Fundacja Oikonomos

"Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej"
Projekt nt. „Rozwoju aktywności społeczności lokalnych w Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” polega na podjęciu przez Fundację OIKONOMOS kompleksowych działań, zmierzających do pobudzenia lokalnych społeczności w regionie północno-wschodniej Polski do realizacji inicjatyw na własną rzecz, w celu polepszenia swojej sytuacji.


Działania Fundacji realizujące projekt obejmują cztery główne obszary.


Pierwszy z nich dotyczy szeroko pojętych działań na rzecz zmotywowania mieszkańców poszczególnych parafii do działania na własną rzecz. W tym punkcie programu realizacji projektu znajdzie się diagnoza, m.in. za pomocą ankiety, potrzeb i możliwości społeczności lokalnej oraz ich zapoznanie z innymi projektami, już zrealizowanymi przez określone społeczności.


Drugi obszar działań polega na bieżącym informowaniu społeczności parafialnych o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na własne działania. Zostanie to osiągnięte poprzez prowadzenie stałego monitoringu możliwości pozyskiwania środków na działania społeczności lokalnych oraz zapewnienie stałego przepływu informacji, dotyczących tych możliwości, bezpośrednio do społeczności lokalnych.


Kolejny etap działań Fundacji ukierunkowany został na pomoc lokalnym społecznościom w nabyciu umiejętności w korzystaniu z dostępnych środków finansowych poprzez przeszkolenie kilku osób w danej społeczności do pozyskiwania funduszy i samej realizacji projektów.


Ostatnie działanie dotyczy zapewnienia bieżącego wsparcia społecznościom, decydującym się na konkretną inicjatywę, w planowaniu i przygotowywaniu projektów. W tym punkcie projektu zostanie utworzony punkt konsultacyjny oraz zespół konsultacyjny oferujący wsparcie merytoryczne wnioskodawcom i realizatorom danego przedsięwzięcia.

SzkoleniaWizyty studyjneKonsultacjeModelowe projektyKonkursyEwaluacja
02.07.2007


Nauka pisania projektów w Diecezji Białostocko-Gdańskiej dobiegła końca...


W czerwcu dobiegł końca projekt „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej”, realizowany przez Fundację „Oikonomos” od września 2006 roku. Projekt – dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – był skierowany głównie do duchowieństwa i przedstawicieli parafii Diecezji Białostocko–Gdańskiej, ale uczestniczyły w nim również osoby z Diecezji Warszawsko–Bielskiej i Lubelsko–Chełmskiej. W sumie do projektu przystąpiło 120 osób. W tej grupie znalazły się osoby regularnie biorące udział w szkoleniach, czy też takie, które interesował konkretny temat szkolenia, jak również osoby, które chciały jedynie otrzymać materiały szkoleniowe.


O projekcie...


Celem projektu było zmotywowanie parafialnych społeczności do podejmowania różnorodnej aktywności na rzecz lokalnego środowiska. Fundacja „Oikonomos” dla osiągnięcia zamierzonego celu przeprowadziła szereg działań, z których najważniejsze dotyczyły nauki tworzenia projektów i pisania wniosków o dofinansowanie z funduszy krajowych. Dzięki umiejętności pisania wniosków można owe środki pozyskiwać w postaci dotacji. Dariusz Żdanuk, koordynator projektu, wskazuje przykłady oddziaływania projektu w praktyce: parafie mogą zaspokajać potrzeby materialne, związane z misją religijną, takie jak remont zabytkowej kaplicy, czy renowacja ikony, ale również przyciągać ludzi dorosłych i młodzież za pośrednictwem tzw. projektów miękkich, które pozwalają zorganizować wycieczkę, choinkę dla dzieci, czy wydać książkę.
Aby coś zrobić dla pobudzenia życia parafialnego konieczna jest dobra wola i chęć poświęcenia swojego czasu dla innych. Taki obraz jest charakterystyczny dla społeczności prawosławnych, jakie od dawna realizują chrześcijańską ideę „żertwy” (ofiary). Trzeba jednak zauważyć, że charakter tej społeczności wyraźnie zmienia się na skutek migracji do innych miejscowości czy za granicę. W związku z tym coraz trudniej utrzymać zintegrowaną wspólnotę. Tymczasem parafia nie może być jedynie budynkiem, musi tam istnieć życie parafialne – zauważa Magdalena Żdanuk, prezes Fundacji „Oikonomos”. Dzięki wspólnym projektom można realizować działania, które przyczynią się do pogłębiania więzi i integracji środowiska parafialnego.


Szkolenia


W ramach projektu przeprowadzono cykl pięciu szkoleń o następującej tematyce: „Wprowadzenie do pracy z projektami: definicja projektu i jego planowanie”, „Procedura konkursowa i wniosek”, „Realizacja i monitoring projektu”, „Zakończenie i ocena projektu” i „Projekt a rzeczywistość finansowa”. Szanując czas naszych uczestników oraz mając na względzie ich prywatne i zawodowe możliwości organizatorzy zaplanowali szkolenia w dwóch terminach. Każdorazowo w obu szkoleniach uczestniczyło około 60 osób. W trakcie trwania, jak i po szkoleniach, uczestnicy mieli możliwość kontaktu ze szkoleniowcami.
Organizatorów cieszy fakt, iż uczestnicy docenili zaproponowane w ramach projektu szkolenia i w ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej na potrzeby projektu ocenili je bardzo wysoko. Jest to tym cenniejsze, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż w szkoleniach brały udział osoby, które korzystały z ofert szkoleniowych innych instytucji. Natalia Klimuk, uczestniczka projektu, twierdzi, że projekt był wartościowy i trafiający w realne potrzeby, czego potwierdzeniem była stała grupa osób regularnie uczestnicząca w szkoleniach.

