauki, ochrony zdrowia oraz środowiska, sportu, pomocy społecznej i działalności dobroczynno-opiekuńczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, inicjatyw społecznych i samorządowych.

We wszystkich swoich działaniach Fundacja kieruje się zasadą, aby przekazywane przez nią środki trafiały do jak największego grona potrzebujących.

Instytucje uprawnione: Osoby prawne, instytucje, organizacje

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej.

Maksymalna kwota dotacji: 3 000 PLN

Kwota dotacji - komentarz: Istnieje możliwość uzyskania wyższej dotacji jeśli wniosek zostanie złożony przed końcem roku (najlepiej już w październiku), tak aby Fundacja mogła zamieścić go w swoim planie rocznym na rok następny.

Wkład własny: Mile widziany, jego wysokość nie jest określona. Zależnie od typu projektu może być finansowy lub rzeczowy.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły - Wnioski rozpatrywane są zazwyczaj raz w miesiącu.

Instytucja wdrażająca: Fundacja Warta Kontakt: Fundacja Warta ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa tel.: (022) 581 13 77 lub 581 13 39 faks: (022) 518 13 76 e-mail: olga.domanska@warta.pl http://www.warta.pl/dispatch?aid=12071

Dotacje Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego Dotacje na projekty z zakresu m.in. edukacji, ochrony i promocji zdrowia, sportu.

Opis: Fundacja stawia sobie za główny cel wspieranie rozwoju nauki i edukacji poprzez dofinansowanie inicjatyw oświatowych oraz naukowo-badawczych, a także dofinansowanie stypendiów i nagród dla utalentowej młodzieży planującej swoje kariery w obszarze aktywności gospodarczej i własnej przedsiębiorczości.

Swoje zadania Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego realizuje między innymi poprzez: wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, prowadzenie działalności charytatywnej, wspieranie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury.

Priorytetowo traktowane bedą projekty dotyczące wspomagania edukacji młodzieży: szczególnie uzdolnionej, z rodzin patologicznych, z Kresów Wschodnich, z terenów popegieerowskich.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Nie ma formularza wniosku.

Kwota dotacji - komentarz:

Kwota dotacji ustalana jest w zależności od potrzeb projektu.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły - Posiedzenia Rady oceniającej wnioski odbywają się raz w miesiącu.

Instytucja wdrażająca: Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego Kontakt: Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego Al. Jerozolimskie 7 00-950 Warszawa tel.: (0-22) 52 29 626 http://www.fundacjasteczkowskiego.pl/

Sponsoring firmy Śnieżka S.A. Wsparcie finansowe i rzeczowe projektów i działań skierowanych do dzieci i młodzieży oraz organizowanych na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo lub/i umysłowo.

Opis: Firma wspiera następujące typy projektów i działań: społeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe, związane z ochroną zdrowia. W ramach sponsoringu rzeczowego firma przekazuje organizacjom swoje wyroby (farby, lakiery i inne materiały chemii budowlanej).

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Nie ma oficjalnego formularza prośby o wsparcie.

Oferta powinna zawierać następujące załączniki: Dokładne dane organizacji zwracającej się z prośbą o wsparcie,

Opis inicjatywy lub przedsięwzięcia, które ma być sponsorowane,

Uzasadnienie prośby. W przypadku prośby o pomoc osobie niepełnosprawnej wymagane są dokumenty poświadczające chorobę lub/i leczenie.

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy e-mail: marketing@sniezka.com lub twojaszansa@sniezka.com.

Kwota dotacji - komentarz: Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty wsparcia.

Jeśli firma decyduje się wesprzeć daną inicjatywę, transfer pieniężny i/lub rzeczowy następuje w terminie ustalonym przez zainteresowane strony.

Wsparcie rzeczowe / usługowe: Zob. Opis.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Termin odpowiedzi na wnioski: Terminy odpowiedzi na wnioski są zróżnicowane i zależne od charakterystyki rozpatrywanej oferty.

Instytucja wdrażająca: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Kontakt: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 39-102 Lubzina 34a woj. podkarpackie Magdalenia Olszewska Specjalista ds. Public Relations tel.: 0 14 681 11 11, wew. 483 fax: 0 14 682 22 22 e-mail: magdalena.olszewska@sniezka.com

Dotacje Fundacji Polska Miedź Dotacje na projekty w zakresie kultury, sztuki, sportu, ochrony i promocji zdrowia, a także na infrastrukturę np. remonty i budowy obiektów, konserwacje zabytków.

Opis: Zgodnie ze statutem Fundacji dotacje można otrzymać na: działalność charytatywną, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochronę i promocję zdrowia, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, odbudowę, renowację i ratowanie obiektów zabytkowych.

Priorytetowo traktowane będą projekty z terenu Zagłębia Miedziowego (obszar byłego woj. Legnickiego) i projekty z nim związane. Drugim priorytetowym obszarem jest Dolny Śląsk. Inne obszary wspierane są sporadycznie.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie.

Nie ma ściśle określonych terminów rozpatrywania wniosków, dotacje udzielane są zależnie od posiadanych przez Fundację środków (w latach poprzednich średnio ok. 15 razy w roku).

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Instytucja wdrażająca: Fundacja Polska Miedź

Kontakt: Fundacja Polska Miedź ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Lubin tel.: (+ 48 76) 84 78 132 fax: (+ 48 76) 84 78 206 Krzysztof Kułacz Sekretarz Fundacji Polska Miedź e-mail: k.kulacz@kghm.pl http://www.kghm.pl/fpm00.php

Dotacje World Monuments Fund Dotacje World Monuments Fund przeznaczone są na działania ściśle związane z ochroną zabytków oraz konserwacją dzieł architektonicznych.

Opis: Istnieje możliwość prośby o wsparcie (Request for Assistance - RFA) poprzez formularz dostępny na stronie http://www.wmf.org/request.html.

Wnioski będą oceniane na podstawie ich zgodności z priorytetami i prowadzonymi przez World Monuments Fund programami.

Programy: Europejska Ochrona (European Preservation).

W jego ramach WMF wspiera programy konserwacji dzieł sztuk istotnych w kontekście architektonicznym, w tym ważne zabytki kultury.

W Europie prowadzony jest również program Europejskie Piękne Wnętrza (The European Fine Interiors Program) obejmujący konserwację wnętrz pięknych, historycznie oraz artystycznie istotnych ale zaniedbanych, w pomieszczeniach zarówno religijnych jak i domostw. Dziedzictwo Żydowskie (The Jewish Heritage).

Program skupiający się przede wszystkim na ochronie dziedzictwa kulturowego Żydów. Modernizm (Modernism).

Program ochrony istotnych dzieł architektury modernistycznej narażonych na zaniedbanie lub rozbiórkę. Szkolenia w Tradycyjnej Sztuce Budownictwa (Traditional Building Arts Training).

Poprzez sposnorowanie sympozjów, badań oraz projektów, WMF wspiera szkolenia oraz wymianę doświadczeń pomiędzy architektami, konserwatorami, dydaktykami itp.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, osoby indywidualne

Istotne warunki udzielania wsparcia: World Monuments Fund nie wspiera: konstrukcji nowych budowli; rekonstrukcji lub trwających konserwacji; wykopalisk archeologicznych; konserwacji ruchomych i prywatnych obiektów.

Minimalna kwota dotacji: 10 000 USD Kwota dotacji - komentarz: Przyznane dotacje mieszczą się w granicach od 10 000 USD do ponad 1 000 000 USD, jednak typowe granty wynoszą od 200 000 USD do 100 000 USD.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Termin odpowiedzi na wnioski: 8 tygodni po otrzymaniu zaakceptowanego wniosku

Instytucja wdrażająca: World Monuments Fund Kontakt: World Monuments Fund 95 Madison Avenue, 9th fl. New York, New York 10016 tel. 646 424 9594 x220 fax 646 424 9593 Martha Flach, Manager of Exhibitions and New Media: mflach@wmf.org Dr. Michelle Berenfeld, Program Manager: mberenfeld@wmf.org. http://www.wmf.org/involved.html

Dotacje Fundacji BRE Banku Dotacje Fundacji BRE Banku na projekty mieszczące się w jej obszarze programowym - tj. w zakresie edukacji, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz popularyzacji idei wspierania celów społecznych w środowisku bankowym i finansowym.

Opis: Fundacja BRE Banku wspiera projekty o tematyce odpowiadającej jej obszarom programowym.

