Fundacja Oikonomos

20.06.2007

Ewaluacja projektu pod tytułem "Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko -Gdańskiej" (wrzesień 2006 -czerwiec 2007)

        Na zakończenie projektu poprosiliśmy uczestników projektu o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej podsumowującej cały projekt. Ankieta została przeprowadzona w kilku turach. Po pierwsze organizatorzy poprosili uczestników ostatniego szkolenia o wypełnienie przedstawionych ankiet. Druga tura o było rozesłanie ankiet drogą elektroniczną do uczestników szkolenia. W sumie zostało wypełnionych 60 ankiet. Wyniki podsumowującej ankiety ewaluacyjnej prezentujemy poniżej.

 

Organizatorzy poprosili uczestników szkolenia o ocenę następujących kategorii:

1.                 Po pierwsze respondenci mieli za zadanie ocenić kampanię informacyjną towarzyszącą promocji projektu:

 

1.1             informację w stacjach radiowych 58% respondentów oceniło bardzo dobrze (5), 14% dobrze (4), 5% dostatecznie (3), 11% miernie (2), 11% niedostatecznie (1);

Powyższa ocena może wynikać z tego, iż informacja o projekcie „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej” była podawana bardzo rzadko w czasie trwania całego projektu –średni raz na miesiąc. Ze względu na specyfikę grupy docelowej, do której Fundacja OIKONOMOS chciała dotrzeć, informacja ukazała się  jedynie w programie radiowym „Duchownyja sustreczy” („Duchowe spotkania”) na antenie Polskiego Radia Białystok. Wielu respondentów –uczestników projektu, szczególnie tych, którzy nie należą do parafii w Białymstoku i okolicznych miejscowości, mogło nie mieć dostępu do tego programu radiowego ze względu na ograniczony zasięg częstotliwości Radia Białystok. Nie wszystkie parafie Diecezji Białostocko –Gdańskiej są objęte zasięgiem Polskiego Radia Białystok.

      Kolejnym powodem jest fakt, iż wielu respondentów –uczestników projektu, jest reprezentantami parafii Diecezji Lubelsko –Chełmskiej, czy Warszawsko –Bielskiej, gdzie Polskie Radio Białystok nie jest słyszalne.

 

1.2             informację w telewizji (program „U źródeł wiary”) 77 %badanych oceniło bardzo dobrze (5), 13% dobrze (4), 3% dostatecznie (3), 2% miernie (2), 5% niedostatecznie (1).

 

Powodem niskich ocen może być brak dostępu do Regionalnej Telewizji Białystok, szczególnie osób nie należących do Diecezji Białostocko –Gdańskiej, jak również brak oglądania tego programu, który odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę. Z badań wynika jednak, że znaczna większość badanych –bo az 77% ogląda program „U źródeł wiary”.

 

1.3             informowanie telefoniczne bardzo dobrze (5) oceniło 90 % respondentów, dobrze (4) 6%, miernie (2) 2%, niedostatecznie(1) 2%.

Niskie oceny mogą wskazywać na niezadowolenie informowanych osób z formy informowania prowadzonej przez punkt konsultacyjny. Osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym podały adresy prywatnych kont e-mail przeważnie były informowane internetowo. Punkt Konsultacyjny w większości przypadków zrezygnował z informowania telefonicznego takich osób. Znaczna większość -90% jest zadowolona z informowania telefonicznego. Tak wysoka ocena może wynikać z tego, iż punkt konsultacyjny dysponuje danymi teleadresowymi uczestników projektu, dzięki czemu ma z nimi bezpośredni kontakt i może informować o terminach szkoleń, jak też utrzymywać stały kontakt celem powodzenia projektu.

 

 

 

1.4             informowanie przez pocztę elektroniczną 91% badanych oceniło bardzo dobrze(5), 3% dobrze (4), 3% miernie (2), 3% niedostatecznie (1).

 

Niskie oceny mogą świadczyć o tym, że osoby nie mają dostępu do komputera i Internetu lub też ten dostęp jest ograniczony. Drogą elektroniczną punkt konsultacyjny powiadamiał uczestników projektu o terminach szkoleń, jak również o aktualnie ogłaszanych konkursach i informacjach dotyczących projektu. Aby ułatwić informowanie o konkursach dodatkowo został powołany tzw. Biuletyn informacyjny, czyli prasowy organ zawierający informacje o projekcie i aktualnych konkursach. Osoby, które nie w Formularzu Zgłoszeniowy nie napisały adresów osobistych kont e-mail, były informowane telefonicznie. Znaczna większość badanych -90%, wyraziła jednak aprobatę dla tego typu informowania i oceniła go bardzo dobrze (5).

 

2.strona internetowa WWW.oikonomos.pl przez badanych została oceniona następująco:

 

2.1 Strona jako dobre źródło informacji 83% badanych oceniło stronę bardzo dobrze (5), 12% dobrze (4), 5% dostatecznie (3).

 

Badani przez cały okres trwania projektu mieli możliwość skorzystania z informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Informacje dotyczyły konkursów, aktualności, danych adresowych. Ponadto na stronie internetowej można znaleźć przykładowe projekty z różnych dziedzin.

Niskie oceny mogą wynikać z braku lub ograniczonego dostępu do komputera i Internetu, lub też z niezadowolenia z funkcjonowania strony internetowej.

 

2.2 strona jest przejrzysta i czytelna –85% badanych oceniło tę kategorię jako bardzo dobrą (5), 13% jako dobrą (4), 2% jako dostateczną (3) i 2% jako niedostateczną (1).

 

3.ocena działalności Punktu Konsultacyjnego:

 

3.1 Informowanie uczestników o datach szkoleń –91% oceniło tę kategorię bardzo dobrze (5), 8% dobrze (4), 3% dostatecznie (3), 2% miernie (2), 3% niedostatecznie (1).

 

Do zadań punktu konsultacyjnego należało informowanie uczestników o terminach szkoleń za pomocą telefonu. Osoby, które podały swój adres e-mail informowane były również przez Internet.

 

3.2 udzielanie informacji o konkursach (biuletyny wysyłane drogą e-mailową) –84 % oceniło to działanie bardzo dobrze (5), 8% dobrze (4), 3% dostatecznie (3), 2% miernie (2), 3% niedostatecznie (1).

 

Punkt konsultacyjny specjalnie na potrzeby projektu opracowywał biuletyn informacyjny zawierający aktualne informacje o ogłaszanych konkursach. Biuletyn był wysyłany drogą elektroniczna do uczestników projektu. Osoby, które w formularzu zgłoszeniowym nie podały adresu e-mail mogły uzyskać informacje o konkursach osobiście lub też w przypadku podania kategorii realizowanego projektu, były informowane o konkursie telefonicznie.

 

3.3 godziny pracy punktu konsultacyjnego 88 % oceniło bardzo dobrze (5), 8 % dobrze (4), 2 % miernie (2), 2 % niedostatecznie (1).

 

Godziny pracy punktu konsultacyjnego były ustalane na podstawie formularzy zgłoszeniowych do projektu. W dużej mierze to uczestnicy szkoleń byli kreatorami godzin pracy punktu konsultacyjnego. Niskie oceny mogą być spowodowane tym, że wielu uczestników projektu dojeżdża na szkolenia do Białegostoku. W związku z tym wizyty w punkcie konsultacyjnym również mogą być ograniczone.

 

3.4 Zainteresowanie uczestnikami podczas szkoleń. 85% oceniło bardzo dobrze (5), 11% dobrze (4), 4% dostatecznie (3),

 

Do zadań punktu konsultacyjnego była obecność podczas szkoleń celem udzielania informacji interesantom. Ponadto punkt konsultacyjny uczestniczył w przygotowaniu materiałów szkoleniowych, dbaniu o rejestrację uczestników, dbaniu o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych jak też przygotowanie ankiet.

 

3.5 kompetencje punktu konsultacyjnego 86% uczestników szkoleń oceniło bardzo dobrze (5), 10% dobrze (4), 2% dostatecznie (3), 2% miernie (2).

 

W punkcie konsultacyjnym została zatrudniona osoba, która posiadała  doświadczenie w pracy z projektami.

 

4. ocena ogólna poszczególnych szkoleń:

 

W opracowywanej ankiecie podsumowującej wzięło udział 60 osób, nie wszystkie jednak osoby uczestniczyły we wszystkich szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”. Dokładną ocenę poszczególnych szkoleń prezentują zestawienia procentowe zrobione na podstawie ankiet ewaluacyjnych poszczególnych szkoleń. Ogólna ocena poszczególnych szkoleń ma przedstawić obraz szkoleń pokazany z perspektywy czasu.

 

4.1 Wprowadzenie do pracy z projektami (październik 2006);

W tym szkoleniu wzięło udział 50 osób spośród 60 ankietowanych.

 

80% spośród obecnych na szkoleniu respondentów oceniło szkolenie bardzo dobrze (5), 18 % dobrze (4), 2% dostatecznie (3).

 

4.2 Procedura konkursowa i wniosek (listopad 2006);

W tym szkoleniu wzięło udział 57 osób spośród badanych.

 

88% spośród obecnych na szkoleniu oceniło szkolenie bardzo dobrze (5), 8% dobrze (4), 4% dostatecznie (3).

 

4.3 Realizacja i monitoring projektu (grudzień 2006);

W tym szkoleniu wzięło udział 57 osób spośród ankietowanych.

 

91% spośród badanych oceniło szkolenie bardzo dobrze (5), 7% dobrze (4), 2% dostatecznie (3).

 

4.4 Zakończenie i ocena projektu (marzec 2007);

W tym szkoleniu wzięło udział 53 osoby spośród ankietowanych.

 

92% spośród badanych oceniło projekt bardzo dobrze (5), 6% dobrze (4), 2% dostatecznie (3).

 

4.5 Projekt a rzeczywistość finansowa (kwiecień 2007)

W tym szkoleniu wzięły udział 52 osoby spośród ankietowanych.

 

87% oceniło szkolenie bardzo dobrze (5), 13% dobrze (4).

 

Uwagi:

W uwagach ankietowani napisali, iż szkolenia w których było więcej działań praktycznych dały więcej niż teoria.

 

5. Ankietowani następująco ocenili formę prowadzenia szkoleń:

·       szkolenia przeprowadzone profesjonalnie i właściwie;

·       podczas szkoleń były zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone przez kompetentnych szkoleniowców;

·       dobra lokalizacja szkoleń;

·       zrozumiała wiedza;

·       miła atmosfera;

·       przebieg szkolenia zgodny z programem;

·       kompetentne i przydatne programy;

·       dobre godziny i terminy szkoleń;

·       wykładowcy są profesjonalistami;

·       bardzo pomocna prezentacja multimedialna;

·       przerwy o odpowiednich porach;

·       praktyczne zadania do wykonania;

·       dużo pracy w grupach;

·       przydałoby się więcej praktyki i więcej aktywności;

·       za mało ćwiczeń praktycznych;

 

6. Badanych poprosiliśmy również o ocenę wizyt studyjnych, których ewaluacji organizatorzy nie robili po zakończeniu każdej z wizyt studyjnych. W programie były trzy wizyty studyjne, z których każda się odbyła.

 

6.1 W ilu wizytach studyjnych brałeś/brałaś udział?

 

Spośród ankietowanych znalazło się 14 osób, które brały udział w wizytach studyjnych. Spośród tych osób 65% wzięło udział w jednej wizycie, 25% wzięło udział w 2 wizytach,10% wzięło udział w trzech wizytach.

 

6.2 W czym pomogły ci wizyty? Na to pytanie badani odpowiedzieli następująco:

 

·                   dzięki wizycie studyjnej mam chociaż drobne pojęcie o problemach i realiach jakie niesie ze sobą realizowanie wniosków,

·                   pomocne w działaniach podejmowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej,

·                   pomaga w wyobrażeniu sobie realnie organizowanego projektu,

·                   wizyta daje obraz pewnych zjawisk,

·                   dzięki wizytom studyjnym poznałem doświadczone osoby, które realizują projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego i zawiązałem kontakty przydatne w przyszłości,

·                   zorientowałem się, że przy dobrym projekcie da się zrealizować określony cel;

·                   zorientowałem się jak w praktyce są realizowane projekty,

·                   poznałam miejsca, które zyskały dotacje,

·                   niezbędne informowanie w celach zyskania środków,

·                   poszerzyłem swoją wiedzę,

 

7. Najbardziej wartościowe działania w ramach projektu. Za takie uczestnicy uznali:

7.1 szkolenia –100% badanych,

7.2 materiały szkoleniowe –77% badanych,

7.3 wizyty studyjne –12%

7.4 konsultacje specjalistów –7%

7.5 porady punktu konsultacyjnego –15%

7.6 strona internetowa -5%,

 

8. Projekt zgodny z oczekiwaniami uczestników 78% oceniło zgodność z oczekiwaniami bardzo dobrze (5), 16% dobrze (4), 6% dostatecznie (3).

 

9. Ocena działań organizatorów:

 

9.1 Dbałość i kontakt z uczestnikami

 91% oceniło bardzo dobrze (5), 2% dobrze (4), 5% dostatecznie (3), 2% miernie (2).

 

Kontakt z uczestnikami polegał na telefonicznym i e-mailowym kontakcie z uczestnikami punktu konsultacyjnego oraz koordynatora projektu. Uczestnicy byli informowani o terminach szkoleń wizyt studyjnych, oraz o konkursach. Ponadto był prowadzony stały monitoring działań uczestników projektu. Z osobami, które zgłaszały problemy był utrzymywany stały kontakt telefoniczny.

 

9.2 przygotowanie szkoleń

93% oceniło bardzo dobrze (5) a 47 % dobrze (4).

 

Przygotowanie szkoleń polegało na przygotowaniu logistycznym, czyli materiałów szkoleniowych, sali, prezentacji multimedialnych jak również posiłków i przerw kawowych. Ponadto kampania informacyjna w mediach jak również informowanie telefoniczne.

 

9.3 jakość i przydatność materiałów szkoleniowych

91% oceniło bardzo dobrze (5), 7% dobrze (4), 2% dostatecznie (3).

 

10. Poprosiliśmy respondentów o zaznaczenie swoich potrzeb do których Fundacja OIKONOMOS mogłaby podejmować działania.

 

10. organizacja szkoleń: 90% badanych uznało, że jest to działanie bardzo dobre (5), 10% dobre (4). Szkolenia, jakie badani chcieliby, aby fundacja OIKONOMOS  realizowala są następujące:

·                   z EFS-u, z pozyskiwania funduszy unijnych,

·                   z rozliczania projektów,

·                   dziennikarskie,

·                   językowe,

·                   dla seniorów,

·                   dla studentów,

·                   dla liderów młodzieżowych,

·                   zdobywanie środków,

·                   aktywizacja ludzi,

·                   pisanie wniosków,

·                   o tematyce organizacji miejskich przedsięwzięć kulturalnych,

·                   związane z profilaktyką patologii,

·                   dotyczące tego gdzie możemy ubiegać się o dotacje oraz jakie warunki trzeba spełniać

·                   komputerowe,

·                   dla bezrobotnych prawosławnych,

·                   dla studentów,

·                   z pisania projektów.