Cele Statutowe Fundacji: wspieranie działań organów państwowych, organizacji społecznych i zawodowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności podnoszeniu poziomu wiedzy ekonomicznej i bankowej, wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska, pomoc w ochronie dóbr kultury, podejmowanie działań na rzecz popularyzacji idei wspierania celów społecznych w środowisku bankowym i finansowym.

Instytucje uprawnione: organizacje społeczne i zawodowe, organa państwowe.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Prośby o dofinansowanie w formie pism-wniosków kierować należy na adres Fundacji (nie ma formularza).

W przypadku nie udzielenia dotacji - wnioski można ponawiać.

Maksymalna kwota dotacji: 5 000 PLN

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Termin odpowiedzi na wnioski: Posiedzenia Zarządu odbywają się co 2 miesiące.

Instytucja wdrażająca: Fundacja BRE Banku Kontakt: Fundacja BRE Banku ul.Senatorska 18, 00-950 Warszawa fundacja@brebank.pl Elżbieta Ledzion Sekretarz Fundacji tel. /22/ 829 0063 Elzbieta.Ledzion@brebank.pl

Dotacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) Dotacje dla projektów, w których uczestniczy młodzież z Polski i Niemiec (w tym także projektów, które obejmują obok Polaków i Niemców także młodzież z innego kraju).

Organizacja dotuje m.in.: spotkania, praktyki i hospitacje, kursy kształceniowe dla multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, podróże do miejsc pamięci, publikacje i media. Uaktualnienie dotyczy: Tematyka projektów na które mogą być przeznaczone środki

Opis: Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Ma to służyć poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy. PNWM pragnie przyczyniać się do swobodnego rozwoju osobowości młodych ludzi oraz przejmowania przez nich odpowiedzialności w społeczeństwie i państwie. We wszystkich przedsięwzięciach wspieranych przez PNWM oczekuje się partnerskiego współdziałania i własnej odpowiedzialności młodzieży.

Młodzi ludzie powinni zyskać umiejętność samodzielnego rozwijania powstałych kontaktów, aby przyczyniać się w ten sposób samemu do trwałej współpracy pomiędzy obydwoma krajami.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przyznaje dotacje celowe - na konkretne projekty, a nie instytucjonalne. Dotowane mogą być projekty, na które polski i niemiecki partner złożą wspólnie wniosek.

Tematyka projektów: spotkania młodzieży z Polski i Niemiec (m.in. seminaria na tematy polityczne, społeczne, socjalne, kulturalne i historyczne, w szczególności odnoszące się do historii, teraźniejszości i przyszłości wzajemnych stosunków i współpracy, projekty służące poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera, wymiany służące wychowaniu i edukacji młodzieży w dziedzinie kultury i sportu, programy edukacyjne, wolontariat młodzieżowy w celu realizacji zadań społecznych, spotkania młodzieży w ramach partnerstwa i współpracy miast oraz innych jednostek administracyjnych i samorządowych),

spotkania polsko-niemieckie z młodzieżą z kraju trzeciego (przedsięwzięcia trójstronne z udziałem młodzieży, specjalistów i multiplikatorów wymiany młodzieży z państw trzecich),

praktyki i hospitacje (pobyt jednej lub kilku osób w kraju partnerskim, którego celem jest rozwój ukierunkowania zawodowego lub/i podnoszenie kwalifikacji zawodowych - z wyłączeniem praktyk studenckich),

kursy kształceniowe dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (projekty o charakterze informacyjnym i szkoleniowym dla specjalistów i animatorów wymiany młodzieżowej),

podróże do miejsc pamięci, publikacje, media (dofinansowane mogą być broszury, książki, filmy wideo, wystawy oraz inne materiały, które są wynikiem pracy młodzieży podczas wspólnych spotkań, które je dokumentują lub przygotowują do innych spotkań).

Projekty powinny dodatkowo m.in.: zakładać rzeczywiste spotkania partnerów, urzeczywistniać ideę wymiany interkulturowej, gwarantować aktywny udział młodzieży również we wszystkich etapach merytorycznych realizacji projektu, mieć zrównoważone proporcje w zaangażowaniu partnerów z obydwu krajów,

Szczegółowe wytyczne dot. obszarów wsparcia: http://www.pnwm.org/html/modules.php?name=DpjwContent&pa=showpage&pid=107 PNWM nie może dotować następujących programów (porównaj Wytyczne PNWM): programy naukowe, wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia budowlane, koszty instytucjonalne, np. personalne i biurowe, imprezy komercyjne, programy turystyczne, programy wielostronne.

Instytucje uprawnione: Stowarzyszenia, szkoły, gminy, osób prywatne, zakłady, które realizują projekty polsko-niemieckie (ew. dodatkowo z udziałem kraju trzeciego).

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska i Niemcy (cały obszar + szczególnie regiony przygraniczne: w Polsce następujące województwa: Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie, a w Niemczech następujące kraje związkowe: Meklemburgię-Przedpomorze, Brandenburgię, Berlin i Saksonię).

Istotne warunki udzielania wsparcia: Wymóg posiadania partnera ze strony niemieckiej, z którym realizuje się lub planuje wymianę, spotkanie bądź wspólny projekt, Wsparcie przez PNWM wyklucza równoczesne dofinansowanie ze środków MENiS oraz programu Młodzież, Spotkania muszą zawierać przynajmniej 4 a maksymalnie 28 dni programu.

Uczestnicy programów muszą być w wieku 12 do 26 lat. Liczba opiekunów musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do liczby uczestników i być dopasowana do charakteru programu. Liczba uczestników polskich i niemieckich powinna również pozostawać w odpowiedniej proporcji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są wyjątki, muszą być one jednak potwierdzone przez PNWM.

Dla projektów w regionie przygranicznym Wytyczne PNWM przewidują specjalne uregulowania. Praktyki i hospitacje mogą trwać i być dofinansowane na okres do trzech miesięcy.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest odpowiednie ubezpieczenie wszystkich uczestniczących od wypadków, choroby, odpowiedzialności cywilnej i roszczeń o odszkodowanie na czas trwania wspieranego przedsięwzięcia.

Kwota dotacji - komentarz: PNWM dofinansowuje zazwyczaj w formie stawek zryczałtowanych za dzień i uczestnika wypłacanych gospodarzom i zryczałtowanych stawek dofinansowania kosztów podróży wypłacanych gościom. W szczególnych przypadkach lub też dla bardziej rozbudowanych projektów możliwe jest dofinansowanie do pełnej kwoty. Chodzi tu o różnego rodzaju publikacje, wystawy czy konferencje. Organizatorzy zwracają uwagę na odpowiednie uregulowania dla wymiany szkolnej i wymiany pozaszkolnej.

Wsparcie rzeczowe / usługowe: Multiplikatorom polsko-niemieckiej wymiany młodzieży PNWM oferuje swoje publikacje i szkolenia.

Wkład własny: Nie jest określony, może być sfinansowana nawet całość projektu

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Instytucja wdrażająca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Kontakt: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) ul. Alzacka 18 03-972 Warszawa fax: /22/ 617 04 48 http://www.pnwm.org/html/modules.php?name=DpjwContent&pa=showpage&pid=51 W kompetencjach biura PNWM w Warszawie leży wymiana szkolna i sportowa.

Pracownikami referatu wymiany szkolnej i sportowej w Warszawie są: Jarosław Brodowski (tel.: /22/ 518 8930, e-mail: brodowski@pnwm.org) Natalia Hoffmann(tel.: /22/ 518 8931, e-mail: hoffmann@pnwm.org) Piotr Kwiatkowski (tel.: /22/ 518 8932, e-mail: kwiatkowski@pnwm.org) Dominika Waligóra (tel.: /22/ 518 8938, e-mail: waligora@pnwm.org).

Pracownicy są osiągalni pod wyżej podanymi numerami telefonów od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 15.00.

Listy kierować na adres PNWM (podany powyżej) W kompetencjach biura PNWM w Poczdamie leży pozaszkolna wymiana młodzieży. Pracownikami referatu wymiany pozaszkolnej w Poczdamie są: Thomas Hetzer (tel.: +49-331-2847930, fax: +49-331-297527, e-mail: hetzer@dpjw.org), Magdalena Niziol (tel.: +49-331-2847931, fax: +49-331-297527, e-mail: niziol@dpjw.org) Paweł Prokop (tel.: +49-331-2847937, fax: +49-331-297527, e-mail: prokop@dpjw.org), Melanie Groeneveld (tel.: +49-331-2847938, fax: +49-331-297527, e-mail:groeneveld@dpjw.org.

Pracownicy są osiągalni pod wyżej podanymi numerami telefonów od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 15.00. Listy wysyłać na adres: DPJW, Postfach 600 516, 14405 Potsdam, Niemcy.

Dotacje Fundacji PZU Dotacje Fundacji PZU na projekty w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Uaktualnienie dotyczy: UWAGA: Nabór wniosków został wstrzymany, więcej informacji grantodawca poda w październiku

Opis: Dotacje udzielane są bardzo rzadko.

Obszar programowy Nasze cele realizujemy, wspierając inicjatywy społeczne w zakresie: edukacji, zwłaszcza tworzenia młodym ludziom równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego; kultury i sztuki, w szczególności upowszechniania wiedzy o kulturze i sztuce polskiej, wspierania twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych; ochrony zdrowia z wyłączeniem działalności prewencyjnej i charytatywnej; pomocy społecznej, zwłaszcza wspierania aktywności osób niepełnosprawnych.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Środki dotacji nie mogą być także przeznaczone na bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych.

W ramach dotacji nie mogą być finansowane m.in.: koszty poniesione przed podpisaniem umowy dotacyjnej i po jej zakończeniu, koszty zakupu środków trwałych i wyposażenia powyżej 10% kwoty dotacji, bieżąca działalność organizacji, zakup sprzętu komputerowego, remonty, zadania z zakresu sportu, spółki prawa handlowego.

Wkład własny: Nie wymagany.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły Instytucja wdrażająca: Fundacja PZU Kontakt: Biuro Fundacji PZU Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa tel.: + 48 22 582 23 06, 582 25 38 fax: + 48 22 582 25 38 e-mail: fundacja@pzu.pl http://www.pzu.pl/?nodeid=517

Dotacje Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Niskobudżetowe dotacje na projekty kulturalne, związane z wielokulturowością, tolerancją oraz zorientowane na młodzież, w których znajduje się element amerykański.

Opis: Ambasada wspiera: projekty kulturalne prezentujące sztuką amerykańską, projekty, w których biorą udział amerykańscy i polscy artyści, a także projekty o charakterze wielokulturowym, promujące tolerancje oraz zorientowane na młodzież - w których istnieje jakiś element amerykański.

Ambasada chętnie przyznaje fundusze na wydarzenia, z których skorzysta wielu odbiorców.

Instytucje uprawnione: Organizacje non profit

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Maksymalna kwota dotacji: 5 000 USD (wartość przybliżona) Wkład własny: Nie wymagany, ale pożądany.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Instytucja wdrażająca: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Kontakt: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Sekcja Kulturalna Al. Ujazdowskie 29/31 00-540 Warszawa Tel.: /22/ 504-2000 Fax: /22/ 504-2364 e-mail: Culture_Warsaw@state.gov

Społeczeństwo obywatelskie - granty Fundacji Charlesa Motta Charles Mott Foundation wspiera działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz trzeci sektor w krajach Europy Środkowo-wschodniej, zachodnich byłych republikach ZSRR i w innych regionach (kraje przedakcesyjne UE, Bałkany).

Opis: Wsparcie Fundacji Charlesa Stewarta Motta ma na celu pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w m.in. w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Gwarantują również programy mające na celu ochronę środowiska. Fundacja nie udziela dotacji: na rozwój kapitału, badania, powielanie i wspieranie projektów o ile te działania nie wynikają z czynności już wspieranych finansowo przez Fundację; na działania religijne lub programy skierowane do konkretnej grupy religijnej i wyznania wiary. Mimo to, organizacje, które opierają swą działalność na wierze mogą ubiegać się o dotacje na programy zgodne z celami Fundacji i skierowane do większej grupy ludności; na projekty lokalne o ile nie są one częścią odpowiedniej strategii Fundacji lub sieci grantów; na projekty powielające lub znacząco zachodzące na działalność administracji państwowej. Filmy i projekty video, książki, stypendia są rzadko dotowane.

Instytucje uprawnione: Organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego lub ochroną środowiska.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Europa Wschodnia, Bałkany

Istotne warunki udzielania wsparcia: Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.

Organizacje starające się o dotacje powinny wysłać: list zawierający opis projektu: dlaczego jest potrzebny, komu służy, co dzięki niemu można osiągnąć, 2. szczegółowy plan finansowy: jego koszt, na co potrzebne są środki i czas realizacji.

Należy przedstwić plan roczny finansów organizacji (szczegóły na stronie http://mott.org/programs/guidelines.asp).

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony po 31 sierpnia, może być realizowany dopiero w następnym roku kalendarzowym.

Na kopercie należy napisać - "LETTER OF INQUIRY or GRANT PROPOSAL"

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków: http://mott.org/toolbox/

Minimalna kwota dotacji: 15 000 USD

Maksymalna kwota dotacji: 250 000 USD

Kwota dotacji - komentarz: Średni grant - 100 000 USD rocznie

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Instytucja wdrażająca: Charles Stewart Mott Foundation

Kontakt: Charles Stewart Mott Foundation Office of Proposal Entry Mott Foundation Building 503 S. Saginaw Street, Suite 1200 Flint, Michigan 48502-1851 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Tel.: +1-810-238-5651 Fax: +1-810-766-1753 E-mail [do wszystkich biur]: info@mott.org Link: http://mott.org/programs/guidelines.asp Local Cultural Projects (PKP)

Program realizowany przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie wspiera małe lokalne projekty w zakresie kultury w Polsce i na Białorusi.

Opis: W ramach programu ambasada wspiera małe projekty kulturalne obejmujące: wymianę kulturową z Holandią, wystawy, koncerty, performance, inne dzialania artystyczne.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska lub Białoruś

Istotne warunki udzielania wsparcia: Projekt musi być organizowany przez polską instytucję, utworzoną w Polsce i przyczyniać się do współpracy kulturalnej z Holandią.

Nie ma formularza wniosku.

Po instrukcje trzeba się zgłosić do Wydziału Kulturalnego Ambasady.

Maksymalna kwota dotacji: 2 000 EUR Kwota dotacji - komentarz: Nie mogą być pokryte koszty podróży strony holenderskiej. Program jest wciąż kontynuowany, jednak ograniczona zostanie ilość przyznawanych grantów.

Wsparcie rzeczowe / usługowe: Wsparcie jest wyłącznie finansowe.

Termin składania wniosków: Tryb ciągły

Instytucja wdrażająca: Ambasada Królestwa Niderlandów

Kontakt: Ambasada Królestwa Niderlandów 00-468 Warszawa, ul. Kawalerii 10 Tel.: +48 22 55 91 253 E-mail: war-pcz@minbuza.nl Link: http://www.mfa.nl/war-pl/fundusze/local_cultural

Dotacje Fundacji Kronenberga na projekty o charakterze ponadlokalnym Program Fundacji Kronenberga o charakterze ponadlokalnym, w którym przyznawane są dotacje na projekty z zakresu edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, opieki socjalnej.

Opis: Fundacja udziela wsparcia na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

EDUKACJA: Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

ROZWÓJ LOKALNY: Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości Fundacja finansuje takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga nie przyznaje m.in. dotacji na wspieranie: kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym remontów), przedsięwzięć realizowanych dla zysku, celów religijnych i politycznych, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, zawodów sportowych, oraz kapitałów żelaznych.

Instytucje uprawnione: Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Cała Polska - na terenie większym niż jedno województwo.

Istotne warunki udzielania wsparcia: Dotacje udzielane są odbiorcom z obszaru większego niż jedno województwo. Można złożyć wniosek o dofinansowanie więcej niż jednego projektu i dostać kilka dotacji. Można złożyć wniosek o dofinansowanie tego samego projektu w nowym terminie, jeżeli w poprzednim nie uzyskał on dotacji.

Projekt musi być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy (możliwe przedłużenie terminu realizacji ale za specjalną zgodą fundacji).

Wniosek może być złożony tylko i wyłącznie osobiście lub wysłany pocztą listową. Możliwa jest pomoc wolontariuszy z Citibank Handlowy przy realizacji projektu- należy wypelnić formularz na stronie fundacji i wyslać go tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną.

Kwota dotacji - komentarz: W 2004 roku na projekty edukacyjne przyznano 47 dotacji na łączną kwotę 780 840 PLN (kwoty dotacji wahały się od 1 000 PLN do 50 000 PLN), natomiast na rozwój lokalny przyznano 15 dotacji na łączną kwotę 148 128 PLN (kwoty 4 000 PLN do 20 000 PLN).

Wkład własny: Wkład własny nie jest formalnie wymagany, zwiększa jednak szansę uzyskania dofinansowania.