 

10.2 organizacja warsztatów: 96% uznało to działanie za bardzo dobre (5), 2% za dobre (4), 2% za dostateczne(3).

W ramach tej formy działania respondenci zaproponowali następujące warsztaty:

·                   muzyczne,

·                   śpiewu, emisji głosu,

·                   ikonograficzne,

·                   fotograficzne,

·                   przygotowanie osób do pracy z osobami marginalizowanymi: renciści, emeryci,

·                   pisanie wniosków,

·                   dziennikarskie,

·                   o tematyce unijnej,

·                   realizacja przedsięwzięć kulturalnych,

·                   pisania, realizacji rozliczeń projektów,

·                   etnograficznych projektów,

·                   z białego śpiewu,

·                   dla biednych i niepełnosprawnych,

·                   duchowy trening,

·                   warsztaty ikonograficzne,

 

10.3 organizacja konferencji. 85% badanych uznało to działanie za bardzo dobre (5), 6% za dobre (4), 5% za dostateczne (3), 2% za mierne (2), 2% za niedostateczne (1).

 

Respondenci zaproponowali następującą tematykę konferencji:

·                   na temat muzyki cerkiewnej,

·                   o cerkwi

·                   o prawosławiu,

·                   wszelkich konferencji,

·                   na temat projektów i doświadczeń przy realizacji projektów w Unii Europejskiej,

·                   teologia prawosławna,

·                   międzynarodowe konferencje,

·                   wymiana doświadczeń,

·                   współpraca duchownych prawosławnych: lektorzy, pedagodzy, psycholodzy.

·                   Z udziałem organizacji udzielających grantów,

·                   O tematyce prawosławnej.

 

10.4 Organizacja wykładów

81% uznało tę formę działania za bardzo dobra (5), 10% za dobrą (4), 5% za dostateczną (3), 2% za mierną (2), 2% za niedostateczną (1).

Wykłady według respondentów miałyby objąć następującą tematykę:

·                   O prawosławiu,

·                   O Cerkwi,

·                   Dla dzieci,

·                   O przyrodzie,

·                   O dziedzictwie kulturowym regionu,

·                   Białoruskie, ukraińskie.

 

10.5 organizacja koncertów:

81% badanych uznało tą formę działania za bardzo dobrą (5), 12% za dobą (4), 5% za dostateczną (3), 2% za niedostateczna (1).

Respondenci zaproponowali następującą tematykę koncertów:

·                   Muzyki cerkiewnej,

·                   Pokazujące kultury z różnych regionów Polski i świata,

·                   Zespołów ludowych,

·                   Rockowych białoruskich,

·                   Śpiewu białego,

 

10.6 organizacja pokazów

81% badanych uznało tą formę działania za bardzo dobrą (5), 12% za dobą (4), 5% za dostateczną (3), 2% za niedostateczna (1).

Respondenci zaproponowali następującą tematykę pokazów:

·                   Slajdów zdjęć z pielgrzymek do miejsc świętych,

·                   Filmów,

·                   Z przeprowadzonych projektów, które osiągnęły cel, efekt,

·                   Etnograficznych zdjęć,

·                   Sztucznych ogni,

 

10.7 Wśród innych form działań respondenci zaproponowali:

·                   Zlot prawosławnych motocyklistów,

·                   Nakręcenie filmu o miejscach świętych na Podlasiu i w Polsce,

Zajęcia sportowe: siatkówka, piłka nożna, aerobik, joga.
11.05.2007
Ewaluacja szkolenia kwiecień 2007 rok
Szkolenie pt. „Projekt a rzeczywistość finansowa” w ramahc projektu Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”.
 
Terminy szkolenia:
 • 19.04.2007 rok
 • 21.04.2007 rok
 
Szkoleniowiec: Dariusz Żdanuk
 
Organizator: Fundacja Oikonomos
 
Miejsce szkolenia: Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku
 
Wyniki ankiety ewaluacyjnej z 19 kwietnia 2007 roku. W szkoleniu wzięły udział 22 osoby.
 
SZKOLENIE:
 1. Przydatność treści szkolenia w praktyce jako bardzo dobre (5) oceniło 78% badanych, natomiast jako dobre (4) oceniło 22% badanych.
 2. Zgodność szkoleń z oczekiwaniami uczestników jako bardzo dobre (5) oceniło 82% badanych natomiast jako dobre (4) oceniło 18%.
 3. Materiały szkoleniowe 95% uczestników szkolenia oceniło jako bardzo dobre (5), natomiast 5% oceniło jako dobre (4).
 4. Rozkład zajęć (godziny szkolenia i przerwy) 87% badanych oceniło jako bardzo dobre (5), natomiast 13% oceniło jako dobre (4).
 5. Ogólną organizacje szkolenia 87% badanych uczestników szkoleń oceniło jako bardzo dobre (5), natomiast 13% jako dobre (4).
 6. Atmosferę szkoleń 95% oceniło bardzo dobrze (5), natomiast 5% dobrze (4).
 7. uczestnicy szkolenia nie wpisali żadnych uwag dotyczących szkolenia.
 
SZKOLENIOWIEC:
 1. Przygotowanie merytoryczne szkoleniowca 95% badanych oceniło jako bardzo dobre (5), natomiast 5 % jako dobre (4).
 2. Sposób prezentacji 91% oceniło jako bardzo dobry (5), natomiast 9% jako dobry (4).
 3. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć 95% oceniło bardzo dobrze (5), natomiast 5% dobrze (4);
 4. Komunikatywność 95% oceniło bardzo dobrze (5), a 5% dobrze(4);
 5. Kulturę osobistą 95% oceniło bardzo dobrze (5) natomiast 5% dobrze (4);
 6. Uczestnicy szkolenia nie wpisali żadnych uwag dotyczących szkoleniowca
 
PROJEKT:
 1. 100% badanych zaznaczyło, że odpowiada im sposób informowania;
 2. na pytanie dotyczące oczekiwań wobec szkoleń, badani wskazali następujące kwestie:
  • więcej praktyki,
  • poruszenie zagadnień finansowych,
  • pisanie wniosków,
  • pisanie projektów,
 3. na pytanie Czy korzystał (-a) Pan (-i) z porad Punktu Konsultacyjnego? TAK –odpowiedziało 44% badanych, a 56 % odpowiedziało , że NIE korzystało z porad Punktu konsultacyjnego.
 
 
Wyniki ankiety ewaluacyjnej z 21 kwietnia 2007 roku. W szkoleniu wzięło udział 38 osób.
 