Termin składania wniosków: 2007.10.08

Termin odpowiedzi na wnioski: 2007.12.20

Instytucja wdrażająca: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Kontakt: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ul. R. Traugutta 7/9 00-067 Warszawa Tel./Faks (0 22) 826 90 51 826 83 24 692 50 94 692 50 95 Dyrektor Fundacji - Krzysztof Kaczmar www.citibank.pl/poland/kronenberg -strona główna fundacji http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index_1386.htm#pytania -zasady przyznawania dotacji http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/2007wniosek_dot.doc - regulamin przyznania dotacji i wniosek http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/form_pom_wol.doc -formularz-pomoc wolontariuszy

CitiBank Handlowy Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja czytelnictwa" Priorytet 3. Rozwój czasopism kulturalnych Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Opis: Zadanie - dofinansowanie wydawania czasopism kulturalnych w formie tradycyjnej oraz w internecie, także skierowanych do odbiorcy zagranicznego. Przy ocenie projektów brane będzie pod uwagę: zgodność z celami programu; wartość merytoryczna przedsięwzięcia, w tym: tematyka; zasięg terytorialny; poziom edytorski, jakość oprawy graficznej; zainteresowanie czytelników wyrażone wielkością nakładu, liczbą sprzedanych egzemplarzy, liczbą prenumeratorów; udział wybitnych publicystów, twórców w redagowaniu pisma; uwzględnienie potrzeb różnych grup wiekowych; znaczenie dla regionu i kraju; możliwość prezentacji na łamach opinii prezentujących różne poglądy i punkty widzenia; umiejętność dotarcia do odbiorców z małych ośrodków pozbawionych często kontaktu z tradycyjnymi, papierowymi wersjami czasopism kulturalnych; znaczenie pisma dla środowisk kulturotwórczych kraju i regionu. pozyskanie środków z różnych źródeł.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe, archiwa państwowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze niezaliczane do sektora finansów publicznych

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Wnioski składane są w formie papierowej w Bibliotece Narodowej. Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej - dyskietka/płyta CD.

Kwota dotacji - komentarz: Budżet priorytetu na rok 2007 wynosi 4 000 000 PLN.

Wkład własny: Udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na udzielenie dofinansowania w wysokości wyższej niż 90% wartości projektu.

Termin składania wniosków: 2007.09.10

Termin odpowiedzi na wnioski: do 10 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków

Instytucja wdrażająca: Biblioteka Narodowa

Kontakt: Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa Marek Majle tel.: (0-22) 608-25-66 e-mail: mmajle@bn.org.pl Jolanta Krakowiak tel.: (0-22) 608-29-11 http://www.mk.gov.pl/po/czytelnictwo.php

Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich.

Opis: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to inaczej umowa przyrzeczenia o współfinansowaniu projektów realizowanych ze środków europejskich pod warunkiem ich wyboru do realizacji przez właściwe organy w ramach funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych, środków EFTA oraz innych środków europejskich.

Rodzaje kwalifikowanych zadań: W ramach Programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” dofinansowane będą projekty z zakresu: ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych, rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury, międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze europejskim.

Kryteria wyboru projektów: zgodność z celami programu, kwalifikujący się do wsparcia w ramach PO „Promesa MKiDN” rodzaj zadania, spełnienie stawianych w programie wymogów formalnych, wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury i dziedzictwa narodowego (publiczny charakter kultury), wpływ projektu na zachowanie dziedzictwa kulturowego, wpływ projektu na przywrócenie do świetności obiektów zdegradowanych, powszechna dostępność obiektu, którego dotyczy projekt (otwarty dostęp), niekomercyjny charakter projektu, specyficzne elementy wartości dodanej projektu (nowatorskie rozwiązania, wzorce do naśladowania), kompleksowość projektu we wszystkich aspektach dotyczących rozwoju kultury, trwałość uzyskanych w wyniku realizacji projektu rezultatów, jakość programu kulturowego związanego z przedsięwzięciem, zwiększenie powszechnego dostępu do szkolnictwa artystycznego, wykorzystanie technik multimedialnych i ICT w realizowanym projekcie, dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze kultury, w przypadku gdy podmiot współpracował już z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ocenie podlegać będzie: sprawność i rzetelność w realizacji zadań, zgodność efektów oczekiwanych z rzeczywistymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia, wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł. Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe, instytucje kultury i instytucje filmowe: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne szkoły artystyczne I i II stopnia oraz publiczne uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, archiwa państwowe Istotne warunki udzielania wsparcia:

1. Promesa nie może być przyznana na projekt, który w chwili złożenia wniosku do Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” posiada podpisaną umowę na współfinansowanie zadania z funduszy europejskich.

2. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu publicznego (tzw. „wkładu własnego”) dotyczy projektów realizowanych w ramach: PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-20132, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Programu Kultura (2007-2013).

3. Ścieżki naboru do Promesy:

Tryb Pierwszy - dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach: Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, Programu Kultura (2007-2013).

Tryb Drugi - dotyczy wyłącznie projektów składanych w ramach: PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

4. Wnioski składane są w formie papierowej do Departamentu Strategii Kultury i Funduszy Europejskich. Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej – dyskietka/płyta CD.

Kwota dotacji - komentarz: Budżet programu na rok 2007 wynosi 20 000 000 PLN.

Termin składania wniosków: 2007.09.10

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Piotr Giemza tel.: (0-22) 42.10.105 e-mail: pgiemza@mkidn.gov.pl Magdalena Czarkowska tel.: (0-22) 42.10.272 e-mail: mczarkowska@mkidn.gov.pl Marcin Skrycki tel. (0 22) 42 10 523 e-mail: mskrycki@mkidn.gov.pl http://www.mk.gov.pl/po/promesa.php

Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe" Priorytet 6. Ochrona zabytkowych cmentarzy

Celem programu jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa stanu zachowania zabytków, wsparcie działalności muzeów oraz rozwój kolekcji muzealnych. Program dotyczy również zabytków polskich i z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju.

Opis: Rodzaje kwalifikujących się zadań (projekty realizowane bez udziału środków europejskich). Działania planowane do przeprowadzenia na cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem grobów i cmentarzy wojennych, polegające na wykonaniu prac: konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych budowlach grobowych i zabytkowych nagrobkach, pielęgnacyjnych dotyczących zieleni, związanych z renowacją infrastruktury cmentarnej, dokumentacyjnych.

Kryteria oceny - zespół sterujący ocenia wnioski uwzględniając: stan zachowania zabytku, czas powstania zabytku, wartość historyczną i artystyczną obiektu, wysokość deklarowanych środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł, w przypadku, gdy podmiot współpracował już z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ocenie podlegać będzie: sprawność i rzetelność w realizacji zadań, zgodność efektów oczekiwanych z rzeczywistymi, a także umiejętność właściwego i terminowego rozliczenia; wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach priorytetu.

Instytucje uprawnione: Kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz odnowienia zabytkowych cmentarzy

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Kwota dotacji - komentarz:

Budżet priorytetu na rok 2007 wynosi 3 000 000 PLN.

Termin składania wniosków: 2007.09.10

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków ul. Ksawerów 13 02-656 Warszawa Anna Jastrzębska tel.: (0-22) 848 10 48, 646 05 04, wew. 203 e-mail: ajastrzebska@mkidn.gov.pl http://www.mk.gov.pl/po/dziedzictwo.php

Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe" Priorytet 4. Ochrona zabytków archeologicznych Celem programu jest intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym poprawa stanu zachowania zabytków, wsparcie działalności muzeów oraz rozwój kolekcji muzealnych.

Program dotyczy również zabytków polskich i z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju.

Opis: Rodzaje kwalifikujących się zadań (projekty realizowane bez udziału środków europejskich):

inwentaryzacja zabytków archeologicznych;

badanie, dokumentowanie, opracowanie wyników nieinwestorskich ratowniczych badań zabytków archeologicznych;

rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele publiczne nieruchomych zabytków archeologicznych o własnej formie krajobrazowej;

konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych;

zabezpieczanie zabytków archeologicznych przed zagrożeniami naturalnymi; ochrona zabytków archeologicznych na wypadek eksploracji rabunkowej;

opracowanie i publikowanie wyników badań archeologicznych;

badania zabytków archeologicznych posiadających znaczenie dla polskiego dziedzictwa narodowego znajdujących się poza granicami kraju.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, podmioty gospodarcze niezaliczane do sektora finansów publicznych, prywatni właściciele lub posiadacze zabytków w odniesieniu do obiektów przeznaczonych na cele publiczne

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Wnioski składane są w formie papierowej w Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej - dyskietka/płyta CD.

Zespół Sterujący ocenia wnioski uwzględniając: zgodność merytoryczną wniosku z zakresem rzeczowym priorytetu; uzasadnienie potrzeby realizacji zadania zawierające: - stopień i rodzaj zagrożenia zabytku archeologicznego (w przypadku prac terenowych), - oczekiwane korzyści dla nauki i zachowania dziedzictwa (w przypadku wszystkich typów zadań); uznanie zabytku za pomnik historii, uzyskanie środków z różnych źródeł.

Minimalna kwota dotacji: 25 000 PLN

Kwota dotacji - komentarz: Budżet priorytetu na rok 2007 wynosi 2 000 000 PLN.

Wkład własny: 10%

Termin składania wniosków: 2007.09.10

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego ul. Szeroki Dunaj 5 00-255 Warszawa tel./fax: (022) 831 16 13 Beata Szczepanek tel./fax: (022) 831 16 13 e-mail: beata.szczepanek@archeointernet.pl http://www.mk.gov.pl/po/dziedzictwo.php

Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój inicjatyw lokalnych"

Celem programu jest pobudzanie inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju twórczości.

Opis: Rodzaje kwalifikujących się zadań: upowszechniania kultury (np. lokalne projekty animacyjne, imprezy i sezony artystyczne);

edukacji kulturalnej (np. warsztaty artystyczne, projekty edukacyjne, konkursy, plenery artystyczne, zajęcia terapeutyczne i resocjalizacyjne wykorzystujące techniki pracy kulturalnej);

promocji twórczości (np. wystawy, przeglądy, festiwale, koncerty, spotkania ze sztuką itp.);

ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego: zakupu strojów i instrumentów muzycznych.

W ramach programu nie można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z: wydawnictwami książkowymi, czasopismami (oprócz druków ulotnych, które nie wymagają ISBN, ISSN),

zakupem nowości bibliotecznych, realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

promocją polskiej kultury za granicą oraz organizacją wydarzeń literackich.

Instytucje uprawnione: Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe, archiwa państwowe, kościoły i związki wyznaniowe, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne I i II stopnia oraz uczelnie artystyczne, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, podmioty gospodarcze niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Wnioski składane są w formie papierowej w Narodowym Centrum Kultury.

Zaleca się dołączenie wersji elektronicznej - dyskietka/płyta CD.

Przy ocenie projektów brane będzie pod uwagę: zgodność merytoryczna wniosku z celami programu;

wartość merytoryczna zadania rozumiana jako: celowość realizacji zadania; wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego;

krzewienie lokalnych zwyczajów i tradycji; walory artystyczne zadania;

oryginalność i nowatorstwo proponowanych rozwiązań;

otwarta formuła, umożliwiająca aktywny i kreatywny udział społeczności w zadaniu.

Maksymalna kwota dotacji: 25 000 PLN

Kwota dotacji - komentarz:

Budżet programu na rok 2007 wynosi 5 000 000 PLN.

Wkład własny: Udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na udzielenie dofinansowania w wysokości wyższej niż 90% wartości projektu.

Termin składania wniosków: 2007.09.10

Termin odpowiedzi na wnioski: do 10 tygodni od daty zakończenia naboru wniosków

Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Kultury Kontakt: Narodowe Centrum Kultury ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa Anna Stawowska tel.: (0-22) 2 100 134 e-mail: as@nck.pl Marina Jeśko tel.: (0-22) 2 100 144 e-mail: mjesko@nck.pl http://www.mk.gov.pl/po/inicjatywy.php

Młodzież w działaniu Akcja 3.1 – Współpraca z krajami sąsiadującymi z UE Umożliwia współpracę pomiędzy młodzieżą z Krajów Programu i Krajów Partnerskich. Wspiera m.in. organizację wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Europą, a także z innych krajów świata.

Opis: I. Wymiany młodzieży umożliwiają kilku grupom młodzieży pochodzącej z krajów programu oraz z sąsiadujących krajów partnerskich spotykanie się i wspólny udział w programie działań.

Uczestnicy: grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 25 lat pochodzące z krajów programu lub krajów partnerskich

Miejsce: wymiana może odbywać się w krajach programu lub krajach partnerskich W projektach powinien uczestniczyć co najmniej jeden partner z sąsiadujących krajów partnerskich i co najmniej jeden z państw członkowskich UE.

II. Projekty Szkoleniowe i Współpracy w Sieci - współpraca i partnerstwo, działania szkoleniowe i wymiana dobrych praktyk w celu rozwoju organizacji młodzieżowych i podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą.

Działania: job shadowing, wizyta studyjna, wizyta przygotowawcza, spotkanie ewaluacyjne, budowanie partnerstwa, seminarium, szkolenie, współpraca w sieci. Priorytet otrzymają projekty odzwierciedlające ogólne priorytety programu, czyli uczestnictwo młodych ludzi, różnorodność kulturowa, obywatelstwo europejskie, integracja społeczna.

Miejsce: wymiana może odbywać się w krajach programu lub krajach partnerskich, poza krajami basenu Morza Śródziemnego.

W projektach powinno uczestniczyć co najmniej dwóch partnerów z sąsiadujących krajów partnerskich i co najmniej jeden z państw członkowskich UE.

Instytucje uprawnione: Organizacje lub stowarzyszenia typu non-profit, lokalne lub regionalne organizacje publiczne z państw programu (kraje UE i EOG oraz Turcja) lub z państw Europy Południowo-Wschodniej Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Macedonii, Serbii i Czarnogóry).

Geograficzny obszar realizacji projektu: Kraje programu lub kraje partnerskie (Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra; Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina; Ameryka Łacińska i kraje ACP (Afryka, Karaiby i Azja).

Istotne warunki udzielania wsparcia: Obowiązują różne procedury w zależności od miejsca wymiany młodzieży oraz organizacji wysyłającej aplikacje. Szczegóły można znaleźć w Przewodniku po Programie.

Formularze aplikacyjne do pobrania tutaj. Projekty powinny rozpocząć się między 1 grudnia 2007 a 30 kwietnia 2008 (projekty wybierane na poziomie krajowym) lub między 1 stycznia 2008 a 31 lipca 2008 (projekty wybierane na poziomie europejskim).

Termin składania wniosków: 2007.09.01 (kolejny termin: 1 listopada)

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.12.01

Instytucja wdrażająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kontakt: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Wykonawcza Programu "Młodzież w działaniu" ul. Mokotowska 43 (IV p.) 00-551 Warszawa Tel.: 022 622-37-06; 022 628 60 14 Fax: 022 622-37-08; 022 628 60 17 e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl www.mlodziez.org.pl oficjalna strona programu: http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.htm

Młodzież w działaniu Akcja 2. – Wolontariat Europejski Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non-profit.

Opis: Projekty Wolontariatu Europejskiego angażuje trzech partnerów: wolontariusza, organizację wysyłającą i organizację goszczącą. Wolontariat może dotyczyć takich dziedzin jak kultura, młodzież, sport, opieka społeczna, dziedzictwo kulturowe, sztuka, ochrona ludności, środowisko, współpraca w celu rozwoju itp.

Wolontariat indywidualny: - Zaangażowany jest jeden wolontariusz, jedna organizacja wysyłająca i jedna organizacja goszcząca - Intensywne doświadczenie poznawcze, indywidualne wsparcie, duży wpływ na rozwój osobisty, możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym

Wolontariat grupowy: - Wolontariusze pracują wspólnie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym, zdobywają zarówno doświadczenia indywidualne, jak i pracy w grupie - Jedna organizacja goszcząca może przyjąć do 100 wolontariuszy, wolontariusze mogą być także podzieleni na podgrupy w różnych organizacjach goszczących - Należy zapewnić wolontariuszom możliwość regularnych kontaktów, upewnić się do wspólnego podejścia do tematu oraz korzyści, jakie praca wolontariuszy ma przynieść zarówno społeczności lokalnej, jak i im samym

Czas trwania: Wolontariat trwa od dwóch miesięcy do 12 miesięcy.

Uwaga: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z powodów ekonomicznych, społecznych lub zdrowotnych (mieszkańcy terenów wiejskich, osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologiami, niepełnosprawni) mogą ubiegać się o wyjazd na wolontariat krótkoterminowy, który trea od 2 tygodni do dwóch miesięcy.

Uczestnicy: - Wolontariusze: osoby w wieku 18-30 lat z krajów programu lub z krajów partnerskich. W niektórych wypadkach dopuszcza się uczestnictwo młodych ludzi od 16 roku życia. - Organizacje goszczące/wysyłające: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub inne inicjatywy typu non-profit z krajów programu lub krajów partnerskich - Organizacje koordynujące: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub krajowe - Organizacje z państw partnerskich innych niż kraje Europy Południowo-Wschodniej mogą być organizacją goszczącą lub wysyłającą, ale nie mogą być organizacją koordynującą.