SZKOLENIE
 1. Przydatność treści szkolenia w praktyce 89% oceniło bardzo dobrze (5), natomiast 11% dobrze (4);
 2. Zgodność z oczekiwaniami uczestników 86% oceniło bardzo dobrze (5), 11% dobrze (4) a 3% dostatecznie(3);
 3. Materiały szkoleniowe 86% oceniło bardzo dobrze (5), 14% dobrze (4);
 4. Rozkład zajęć (godziny szkolenia, przerwy) 83% oceniło bardzo dobrze (5), 11% dobrze (4), 3% dostatecznie (3), 3% niedostatecznie (2).
 5. Organizację szkolenia 92% oceniło bardzo dobrze (5), 8% dobrze (4);
 6. Atmosferę szkolenia 95% oceniło bardzo dobrze (5), natomiast 5% dobrze (4);
 7. w uwagach uczestnicy szkoleń napisali:
  • dość dobrze dopasowane terminy szkoleń;
  • szkolenie przydatne;
  • szkolenie prowadzone kompetentnie;
 
SZKOLENIOWIEC
 1. Przygotowanie merytoryczne szkoleniowca 97% oceniło bardzo dobrze (5), 3% oceniło dobrze (4).
 2. sposób prezentacji 86% badanych oceniło bardzo dobrze (5), 11% dobrze (4), 3% dostatecznie (3).
 3. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć 89% oceniło bardzo dobrze (5), 11% dobrze (4);
 4. komunikatywność została oceniona bardzo dobrze (5) przez 92%, dobrze (4) oceniło 8%.
 5. kultura osobista została oceniona bardzo dobrze (5) przez 92% badanych, dobrze (4) przez 8% badanych;
 6. Badani w Uwagach wymienili następujące zagadnienia:
  • Szkoleniowiec tworzy pozytywną atmosferę
  • Kompetentny i komunikatywny
  • Szkolenia bardzo mi się podobało
 7. Wszystkim badanym podczas szkolenia osobom odpowiada sposób informowania
 8. na pytanie o oczekiwania wobec szkoleń, badani wskazywali następujące zagadnienia:
  • więcej ćwiczeń praktycznych co do wypełniania wniosków z każdych instytucji działających grantodawców;
  • pisanie wniosków;
  • organizacja zespołu ludzi, współpraca w zespole, który chce realizować projekt;
  • o pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy unijnych;
 9. Na pytanie Czy korzystał (-a) Pan (-i) z porad Punktu Konsuktacyjnego 35% odpowiedziało, że Tak, NIE odpowiedziało 65% jako uzasadnienie odpowiedzi NIE, badani wymienili następujące powody:
  • „Choruję na lenia”, mieszkam poza Białymstokiem. Nie było takiej potrzeby. Nie napisałem projektu.
 
 
 
 
      
 
14.04.2007
Ewaluacja szkolenia marzec 2007 rok -wyniki
Ankieta oceny szkolenia przeprowadzonego w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”
 
Tytuł szkolenia: Zakończenie i ocena projektu
Termin szkolenia: 15 marzec (Czwartek) 2007 rok
Prowadzący: Krzysztof Leończuk, pracownik OWOP –u, absolwent Szkoły Trenerów STOP
 
 
15 marca 2007 roku w szkoleniu wzięło udział 26 uczestników, którzy poszczególne elementy szkolenia ocenili następująco:
1.1 ocena ogólna szkolenia: 85% oceniło szkolenie celująco (6), a 15% bardzo dobrze (5);
1.2 ocena szkolenia pod względem sprawności organizacji: 82% oceniło celująco (6), 15% bardzo dobrze (5) a 3% dobrze (4).
1.3 ocena wartości merytorycznej –treści szkolenia 67% oceniło celująco (6), 26% bardzo dobrze (5), 7% dobrze (4);
 
 1. badani ocenili, że:
2.1 ich udział przyczyni się do usprawnienia ich pracy w społeczności lokalnej –z tym stwierdzeniem „zdecydowanie zgadza się” 57 % a „raczej zgadza się” 43%;
2.2 program szkolenia odpowiadał moim potrzebom –z tym stwierdzeniem „zdecydowanie zgadza się” 65%, „raczej” zgadza się 35% badanych;
2.3 zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i angażujący uczestników –z tym stwierdzeniem „zdecydowanie zgadza się” 77% uczestników szkolenia, „raczej zgadza się” 23 % uczestników;
 
 1. uczestnicy szkolenia następująco ocenili materiały szkoleniowe z których korzystali na szkoleniu:
3.1 przydatność materiałów w codziennej pracy 63% uczestników oceniło celująco (6), 30% bardzo dobrze (5), a 7% dobrze (4);
3.2 materiały jako źródło dodatkowych informacji –to stwierdzenie 69% oceniło jako adekwatne i postawiło najwyższa ocenę –celujący (6), natomiast 31 % oceniło bardzo dobrze (5);
 
 1. uczestnicy szkolenia następująco ocenili szkoleniowca:
4.1 umiejętności dydaktyczne, czyli sposób prowadzenia zajęć 69% uczestników oceniło jako celujące(6), 27 % oceniło bardzo dobrze (5), a 4% dobrze (4).
4.2 Kompetencje (wiedza merytoryczna) przez 85% uczestników oceniło celująco a 15% bardzo dobrze (5).
4.3 Nastawienie do uczestników szkolenia: 77% oceniło celująco (6), 19% bardzo dobrze (5), a 4% dobrze (4).
 
Uczestnicy szkolenia mieli następująco uwagi i komentarze:
 • Była bardzo fajna atmosfera, było super
 • Wszystko było zorganizowane na 6
 • Było interesująco
 • Chciałabym uzyskać porady jak poruszać się w pozyskiwaniu funduszy na działalność BMP.
 
 
 
 
Tytuł szkolenia: Zakończenie i ocena projektu
Termin szkolenia: 17 marzec (Sobota) 2007 rok
Prowadzący: Krzysztof Leończuk, pracownik OWOP –u, absolwent Szkoły Trenerów STOP
 
17 marca odbyło się szkolenie o tej samej tematyce, prowadzone przez tego samego szkoleniowca. Dwa terminy szkoleń mają na celu udogodnienie wyboru terminu przez uczestników. W szkoleniu wzięło udział 34 uczestników, którzy poszczególne elementy szkolenia ocenili następująco:
1.1 ocena ogólna szkolenia –68% oceniło szkolenie celująco (6), 32% bardzo dobrze (5);
1.2 ocena szkolenia pod względem sprawności organizacji –73% oceniło celująco (6), 15 % bardzo dobrze (5), 12% dobrze (4);
1.3 ocena wartości merytorycznej –treści szkolenia –74% oceniło celująco, 26% bardzo dobrze (5).
 
2. badani ocenili, że:
2.1 ich udział w szkoleniu przyczyni się do usprawnienia pracy w społeczności lokalnej –z tym stwierdzeniem „zdecydowanie zgadza się” 71%, „raczej się zgadza” 26 %. „raczej się nie zgadza” 13% uczestników;
2.2 program szkolenia „Zdecydowanie” odpowiadał potrzebom 82% uczestników szkolenia, a „raczej „ odpowiadał 18% uczestników.
2.3 zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i angażujący uczestników –„zdecydowanie zgadza się” z tym stwierdzeniem 82%, natomiast „raczej się zgadza” 18%.
 
3. badani następująco ocenili materiały szkoleniowe:
3.1przydatność materiałów szkoleniowych w codziennej pracy –77% oceniło celująco (6), 15% bardzo dobrze (5), 3% dobrze(4), 5% dostatecznie (3).
3.2 materiały jako źródło dodatkowych informacji –63% oceniło celująco (6), 29% bardzo dobrze (5), 5% dobrze (4), 3% dostatecznie(3).
 
 1. badani następująco ocenili szkoleniowca:
5.1 umiejętności dydaktyczne (sposób prowadzenia zajęć) –74% oceniło celująco (6), 26 % bardzo dobrze (5);
5.2 kompetencje (wiedza merytoryczna) –80% oceniło celująco, 17% bardzo dobrze (5), 3% dobrze (4).
5.3 Nastawienie do uczestników szkolenia –80% oceniło celująco (6), 20% bardzo dobrze (5);
Uwagi i komentarze:
 • Szkolenie podobało mi się i było prowadzone bardzo ciekawie,
 • Prowadzący kompetentny, rzeczowy, przydatność przedstawionych informacji,
 • Bardzo mile pracowało się na szkoleniu
 • Najlepsze ze szkoleń, w końcu nie wiało nudą
 • Ciekawa i interesująca forma prowadzenia,
 • Szkolenie na wysokim poziomie
 • Szkolenie było na 6
 • Proszę o organizację w przyszłości innych szkoleń, to bardzo ważne dla prawosławnych, żeby zdobywać profesjonalną wiedzę z różnych zakresów,
12.01.2007
 
Ewaluacja szkolenia paźdźiernik-grudzień 2006 -wyniki
 
Fundacja Oikonomos celem bieżącego sprawdzania rezultatów realizowanego projektu pt. Rozwój społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej” zaprojektowała kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej. Ewaluacja przeprowadzana jest wśród osób biorących udział w projekcie. Kwestionariusz ankiety rozdawany jest na każdym szkoleniu. Uczestników prosi się o wypełnienie kwestionariusza pod koniec szkolenia, następnie organizatorzy zbierają ankiety.
Ewaluacja jest narzędziem, które pozwala sprawdzić, czy w wyniku podejmowanych w projekcie działań powstały spodziewane rezultaty oraz czy te rezultaty przełożyły się na realizację celów projektu.[1] Ewaluacja w ramach projektu Rozwój aktywności społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko -Gdańskiej jest prowadzona na bieżąco równolegle do procesu jego monitorowania.
Cel ewaluacji: to sprawdzanie na bieżąco rezultatów realizowanego szkolenia
Przedmiot/zakres ewaluacji: Kwestionariusz ankiety ma oceniać następujące elementy projektu:
·        Szkolenie
·        Szkoleniowca
·        Projekt (tutaj informacje o projekcie w mediach, potrzeby, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego);
 
Kluczowe pytania:
·        Szkolenie
1.     Przydatność treści szkolenia w praktyce
2.     Zgodność z oczekiwaniami uczestników
3.     Materiały szkoleniowe
4.     rozkład zajęć (godziny szkolenia, przerwy)
5.     organizacja szkolenia
6.     atmosfera
·        Szkoleniowiec
            7.przygotowanie merytoryczne
8. sposób prezentacji
9.     zaangażowanie w prowadzenie zajęć
10.komunikatywność
11.kultura osobista
·        projekt
12.sposób informowania o szkoleniu
13.oczekiwania wobec szkoleń
14.porady Punktu Konsultacyjnego
 
Kryteria oceny: Kryterium oceny w przypadku dwóch pierwszych części jest ocena poszczególnych elementów szkolenia (wyżej wymienionych) poprzez nadanie im odpowiedniego stopnia w skali rang od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.
 
Metoda zbierania danych: Zbieranie danych zorganizowano przy okazji szkoleń. W ten sposób na bieżąco można obserwować rezultaty działań i w miarę potrzeb wprowadzać konstruktywne poprawki.
Do tej pory przeprowadzono badanie ewaluacyjne sześć razy, przy okazji szkoleń:
 • 16 października 2006 r. i 21 października 2006 r. podczas szkolenia pierwszego, pt. „Wprowadzenie do pracy z projektami”,
 • 23 i 25 listopada 2006 r podczas szkolenia, pt. Procedura konkursowa i wniosek. Wzięło w nim udział 56 osób, przedstawicieli 48 prawosławnych parafii
·        09. i 21. grudzień 2006 r. podczas szkolenia, pt. „Realizacja i monitoring projektu”
 
Grupa badanych: grupę osób badanych stanowią osoby wyznania prawosławnego, reprezentanci parafii prawosławnych Diecezji Białostocko –Gdańskiej, jak też innych Diecezji. Jest to 60 osób, które zgłosiły się do projektu zarówno świeccy jak i duchowni.
 
WYNNIKI BADAŃ
 
SZKOLENIE 1
Kwestionariusz ankiety podczas szkolenia pierwszego oceniał jedynie zagadnienia dotyczące szkolenia i szkoleniowca:
 
Szkolenie:
·        informacje o szkoleniu
·        organizacja logistyczna szkolenia
·        przydatność treści szkolenia
·        zawartość materiałów szkoleniowych
 
Szkoleniowiec:
·        przygotowanie prowadzącego
 
Kwestionariusz przy okazji pierwszego badania obejmował mniejszą liczbę zagadnień, ze względu na początkową fazę rozpoczęcia projektu. Kolejne zagadnienia wprowadzone do kwestionariusza przy badaniach następnych, chcieliśmy sprawdzić w miarę zaawansowania projektu.
 
Szkolenie 16 październik 2006r. –wyniki badań
Ankietę wypełniło 24 osoby, uczestnicy szkolenia 1.
 
1.      Dostępność informacji o szkoleniu 96% badanych oceniło jako bardzo dobra (5), natomiast 4% jako dobra (4)
W uzasadnieniu swojej odpowiedzi badani wskazywali następujące kwestie:
-         kontakt telefoniczny, pocztowy i mail-owy
-         informacja była dostępna na stronach www
-         informacja była w gazecie, telewizji, radiu
-informowanie przez koordynatora projektu i Punkt Konsultacyjny
2.      Organizację logistyczna szkolenia 97% uznało jako bardzo dobrą(5), natomiast 3% jako dobrą(4).
Badani uzasadnili swój wybór następująco:
-         dobre, znane miejsce (Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie odbywało się szkolenie)
-         dobrze, ze szkolenie odbywa siew tygodniu, ponieważ jest to duże udogodnienie osobom duchownym, które ze względu na charakter swojej pracy nie mogą być w terminach weekendowych.
-         Dobre zaplecze techniczne (sala, rzutnik)
-         Dobry dojazd
-         Dobra organizacja szkolenia
-         Jedzenie, przerwy kawowe –wszystko świetnie przygotowane
-         Bardzo dobry pomysł z przygotowaniem materiałów szkoleniowych
 
3.      Przydatność treści szkolenia 83 % osób badanych oceniło jako bardzo dobrą (5), natomiast 17% jako dobrą (4). Napisano następujące uzasadnienie wyboru:
             -możliwość przypomnienia i powtórzenia zdobytej wiedzy
-         treść szkolenia konkretna, rzetelna i wyczerpująca
-         poruszono ogólne zagadnienia związane z pisaniem wniosków
-         wiedza potrzebna do tego, żeby przygotować się do pracy z projektami
-         ciężko przyswoić sobie wiedzę, jeśli nie ma się doświadczenia
-         ważne informacje dla początkujących
-         po szkoleniu ma się pojęcie o pisaniu projektów
 
4.      Przygotowanie prowadzącego 88% badanych oceniło jako bardzo dobrą(5), natomiast 12 % jako dobrą (4). Napisano następujące uzasadnienie wyboru:
-         solidne przygotowanie
-         język na wysokim poziomie
-         prowadzący zna się na rzeczy
-         dobry mówca
-         konkretnie przedstawione treści
-         prowadzący to specjalista
-         przedstawił wiedzę w sposób obrazowy i konkretny
-         posiada dokładna wiedzę
-         super –profesjonalista
-         dobrze przygotowany
-         pozytywnie, ze podawał przykłady z innych projektów
 
5.      Zawartość materiałów szkoleniowych 83 % badanych oceniło jako bardzo dobra(5) , natomiast 17 % jako dobra (4). Napisano następujące uzasadnienie wyboru:
-         przystępna i przydatna wiedza
-         dużo konkretnych informacji w materiałach
-         materiały przejrzyste, czytelne i wiarygodne
-         materiały zrozumiałe
-         kilka kartek jest niewyraźnie wydrukowanych
-         niektóre informacje są za bardzo ogólne
-         Dzięki za wszystko i tym materiałom można sobie w domu wszystko powtórzyć i nie martwić się, że się czegoś nie napisało
 
6.      Całościowo 100% badanych oceniło jako bardzo dobre (5). Napisano następujące uzasadnienie wyboru:
-         dużo przydatnej wiedzy do pisania projektów
-         szkolenie przebiegało sprawnie w miłej atmosferze
-         szkoda, ze następne szkolenie za miesiąc
-         bardzo dobrze przygotowane –gratulacje dla organizatorów
 
 
 
 
Szkolenie 21 października 2006 r. –wyniki badań:
W szkoleniu wzięło udział 36 osób. Osoby biorące udział w szkoleniu poproszono o wypełnienie kwestionariusza oceny szkolenia.
 