Instytucje uprawnione: Organizacje non-profit z państw UE i EOG oraz Turcji.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Państwa członkowskie UE, państwa EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) oraz Turcja; Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra; Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina; Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Autonomia Palestyńska Zachodniego Brzegu i Strefa Gazy, Syria, Tunezja. Inne państwa świata - priorytetowo traktowane będą państwa Ameryki Łacińskiej, Afryki, Pacyfiku, Karaibów i Azji.

Istotne warunki udzielania wsparcia: Formularze wniosków do pobrania ze strony Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu": www.mlodziez.org.pl

Projekty powinny rozpocząć się między 1 grudnia 2007 a 30 kwietnia 2008.

Termin składania wniosków: 2007.09.01 (kolejny termin: 1 listopada)

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.12.01

Instytucja wdrażająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kontakt: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" ul. Mokotowska 43 (IV p.) 00-551 Warszawa Tel.: 022 622-37-06; 022 628 60 14 Fax: 022 622-37-08; 022 628 60 17 e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl www.mlodziez.org.pl

Dotacje Fundacji Kronenberga na projekty o charakterze lokalnym Program Fundacji Kronenberga o charakterze lokalnym, w którym przyznawane są dotacje na projekty z zakresu edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, opieki socjalnej.

Opis: Fundacja udziela wsparcia na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

EDUKACJA: Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

ROZWÓJ LOKALNY: Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości Fundacja finansuje takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga nie przyznaje m.in. dotacji na wspieranie: kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym remontów), przedsięwzięć realizowanych dla zysku, celów religijnych i politycznych, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, zawodów sportowych, oraz kapitałów żelaznych.

Instytucje uprawnione: Fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Geograficzny obszar realizacji projektu: Cała Polska - obszary nie przekraczające jednego województwa.

Istotne warunki udzielania wsparcia: Dotacje udzielane są odbiorcom z obszaru jednego województwa. Można złożyć wniosek o dofinansowanie więcej niż jednego projektu i dostać kilka dotacji. Można złożyć wniosek o dofinansowanie tego samego projektu w nowym terminie, jeżeli w poprzednim nie uzyskał on dotacji.

Projekt musi być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy (możliwe przedłużenie terminu realizacji ale za specjalną zgodą fundacji).

Wniosek może być złożony tylko i wyłącznie osobiście lub wysłany pocztą listową.

Kwota dotacji - komentarz: W 2004 roku na projekty edukacyjne przyznano 47 dotacji na łączną kwotę 780 840 PLN (kwoty dotacji wahały się od 1 000 PLN do 50 000 PLN), natomiast na rozwój lokalny przyznano 15 dotacji na łączną kwotę 148 128 PLN (kwoty 4 000 PLN do 20 000 PLN).

Wsparcie rzeczowe / usługowe: Możliwa jest pomoc wolontariuszy z Citibank Handlowy przy realizacji projektu- należy wypełnić formularz na stronie fundacji i wysłać go wyłącznie pocztą elektroniczną.

Wkład własny: Wkład własny nie jest formalnie wymagany, zwiększa jednak szansę uzyskania dofinansowania.

Termin składania wniosków: 2007.08.16

Termin odpowiedzi na wnioski: 2007.10.18

Instytucja wdrażająca: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Kontakt: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ul. R. Traugutta 7/9 00-067 Warszawa Tel./Faks (0 22) 826 90 51 826 83 24 692 50 94 692 50 95 Dyrektor Fundacji - Krzysztof Kaczmar www.citibank.pl/poland/kronenberg -strona główna fundacji http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index_1386.htm#pytania -zasady przyznawania dotacji http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/2007wniosek_dot.doc - regulamin przyznania dotacji i wniosek http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/form_pom_wol.doc -formularz-pomoc wolontariuszy CitiBank Handlowy

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego ma przyczynić się do konkretyzacji i nagłośnienia trwałego procesu dialogu międzykulturowego, który będzie kontynuowany również po zakończeniu tego roku.

Opis:

Cele ogólne: propagowanie dialogu międzykulturowego jako procesu umożliwiającego wszystkim osobom mieszkającym w UE poprawę umiejętności funkcjonowania w bardziej otwartym, ale równocześnie bardziej złożonym środowisku kulturowym podkreślanie znaczenia dialogu międzykulturowego jako możliwości wnoszenia wkładu do zróżnicowanego i dynamicznego społeczeństwa oraz korzystania z niego nie tylko w Europie, ale i na świecie, uświadamianie wszystkim osobom mieszkającym w UE, zwłaszcza ludziom młodym, znaczenia rozwijania aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur oraz przejawów różnorodności kulturowej w dziedzictwo i sposób życia w państwach członkowskich.

Cele szczegółowe: podejmowanie starań na rzecz uświadamiania wszystkim osobom zamieszkującym na terytorium UE, zwłaszcza ludziom młodym, jakie znaczenie ma angażowanie się w dialog międzykulturowy w życiu codziennym, prace na rzecz określenia, wymiany oraz wyraźnego uznania na szczeblu europejskim najlepszych praktyk na rzecz propagowania dialogu międzykulturowego w całej UE, zwłaszcza wśród ludzi młodych i dzieci rozwijanie roli edukacji jako ważnego narzędzia przekazywania wiedzy o różnorodności i pogłębiania zrozumienia innych kultur oraz rozwijania umiejętności i najlepszych praktyk społecznych a także podkreślanie centralnej roli mediów w propagowaniu zasady równości i wzajemnego zrozumienia, zwiększanie widoczności i spójności oraz propagowanie wszystkich programów i działań wspólnotowych przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego i zapewnienie ich dalszej realizacji, przyczynianie się do opracowywania nowych podejść do dialogu międzykulturowego obejmujących współpracę pomiędzy wieloma zainteresowanymi stronami z różnych sektorów.

1. Otwarte zaproszenie do składania wniosków Wsparcie finansowe będzie przyznane ograniczonej liczbie działań o wymiarze symbolicznym przeprowadzanym na skalę europejską. Wspierane działania powinny propagować dialog międzykulturowy przez bezpośredni udział lub w inny sposób docierać do jak największej liczby osób, oraz podkreślać osiągnięcia i doświadczenia w ramach tematyki Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Działania powinny uświadomić, szczególnie osobom młodym, cele Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 oraz podkreślić wagę i znaczenie dialogu międzykulturowego w Unii Europejskiej w sposób zauważalny i atrakcyjny, przede wszystkim (ale nie wyłącznie) dla młodych ludzi.

2. Ograniczone zaproszenie do składania wniosków Ograniczone zaproszenie do składania wniosków ma na celu współfinansowanie imprez okolicznościowych i inicjatyw o wyraźnym wymiarze europejskim organizowanych na szczeblu krajowym. Wspólfinansowane działania powinny angażować bezpośrednio lub zapewniać dotarcie do jak największej liczby osób, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wychowaniem obywatelskim i z nauczaniem szacunku dla innych ludzi i ich odrębności. Zaproszenie jest ograniczone do instytucji koordynujących działania w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 w poszczególnych państwach członkowskich. Instytucje uprawnione: Podmioty publiczne lub prywatne posiadające doświadczenie w dziedzinie dialogu międzykulturowego i statutową siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach ograniczonego zaproszenia do składania wniosków - podmioty muszą prowadzić działalność na skalę europejską samodzielnie lub w formie różnych stowarzyszeń działających w sposób skoordynowany, a ich struktura i działalność muszą mieć potencjalny wpływ na poziomie europejskim.

Istotne warunki udzielania wsparcia: Formularz wniosku i wszelkie dokumenty dotyczące otwartego składania wniosków dostępne tutaj.

Formularz wniosku i wszelkie dokumenty dotyczące ograniczonego składania wniosków dostępne tutaj. Realizacja projektów nie może rozpocząć się później niż 1 września 2008.

Kwota dotacji - komentarz: W ramach otwartego zaproszenia do składania wniosków dotacja Komisji nie może przekroczyć 80 % łącznych kwalifikowanych kosztów każdego projektu. Wysokość każdej przyznanej dotacji będzie zawarta w przedziale 200 000 - 400 000 euro.