1.      Dostępność informacji o szkoleniu 64 % badanych oceniło jako bardzo dobra (5), 11% jako dobrą (4), natomiast 5% jako dostateczną. Napisano następujące uzasadnienie oceny:
·        Informacje były dostępne w różnych źródłach
·        Wzorowy kontakt organizatorów z uczestnikami
·        Było dużo informacji w Internecie, telewizji, radiu rozsyłano do parafii, powiadamiano telefonicznie
·        Jeśli ktoś się rozejrzał to nie było problemu z informacją
Z drugiej strony badani wskazywali:
·        Minimalny dostęp do informacji, zbyt mały zasięg, należy rozpropagować informowanie na większa skalę
·        Powinno być więcej rozgłosu w radiu i telewizji, bo prawosławie to bardzo duża społeczność
·        Informacja była ale słabo widoczna w mediach
 
2.      Organizację logistyczną szkolenia 78 % badanych oceniło jako bardzo dobrą (5), 22% jako dobrą (4). Wymieniono następujące uzasadnienie oceny:
·        Dobre przygotowanie miejsca szkolenia
·        Właściwy dobór miejsca i sprzętu
·        Etapy szkolenia zgodne z harmonogramem szkolenia
·        Sala bardzo dobrze wyposażona
·        Miejsce szkolenia w centrum miasta
·        Sala dostosowana do potrzeb przeprowadzania szkolenia
·        Bardzo dobre warunki i dostęp
·        Znakomity komfort pracy
·        Od strony logistycznej wszystko dokładnie przygotowane
Badani wskazywali również, iż:
·        Trochę ciasno siedzieć
 
3. Przydatność treści szkolenia 72% badanych oceniło jako bardzo dobra (5), 25% jako dobra (4) 3% jako dostateczna (3). Napisano następujące uzasadnienie oceny, :
·        Dzięki szkoleniu uzyskałem dużo wiedzy i nowe umiejętności
·        Wiedza dobrze przedstawiona i przydatna
·        Wszystko świetnie przygotowane, przyda się w praktyce
·        Zdobyta wiedza przyda się dla dalszych działań w parafiach
·        Przyda się do pisania projektów
·        Temat szkolenia aktualny i bardzo przydatny
·        Wiedza konkretna i usystematyzowana
·        Wyjaśniono ogólne zasady potrzebne do tego aby pisać projekt
·        Jest niezbędne do dalszej pracy i samorealizacji
·        Przyda siew wielu dziedzinach życia i pracy
·        Ułatwi pracę i pozwoli nauczyć się organizacji różnych przedsięwzięć
·        Praktyczne i realistyczne przykłady pozwalają zrozumieć część merytoryczną
·        Zdobyłem nowe umiejętności
·        Poznałem podstawowe pojęcia i wprowadzenie do dalszych tematów i prac
 
4.      Przygotowanie prowadzącego 91% oceniło jako bardzo dobre (5), natomiast 9% jako dobre (4). Napisano następujące uzasadnienie oceny:
·        Podaje przykłady praktyczne co sprawia, ze teoria jest bardziej zrozumiała
·        Dobrze tłumaczy
·        Profesjonalista
·        Dobry kontakt ze słuchaczami
·        Bardzo dobrze przygotowany do szkolenia
·        Duża wiedza merytoryczna
·        Erudycja prowadzącego
·        Wszystko wie na temat szkolenia i można mu zadać pytanie, na które odpowie
·        Zna się na rzeczy
·        Dobrze omówił slajdy
·        Osoba kompetentna
·        Wyczerpujące odpowiedzi na pytania
·        Widać, ze jest praktykiem co jest cenne
·        Przystępny, klarowny przekaz informacji
·        Jasne omówienie
 
5.      Zawartość materiałów szkoleniowych 63% oceniło jako bardzo dobra (5), 33% jako dobra (4), 4% jako dostateczna (3). Napisano następujące uzasadnienie oceny :
·        Możliwość pracy na bieżąco, praktycznie
·        Pomocne w pisaniu projektów
·        Materiały wystarczające
·        Przejrzyste przygotowanie materiałów szkoleniowych
·        Praktycznie wszystko co jest potrzebne, żeby napisać projekt
·        Przydałoby się więcej materiałów do poczytania o zasadach finansowania, projektowania, więcej literatury, nawet do wypożyczenia
·        Należałoby dołączyć przykładowo napisany projekt
·        Przydałyby się przykłady praktyczne
·        Nie zawsze przejrzyste xero, plusem jest miejsce na notatki
·        Możliwość analizy materiałów po zakończeniu szkolenia
·        Czasami bark przejrzystości
·        Podoba mi się, ze jest możliwość powtórki materiału w domu
·        Czasem materiały nie są w pełni jasne
·        Podoba mi się, ze można powtórzyć to w domu
·        Materiały przygotowane profesjonalnie, ale treści są zbyt ogólne dal kogoś początkującego, kto nie zna podstaw
 
6.      Całościowo szkolenie 67% badanych oceniło bardzo dobrze (5), 30% dobrze (4), 3% dostatecznie (3). Napisano następujące uzasadnienie oceny:
·        Dostępny język, dotarcie do słuchacza
·        Brakuje konkretnego wzoru projektu
·        Brak przedstawienia treści szkolenia na przykładach praktycznych, np. dofinansowanie na wymianę dachu
·        Zbyt dużo nowych treści jak na pierwsze spotkanie
·        Dobrze zorganizowane i ciekawie prowadzone
·        Wiedza się przyda
·        Entuzjazm i zaangażowanie organizatorów szkolenia przekłada się na całość szkolenia
·        Pyszny obiad
·        Możliwość zdobycia nowych umiejętności
·        Przydatna wiedza
 
SZKOOLENIE 2
 
Szkolenie pt. Procedura konkursowa i wniosek wzięło w nim udział łącznie 56 osób. Osoby biorące udział w szkoleniu podlegały również badaniu ewaluacyjnemu. Szkolenie odbyło się w dwóch terminach: 23 i 25 listopada 2006 r.
 
 23 listopad 2006 r. W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Wyniki ewaluacyjnego badania ankietowego przedstawiają się następująco:
 
Ocena szkolenia:
1.      Przydatność treści szkolenia w praktyce 84 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 16% oceniło dobrze (4).
2.      Zgodność z oczekiwaniami uczestników 68 % badanych oceniło bardzo dobrze (5),
28 % dobrze (4), 4% dostatecznie (3).
3.      Materiały szkoleniowe 80 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 16 % oceniło dobrze (4), 4% dostatecznie (3).
4.       Rozkład zajęć (przerwy, termin szkoleń) 76 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 8% dobrze (4), 8% dostatecznie (3), 8% niedostatecznie (2).
5.      organizacje szkolenia 76 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 20 % dobrze (4), 4 % dostatecznie (3).
6.      Atmosferę szkolenia 80 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 20% dobrze (4).
7.      Badani zasygnalizowali następujące uwagi dotyczące szkolenia:
·        Cieszę się, ze mogę uczestniczyć w szkoleniu bezpłatnie. Dzięki otrzymanym materiałom szkoleniowym mogę powrócić do tematyki, gdy będę miała taka potrzebę.
·        Bardzo dobrze przygotowane szkolenie
·        Wszystko było super zorganizowane
·        Świetnie zorganizowane szkolenie
·        Szkolenie przydatne przy realizacji projektów
·        Wszystko jest doskonale wyjaśnione i przygotowane.
·        Bardzo dobry obiad reszta była dobra
·        Niezbyt dobry termin
·        Zmulaszcza atmosfera
 
Ocena szkoleniowca- Edyty Jurkiewicz:
8.      przygotowanie merytoryczne szkoleniowca 85 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 15 % oceniło dobrze (4).
9.      Sposób prezentacji przygotowanego materiału przez szkoleniowca 72 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 20 % dobrze (4), a 8% dostatecznie.
10. zaangażowanie prowadzącej szkolenie w prowadzenie zajęć 92 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 8% dostatecznie (3).
11. komunikatywność prowadzącego 84 % oceniło bardzo dobrze (5), 16 % oceniło dobrze (4).
12. Kulturę osobistą osoby prowadzącej 96 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 4 % dobrze (4).
13. Uczestnicy wymienili następujące uwagi dotyczące szkoleniowca:
·        Osoba otwarta i przyjemna
·        Kompetentna
·        Dzięki temu, ze pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego może przekazać uczestnikom wiele cennych informacji, np. jakie błędy popełniamy przy wypełnianiu wniosku.
·        Profesjonalnie poprowadzone
·        Nie mam zastrzeżeń
·        Miła, pomocna, dobrze przygotowana merytorycznie
·        Szkolenie poprowadzone przez osobę kompetentną, bardzo dobrze do tego przygotowaną.
·        Bardzo „fajna babka”
Badani wskazali też następujące kwestie:
·        Trochę za bardzo monotonna przemowa, chce się spać
·        Chaotyczny sposób prowadzenia
14. Sposób informowania odpowiada 100 % badanym
15. Badani maja następujące oczekiwania wobec prowadzonych przez Fundację Oikonomos szkoleń:
·        Chciałbym praktycznie nauczyć się pisania wniosków
·        Więcej praktyki
·        Poruszyć przy okazji następnego szkolenia zagadnienie jak poszukiwać sponsorów
·        Napisać wspólnie projekt na zadany przez organizatorów temat, a potem go zorganizować
·        Poruszyć psychologiczne zagadnienia związanie z układaniem i realizacją projektu
·        Praktycznie napisać wniosek na konkretny prawdziwy cel
16. Badanym zadano pytanie czy korzystali z porad Punktu Konsultacyjnego. 36 % korzystało z porad, natomiast 64 % nie. Badani, którzy nie korzystali z porad, swoja postawę wyjaśnili w następujący sposób:
·        Nie wiem z czym mógłbym się do Punktu Konsultacyjnego zwrócić
·        Czym zajmuje się Punkt konsultacyjny?
·        Nie wiedziałem ze PK istnieje
·        Nie miałem okazji
·        Zbyt duża odległość
·        Jeszcze nie, ale będą potrzeby
·        Brak informacji, bark czasu
·        Nie było takiej potrzeby
       
 
 
 
 
 
 
25 listopada 2006 r. odbyło się drugie szkolenie pt. Procedura konkursowa i wniosek. W szkoleniu wzięło 31 osób, osoby te wypełniły kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej.
 
Wyniki badania ewaluacyjnego przedstawiają się następująco:
 
Ocena szkolenia:
1.      Przydatność treści szkolenia w praktyce 81 % badanych oceniło jako bardzo dobre (5), 16 % jako dobre (4), 3% jako dostateczne (3).
2.      Zgodność szkolenia z oczekiwaniami uczestników 77 % badanych oceniło jako bardzo dobre (5), 17 % oceniło dobrze (4), 6% oceniło jako dostateczne (3).
3.      Materiały szkoleniowe 100 % badanych oceniło bardzo dobrze (5).
4.      Rozkład zajęć (godziny szkolenia, przerwy) 77 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 13 % dobrze (4), 10% dostatecznie (3).
5.      Organizację szkolenia 91 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 9% dobrze (4).
6.      Atmosferę szkolenia 88 % badanych oceniło jako bardzo dobra (5), 12 % oceniło jako dobra (4).
7.      W uwagach dotyczących szkolenia, badani wskazali następujące zagadnienia:
·        Bardzo przydatne i potrzebne szkolenie
·        Dobrze, ze mniejsze brudnopisy, bo i tak prawie w nich nie piszę
·        Bardzo dobre długopisy, lepsze niż poprzednio
·        Chciałbym, żeby odwoływano się do przykładów innych niż zabytki
·        Więcej pracy w grupach, zachęcającej jednostki do udziału w szkoleniach
 
Ocena szkoleniowca Edyty Jurkiewicz:
8.      Przygotowanie merytoryczne 100 % badanych oceniło bardzo dobrze (5).
9.      Sposób prezentacji 91 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 6% oceniło dobrze (4), 3% dostatecznie (3).
10. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć 91 % badanych oceniło jako bardzo dobre (5), 3% jako dobre (4), 6% jako dostateczne (3).
11. Komunikatywność 88 % badanych oceniło jako bardzo dobra (5), 6 % jako dobra (4), 6 % jako dostateczna (3).
12. Kulturę osobistą osoby prowadzącej 97 % badanych oceniło jako bardzo dobra (5), 3% jako dobra (4)
13. W uwagach dotyczących szkoleniowca badani wskazali na następujące zagadnienia:
·        Konkretnie, dobrze przygotowane, umiejętnie i rzeczowo przedstawione informacje
·        Chaotyczna mało uporządkowana wiedza
·        Wysoki poziom i profesjonalizm
·        Wysoka kultura osobista
·        Profesjonalistka
·        Miła, dobrze przygotowana osoba
·        Kompetentna
14. sposób informowania o szkoleniu odpowiada 97 % osób badanych, 3% nie odpowiada sposób informowania o szkoleniu. Osoba, której nie odpowiada sposób informowania o szkoleniu, swój wybór uzasadniła następująco:
·        ponieważ nie poinformowano mnie o terminie szkolenia, dowiedziałam się o tym od osób trzecich;
15. Badani maja następujące oczekiwania wobec szkoleń:
·        Chcę poznać jak należy pisać projekty i wnioski
·        Chciałbym, żeby można było praktycznie sporządzić wniosek na konkretnym przykładzie
·        Chciałbym uzyskać wiedze o pozyskiwaniu środków finansowych
·        Chciałabym, żeby jak najczęściej odwoływano się do przykładów
·        Mogło by być szkolenie komputerowe
·        Interesuje mnie napisanie wniosku do projektu na remonty, obiektów sakralnych (cmentarzy, zabytkowych terenów wokół tych obiektów)
·        Należę do Bractwa działającego przy cerkwi na jakie działania możemy otrzymać dofinansowanie.
 