Wsparcie zostanie przyznane około 8 - 10 inicjatywom. W ramach ograniczonego zaproszenia do składania wniosków Wsparcie finansowe ze strony Komisji nie może przekroczyć 50 % łącznych kwalifikowanych kosztów każdego projektu i będzie przyznane 27 projektom (po jednym dla każdego państwa członkowskiego). Do podziału 3 000 000 euro, proporcje analogiczne do udziału poszczególnych państw w Radzie Europy.

Termin składania wniosków: 2007.07.31

Termin odpowiedzi na wnioski: grudzień 2007

Instytucja wdrażająca: Komisja Europejska DG ds. Edukacji i Kultury Kontakt: European Commission DG Culture and Education DG EAC C.1 - Culture - Unit European Year of Intercultural Dialogue 2008 MADOU – 17/58 B-1049 Brussels Tel.: + 32-2-296.09.27 Email: isabel-maria.almeida@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs pt. Działalność dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych mniejszości białoruskiej Zadaie polega na pomocy dziecięcym i młodzieżowym zespołom artystycznym mniejszości białoruskiej w celu podniesienia ich poziomu artystycznego.

Opis: Celem zadania jest wsparcie prób, koncertów, wyjazdów na występy i festiwale, zakupu strojów i sprzętu oraz innych działań mających na celu podniesienie poziomu artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych mniejszości białoruskiej.

Instytucje uprawnione: organizacja pozarządowa lub też inna jednostka, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty:

dane realizatora zadania,

szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

termin i miejsce realizacji zadania,

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,

informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,

deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Proszę zwrócic uwagę na formalne wymagania, jakie musi spełniać oferent (strona ogłoszenia: § 5)

Kwota dotacji - komentarz: Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 60 000 PLN

Termin składania wniosków: 2007.07.13

Termin odpowiedzi na wnioski: 10 dni po upływie terminu składania ofert Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.08.01

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.12.31

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kontakt: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych ul. Batorego 5 02 - 591 Warszawa tel.: 022 60 119 75 e-mail: wmn.dw@mswia.gov.pl http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/384/4722/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i

Administracji ogłasza konkurs pt. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej Zadanie ma na celu rozwój tożsamosci kulturowej Białorusinów w Polsce.

Opis: Celem zadania jest wsparcie małych projektów dotyczących działalności służącej podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej w Polsce realizowanej poprzez działalność artystyczną, wydawniczą, medialną oraz edukacyjną

Instytucje uprawnione: organizacja pozarządowa lub też inna jednostka, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty: dane realizatora zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Proszę zwrócic uwagę na formalne wymagania, jakie musi spełniać oferent (strona ogłoszenia: § 5)

Kwota dotacji - komentarz: Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 60 000 PLN

Termin składania wniosków: 2007.07.13

Termin odpowiedzi na wnioski: 10 dni po upływie terminu składania ofert

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.08.01

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.12.31

Instytucja wdrażająca:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Kontakt: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych ul. Batorego 5 02 - 591 Warszawa tel.: 022 60 119 75 e-mail: wmn.dw@mswia.gov.pl http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/384/4720/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs pt. Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości rosyjskiej w Polsce

Zadanie ma na celu rozwój tożsamosci kulturowej mniejszości rosyjskiej w Polsce.

Opis: Celem zadania jest wsparcie projektów dotyczących działalności służącej podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości rosyjskiej w Polsce realizowanej poprzez działalność artystyczną, wydawniczą, medialną oraz edukacyjną. Instytucje uprawnione: organizacja pozarządowa lub też inna jednostka, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska

Istotne warunki udzielania wsparcia: Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty: dane realizatora zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Proszę zwrócic uwagę na formalne wymagania, jakie musi spełniać oferent (strona ogłoszenia: § 5)

Kwota dotacji - komentarz: Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 30 000 PLN

Termin składania wniosków: 2007.07.13

Termin odpowiedzi na wnioski: 10 dni po upływie terminu składania ofert

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.08.01

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.12.31

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kontakt: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych ul. Batorego 5 02 - 591 Warszawa tel.: 022 60 119 75 e-mail: wmn.dw@mswia.gov.pl http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/384/4717/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs pt. Wydanie płyty dla młodzieżowych zespołów muzycznych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Zadanie ma celu pomoc w wydaniu płyty zespołów prezentujących muzykę mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Opis: Celem zadania jest wsparcie wydania płyt dla kilku zespołów prezentujących muzykę mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Preferowane będą zespoły grające muzykę młodzieżową w językach mniejszości lub w języku regionalnym.

Instytucje uprawnione: organizacja pozarządowa lub też inna jednostka, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska Istotne warunki udzielania wsparcia:

Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty: dane realizatora zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Proszę zwrócic uwagę na formalne wymagania, jakie musi spełniać oferent (strona ogłoszenia: § 5)

Kwota dotacji - komentarz: Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 60 000 PLN

Termin składania wniosków: 2007.07.13

Termin odpowiedzi na wnioski: 10 dni po upływie terminu składania ofert Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.08.01

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.12.31

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kontakt: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych ul. Batorego 5 02 - 591 Warszawa tel.: 022 60 119 75 e-mail: wmn.dw@mswia.gov.pl http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/384/4718/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs pt. Działalność badawcza na temat kultury i historii mniejszości łemkowskiej Konkurs dotyczy badań nad kulturą i historią Łemków.

Opis: Celem zadania jest wsparcie działań związanych z prowadzeniem badań nad kulturą i historią Łemków, a także wspieranie bibliotek gromadzących książki, dokumenty i nagrania dotyczące Łemków. Instytucje uprawnione: organizacja pozarządowa lub też inna jednostka, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska Istotne warunki udzielania wsparcia: Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty: dane realizatora zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Proszę zwrócic uwagę na formalne wymagania, jakie musi spełniać oferent (strona ogłoszenia: § 5)

Kwota dotacji - komentarz: Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 46 000 PLN.

Termin składania wniosków: 2007.07.13

Termin odpowiedzi na wnioski: 10 dni po upływie terminu składania ofert Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.08.01

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.12.31

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kontakt: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych ul. Batorego 5 02 - 591 Warszawa tel. (022) 60 119 75 e-mail: wmn.dw@mswia.gov.pl http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/384/4723/

ECORYS Polska ogłasza konkurs projektów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2007-2009 -

I edycja Komponent III - Równe szanse i integracja społeczna Program "Równe szanse i integracja społeczna" ma na celu rozwiązywanie naglących problemów społecznych, które napotyka społeczność lokalna, m.in. ma za zadanie wyrównywać szanse najsłabszych i dyskryminowanych grup społecznych oraz wspierać inicjatywy kulturowe i promować rozwój lokalny.

Opis: Równe szanse i integracja społeczna obejmuje następujące działania: Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych (m.in. wspieranie inicjatyw przedsiębiorczości społecznej, profilaktyka i promocja zdrowia, programy edukacyjne i informacyjne, promowanie rodzinnych domów dziecka, terapia uzależnień)

Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego (m.in. doradztwo i poradnictwo zawodowe, pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy) Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności (m.in. ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, zbliżenie międzykulturowe grup dyskryminowanych)

Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie (m.in. warsztaty i kursy z zakresu aktywizacji zawodowej, dostosowanie warunków pracy w zakładach produkcyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tworzenie centrów Integracji Społecznej)

Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w obszarze integracji społecznej i równych szans (m.in. wzrost akceptacji społecznej dla uchodźców, działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych).

Pełna lista działań znajduje się w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: http://www.funduszngo.pl/pl/weblinks/wazne-dokumenty-2.html

Instytucje uprawnione: fundacje i stowarzyszenia, organizacje założone przez kościoły i/lub związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, inne organizacje pozarządowe charakteryzujące się odrębnym statusem prawnym działające dla pożytku publicznego

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska Istotne warunki udzielania wsparcia: Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru projektów, do każdego z Komponentów (Komponent II i III).

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oryginału, dwóch kopii oraz wersji elektronicznej Wniosku (w formacie pliku, zamieszczonym na stronie internetowej www.funduszngo.pl), a także załączników do Wniosku – zarówno do oryginału, jak i kopii.

Zawarcie partnerstwa nie jest warunkiem koniecznym do złożenia projektu, jednak będzie premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków. Lista załączników wymaganych do wniosku zamieszczona jest na stronie: http://www.funduszngo.pl/pl/informacje-dla-wnioskodawcow-iii.html Minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR Maksymalna kwota dotacji: 250 000 EUR

Kwota dotacji - komentarz: Całkowita kwota dotacji przeznaczona na I edycję wynosi 5 000 000 EUR

Wkład własny: 10%

Termin składania wniosków: 2007.06.29 godzina 17:00 (II edycja - I kwartał 2008) Instytucja wdrażająca: ECORYS Polska Sp. z o.o.

Kontakt: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa tel.: (022) 339 36 36 fax: (022) 339 36 37 http://www.funduszngo.pl/pl/rowne-szanse-i-integracja-spoleczna.html

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs pt ."Organizacja koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych"

Konkurs dotyczy popularyzacji kultury łemkowskiej oraz kultury innych mniejszości narodowych i etnicznych, a także promowania wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Opis: Celem zadania jest zorganizowanie koncertu lub cyklu koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych promujących kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na świecie.

Instytucje uprawnione: organizacja pozarządowa lub też inna jednostka, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury

Geograficzny obszar realizacji projektu: Polska Istotne warunki udzielania wsparcia: Oferent powinien przedstawić następujące dokumenty: dane realizatora zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Proszę zwrócic uwagę na formalne wymagania, jakie musi spełniać oferent (strona ogłoszenia: § 5)

Kwota dotacji - komentarz: Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 234 000 PLN

Termin składania wniosków: 2007.06.29

Termin odpowiedzi na wnioski: 10 dni po upływie terminu składania ofert

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.07.02

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.12.31

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kontakt: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych ul. Batorego 5 02 - 591 Warszawa tel.: (022) 60 115 47 e-mail: wmn.dw@mswia.gov.pl http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/384/4705/

Konkurs Fundacji Wspomagania Wsi - Atlas inicjatyw Celem konkursu „Atlas Inicjatyw” jest zebranie informacji, które poszerzą zasoby internetowej bazy danych o projektach zrealizowanych przez lokalne społeczności. Zadaniem organizacji, które otrzymają dotacje, będzie zebranie informacji o 30. ciekawych, zakończonych sukcesem inicjatywach.

Opis: Celem konkursu „Atlas Inicjatyw” jest zebranie informacji, które poszerzą zasoby internetowej bazy danych o projektach zrealizowanych przez lokalne społeczności. Baza ta stanowi źródło pomysłów i kontaktów dla osób zainteresowanych realizacją podobnych inicjatyw. Atlas Inicjatyw jest dostępny w Internecie, w portalu www.witrynawiejska.org.pl, tworzonym przez Fundację Wspomagania Wsi.

Zadaniem organizacji, które otrzymają dotacje, będzie: zebranie informacji o 30. ciekawych, zakończonych sukcesem inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na terenach wiejskich i w małych miastach (do 20 000 mieszkańców).

Opisy inicjatyw, opracowane według przygotowanego przez FWW formularza, mają zawierać rzetelną i wyczerpującą informację pokazującą, jak były rozwiązywane praktyczne, nawet prozaiczne problemy napotkane w trakcie realizacji przedsięwzięcia, na temat sposobu finansowania, kosztów, etc.

Opisy muszą być zebrane na terenie co najmniej 3 województw, przynajmniej 7 inicjatyw z każdego województwa. Wszystkie opisy organizacje będą musiały wprowadzić do bazy danych znajdującej się w portalu Witryna Wiejska oraz dostarczyć Fundacji drogą elektroniczną i pocztą.

Dotacja może być przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania lub innego rodzaju wyposażenia, koszty podróży, koszty administracyjne, wynagrodzenie osób zbierających informacje, etc.

Instytucje uprawnione: organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

Istotne warunki udzielania wsparcia: Grupy nieformalne (nie posiadające osobowości prawnej) proszone są o zgłaszanie swojego przedsięwzięcia za pośrednictwem zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, na których konto zostaną przekazane dotacje i które formalnie rozliczą finansowanie projektów.

Organizacje, chcące ubiegać się o dotację, powinny przesłać do Fundacji: wniosek o dotację, przykładową listę inicjatyw, które planują opisać, wypełnioną ankietę Atlasu Inicjatyw na temat jednej, przez siebie przeprowadzonej inicjatywy. Preferowane będą organizacje, które uczestniczyły lub realizowały i rozliczyły projekty finansowane przez Fundację Wspomagania Wsi lub Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Maksymalna kwota dotacji: 3 000 PLN Kwota dotacji - komentarz: Na przeprowadzenie projektu organizacje otrzymają dotację w wysokości 3 000 PLN

Termin składania wniosków: 2007.06.24

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed: 2007.07

Realizacja projektu nie może zakończyć się po: 2007.09.30

Instytucja wdrażająca: Fundacja Wspomagania Wsi Kontakt: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1; 01-022 Warszawa; tel. +22 6362570-75 wew. 44 Monika Dolińska (mdolinska@fww.org.pl) http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?=1&p=1591

Konkurs MSZ


"Akademia międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i demokracji - 2007"
autor(ka): Agata Czaplińska


Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: „Akademia międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i demokracji - 2007".
Termin składania ofert konkursowych: 11 czerwca 2007 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku).

Minister Spraw Zagranicznych RP, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: „Akademia międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i demokracji - 2007". Celem zadania jest pobudzenie debaty i wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami i środowiskami zaangażowanymi w działalność pomocową dla krajów rozwijających się i przechodzących transformację, a także potencjalnie zainteresowanymi podjęciem takiej działalności, nt. realizacji zasad współpracy rozwojowej w działaniach pomocowych, metod i środków podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa na temat wyzwań międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i demokracji oraz roli Polski w międzynarodowym systemie pomocowym. Zadanie polega na opracowaniu koncepcji, zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych tej tematyce.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 200.000 zł.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2007 r.

4. Termin składania ofert konkursowych: 11 czerwca 2007 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 11 lipca 2007 r.

6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami dotacji udzielanych ze środków MSZ.

7. W roku 2006 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie „Wystawa - Milenijne Cele Rozwoju" i przeznaczyło na nie kwotę w wysokości 160.000 zł.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy: a. Zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl) ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU. Jeśli organizacja ma już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: LOGOWANIE. Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. b. Wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać go za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ. c. Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie „Akademia międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i demokracji - 2007" przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23. Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 11 czerwca 2007 r. do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).

9. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, ogólne warunki dotacji oraz formularz wniosku projektowego on-line i formularz budżetu zamieszczono na stronach serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/ oraz http://www.polskapomoc.gov.pl/ . Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie Ministra dostępne będą po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego. Nabór wniosków Narodowe Centrum Kultury, Narodowa Instytucja Koordynująca obchody ERDM w Polsce (2008 r.) ogłasza nabór partnerów NCK w realizacji działań podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Projekty należy przesyłać do 8 czerwca 2007 r. Podmioty, wyłonione na podstawie naboru wniosków będą Partnerami Narodowego Centrum Kultury w realizacji działań współfinansowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w 2008 r. i częściowo w 2009 r. Projekty należy przesyłać do dnia 8 czerwca 2007 r. do godziny 16.00. Decyduje data wpłynięcia wniosków. Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców, formularz wniosku wraz z załącznikami są dostepne pod adresem: http://www.regiony.nck.pl/krajowy_nabor_wnioskow_w_polsce.phpFundacja Wspomagania Wsi organizuje warsztaty, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje. Warsztaty realizowane są w ramach Rządowego Programu.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli „początkujących” organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Do udziału w warsztatach zapraszamy po dwie osoby z tej samej organizacji (grupy nieformalnej). Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów.
Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania.
Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ul. Kaliska 5.

Planowane terminy I tury warsztatów to:


Warsztat 1: 29 września – 01 października 2006
Warsztat 2: 27-29 października 2006
Warsztat 3: 17-19 listopada 2006
Warsztat 4: 01-03 grudnia 2006
Warsztat 5: 12-14 stycznia 2007
Warsztat 6: 02-03 lutego 2007
Warsztat 7: 16-18 marca 2007
Warsztat 8: 20-22 kwietnia 2007
Warsztat 9: 18-20 maja 2007

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w I turze warsztatów prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do ściągnięcia poniżej) i przysłanie go pocztą lub e-mailem na podane poniżej adresy Fundacji (z dopiskiem „Warsztaty”), nie później niż do 20 września 2006 r. Nabór na II turę warsztatów zostanie ogłoszony w kwietniu 2007.
Potwierdzenie udziału wraz z informacją o terminie warsztatów i szczegółowym programem otrzymają Państwo pocztą, faksem lub e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów, na które zostaną Państwo zakwalifikowani (nie dotyczy to warsztatu 1, w którym potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo na 7 dni przed jego rozpoczęciem).

Jednorazowo w warsztatach może brać udział 26 osób. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz prawo uzgodnienia terminu szkolenia, na które dany dwuosobowy zespół zostanie zaproszony.


Źródło: Fundacja Wspomagania Wsi