16. Na pytanie: Czy korzystał(-a) Pan(-i) z porad Punktu Konsultacyjnego? 26 % badanych zaznaczyło odpowiedź tak, 74 % nie. Jako uzasadnienie odpowiedzi nie badani wskazali na następujące kwestie:
·        Nie miałam okazji, nie pisałam żadnych projektów
·        Nie mam jeszcze sprecyzowanego projektu, ale pomysł już się krystalizuje
·        Nie miałam czasu ani czego konsultować
·        Nie wiem co dokładnie mogę w Punkcie Konsultacyjnym konsultować
·        Nie było pomysłu na projekt
·        Nie miałem do tej pory zastrzeżeń i wątpliwości
·        Nic nie napisałem
 
SZKOLENIE 3
 
W dniach 09.12.2006 r. i 21.09.2006 r. obyło się trzecie szkolenie pt. Realizacja i monitoring projektu”. W szkoleniu wzięło udział 60 osób. Uczestnikom rozdano ankiety ewaluacyjne cel oceny przygotowanego szkolenia, szkoleniowca i funkcjonowania projektu.
 
Ocena szkolenia, pt. „Realizacja i monitoring projektu” 09.12.2006 r. W badaniu wzięło udział 30 osób
 
Szkolenie
1.      Przydatność treści szkolenia w praktyce 87 % badanych oceniło jako bardzo dobra (5), 10 % jako dobra (4), 3% jako dostateczna (3).
2.      zgodność szkolenia z oczekiwaniami uczestników 87% badanych oceniło jako bardzo dobra (5), 10% jako dobra (4), 3% jako dostateczna (3).
3.      materiały szkoleniowe 94 % badanych oceniło jako bardzo dobre (5), 3% jako dobre, 3%jako dostateczne (3).
4.      Rozkład zajęć ( godziny szkolenia, przerwy) 97% oceniło jako bardzo dobre, natomiast 3 % jako dobre (4).
5.      Całościową organizacje szkolenia 97 % oceniło bardzo dobrze (5), 3% dobrze (4).
6.      Atmosferę szkolenia 97 % oceniło bardzo dobrze (5), natomiast 3 % dobrze (4).
7.      Uwagi:
·        Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie
·        Proszę o zmianę sposobu wysyłania maili, ponieważ dostając maila, dostaję maile wszystkich uczestników. Trochę mało w tym zachowania prywatności.
·        Bez zastrzeżeń
·        Nie mam uwag
·        Szkolenie przygotowane profesjonalnie
·         
Szkoleniowiec
8.      przygotowanie merytoryczne 90 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 7% dobrze, 3 % dostatecznie (3)
9.      Sposób prezentacji 90 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 3% dobrze (4), 7% dostatecznie (3).
10. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć 97% badanych oceniło bardzo dobrze (5), 3% dobrze (4).
11. Komunikatywność 97 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 3% dobrze (4).
12. Kulturę osobista 100 % badanych oceniło bardzo dobrze (5).
13. Uwagi:
-bardzo dobrze przygotowany
-profesjonalista
-często stosuje Pan przerywnik yyyy co sprawia, ze tracę sens wypowiadanych przez Pana treści
 
14. sposób informowania odpowiada 100 % badanych osób
 
15. badani wskazując na własne oczekiwania wobec szkoleń poruszyli na następujące zagadnienia:
-żeby było więcej praktyki
-żeby był większy kontakt z uczestnikami w sprawie ich projektu
-ok.
-wszystko w porządku
 
16. Na pytanie czy korzystał (-a) P. z porad Punktu Konsultacyjnego? 43 % badanych odpowiedziało TAK, natomiast 57 % NIE. Badani, którzy nie korzystali z porad Punktu Konsultacyjnego, swoja postawę uzasadniali następująco:
-nie musiałem
-nie było takiej potrzeby
-bo projekt, który chcę zrealizować jest dopiero w czerwcu
-nie zachodziła potrzeba
-nie wybrałem dziedziny z jakiej mógłbym napisać projekt
-jeszcze nie, bo dopiero uczę się procedur
 
 
 
Ocena szkolenia, pt. „Realizacja i monitoring projektu” 21.12.2006 r. W badaniu wzięło udział 30 osób.
 
 
Szkolenie
      1. przydatność treści szkolenia w praktyce 80 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 17%                dobrze (4), 3 % dostatecznie (3)
2.      Zgodność szkolenia z oczekiwaniami uczestników 63% badanych oceniło bardzo dobrze (5), 34 % dobrze (4), 3% dostatecznie (3).
3.      Materiały szkoleniowe 83 % oceniło bardzo dobrze (5), 14 % dobrze (4), 3% dostatecznie (3).
4.      Rozkład zajęć (godziny szkolenia, przerwy) 80 % oceniło bardzo dobrze (5), 20 % dobrze (4).
5.      Organizację szkolenia 94 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 6% dobrze (4).
6.      Atmosferę podczas szkolenia 90% oceniło bardzo dobrze (5), 10 % dobrze (4).
7.      Badani wpisali następujące uwagi dotyczące szkolenia:
·        brak uwag
·        dobrze by było, gdyby wcześniej ustalono terminy następnych spotkań
     
Szkoleniowiec : Mariusz Nikiciuk
8.      Przygotowanie merytoryczne szkoleniowca 94 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 6 % oceniło dobrze (4).
9.      Sposób prezentacji przygotowanego przez szkoleniowca materiału 83 % oceniło bardzo dobrze (5), 17 % dobrze (4).
10. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć 87 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 13 % dobrze (4).
11. komunikatywność szkoleniowca 94 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 6% dobrze (4).
12. Kulturę osobistą prowadzącego 97 % badanych oceniło bardzo dobrze (5), 3% dobrze (4).
13. Badani wskazali następujące uwagi dotyczące szkoleniowca:
·        Fantastyczny
·        Reprezentuje wysoki poziom
·        Trochę za szybko mówi
·        Profesjonalnie przygotowany
·        Brak uwag
 Projekt:
14. 100% osób badanych wskazało, iż odpowiada im sposób informowania o szkoleniu.
15. Badani maja następujące oczekiwania wobec szkoleń:
·        Więcej praktyki
·        Poruszenie zagadnień związanych ze współpracą zespołu projektującego z zespołem realizującym projekt
·        Więcej przykładów, za dużo suchej teorii
·        Umiejętność prawidłowego pisania projektów
·        Rozliczanie projektów
·        Chciałbym wiedzieć jak należy napisać projekt, jak realizować, sprawdzać realizację
·        Szkolenie zaspokaja moje potrzeby
·        Wszystko jest dobrze jak na razie, muszę się tylko wziąć za siebie i coś praktycznego napisać
·        Chciałabym napisać warsztatowo konkretny projekt i wniosek
·        Może jakieś szkolenia komputerowe czy językowe dla bezrobotnych
16. na pytanie Czy korzystał Pan (-i), z porad Punktu Konsultacyjnego? 36 % badanych powiedziało, że tak. 64 % badanych nie korzystało z porad Punktu Konsultacyjnego, następująco uzasadniono swoja postawę:
·        bo jeszcze nie wiem co dokładnie chce zrobić
·        nie wiem do jakiego konkursu pisać wniosek
·        nie było takiej potrzeby
·        nic nie napisałem
·        nie mam jeszcze gotowego wniosku
·        mam pomysł na wniosek ale jeszcze nie mam zespołu
·        na razie nie zamierzam
·        nie potrzebowałem
·        na razie nie wgłębiłem się do sedna na temat danego projektu
·        jeszcze nie pisałem projektu, ani nie wypełniałem wniosku, więc nie ma pytań
·        jestem w trakcie poszukiwania konkursów w najbliższym czasie ma zamiar skorzystać
·        nie rozpocząłem praktycznie pisania projektu
·        mam zamiar skorzystać w najbliższym czasie
·        ponieważ nie mam jeszcze nic napisanego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1]  Rozdział pt. Ewaluacja, w: Podręcznik zarządzania projektami miękkimi. W kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego., red. M. Bonikowska, B. Grucza, M. Majewski, M. Małek, Warszawa 2006, ss. 101 -102