Wizyty studyjne


Aby wzmocnić oddziaływanie projektu na adresatów i uzupełnić wiedzę teoretyczną zdobytą podczas szkoleń Fundacja „Oikonomos” przeprowadziła trzy wizyty studyjne. W ramach tych wizyt uczestnicy zapoznali się z projektami realizowanymi przez parafię p.w. Św. Mikołaja w Białowieży, „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”, Prawosławne Stowarzyszenie OrthNet, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce oraz Fundację im. księcia Konstantego Ostrogskiego. Przyjrzenie się realizacji różnych projektów od strony praktycznej niewątpliwie oddziałuje na wyobraźnię osób, które nigdy projektów nie prowadziły. Tego typu konfrontacja jest ważna, jeśli chodzi o prawidłowe pisanie projektów.
Dobry projekt to taki, który trafia w autentyczne zapotrzebowania konkretnego środowiska. Jednak właściwie zdiagnozowanie potrzeb to nie wszystko; ważne jest opracowanie logicznego i dobrego planu działań, jaki pozwoli zamierzony cel zrealizować. Stworzenie praktycznego planu jest możliwe dzięki doświadczeniu i wiedzy o tym, które z tych działań są realne do wykonania. Takie doświadczenie możemy zdobyć dzięki kontaktom z osobami, jakie już realizowały podobne projekty lub też ucząc się na własnych błędach. Badani w ankiecie ewaluacyjnej wskazali praktyczny wymiar wizyt studyjnych: dzięki wizytom studyjnym poznałem doświadczone osoby, które realizują projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego i nawiązałem kontakty przydatne w przyszłości (wypowiedź z anonimowej ankiety).


Konsultacje


Kolejnym bardzo ważnym elementem projektu było stworzenie punktu konsultacyjnego, którego zadaniem było m.in. informowanie uczestników o konkursach oraz stały kontakt telefoniczny. Punkt konsultacyjny w miarę potrzeb aranżował spotkania uczestników z ekspertami. Zespół ekspertów stanowiły osoby zajmujące się pisaniem i realizacją projektów na co dzień. Przez cały okres trwania projektu można było przyjść do punktu, zadzwonić z konkretnym pytaniem lub napisać e-maila. Problemy zgłaszane przez uczestników dotyczyły różnych etapów pracy nad projektem: konsultacji koncepcji, prawidłowości wypełnienia wniosku, wyszukiwania konkursów, rozliczeń etc. Dodatkowym źródłem informacji była strona internetowa projektu www.oikonomos.pl, na której zamieszczane były m.in. bieżące informacje o projekcie, ogłaszane konkursy oraz opisy modelowych projektów.

Przygotowane projekty


Nie wszystkich uczestników udało się zmobilizować do przygotowania projektu i zrealizowania swoich ambitnych zamierzeń. Trudności w pisaniu projektów były natury przede wszystkim psychologicznej: niewiara we własne siły i obawa przed niepowodzeniem. Zauważalnym problemem przy realizacji projektu był lęk przed podjęciem samodzielnej (samotnej) inicjatywy. Chciałabym zrealizować projekt ekologiczny w kontekście wartości prawosławia na Podlasiu, jednak czuję, że brakuje mi zespołu do realizacji tego projektu. Jak ma się grupę osób, to jest raźniej – mówi Monika Pietruczuk, uczestniczka szkoleń.
Niektóre parafie uczestniczące w projekcie pozyskują środki finansowe. Do takich przykładów należy parafia p.w. śww. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, parafie w Mostowlanach i Nowej Woli, czy monaster w Sakach, którym przyznano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na renowację ogrodzenia przycerkiewnego, montaż instalacji odgromowej, prace konserwatorskie elewacji zabytkowej cerkwi czy ekspertyzę mykologiczno-budowlaną. Sukcesem może pochwalić się również młodzież należąca do Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, jaka liczną grupą uczestniczyła w szkoleniach. Bractwo złożyło wnioski na zawody sportowe pod nazwą „Orthodoxiada” oraz dofinansowanie obozu roboczego na Św. Górze Grabarce. Wnioski nie dostały jeszcze dofinansowania, ale przeszły pierwszy etap oceny formalnej. Nauka pisania projektów przydała się również grupie osób z Diecezji Lubelsko–Chełmskiej, która złożyła wnioski o dofinansowanie obozu dla dzieci do Ministerstwa Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Obok wyżej wymienionych przykładów napisanych wniosków należy również docenić bardzo dobre pomysły na projekty, jakie w przyszłości chcą realizować uczestnicy szkoleń. Wszystkim życzymy powodzenia w pisaniu i realizacji projektów i mamy nadzieję, że wszelkie pomysły zostaną docenione przez komisje przyznające dotacje.

Podsumowanie projektu


Magdalena Żdanuk podsumowując projekt, wskazuje, iż zakładanych celów nie udało się zrealizować w stu procentach, chociażby z powodu niskiej frekwencji duchowieństwa czy małej liczby napisanych projektów przez uczestników szkoleń. Z drugiej strony w diecezji jest już spora grupa osób świeckich, które nabyły umiejętności pisania wniosków, mają zapewnione wsparcie konsultantów, otrzymują informacje o konkursach i mają chęci działania w swojej parafii.
Duchowni uczestniczący w szkoleniach zauważają potrzebę powołania profesjonalnego zespołu projektowego składającego się z osób świeckich i duchownych, który zajmowałby się pisaniem projektów dla parafii Diecezji Białostocko–Gdańskiej. Ja, jako duchowny, mam dużo obowiązków przy parafii. Ponadto uczę religii, jestem kapelanem ZHP i odprawiam molebny dla chorych w szpitalach. Tymczasem napisanie projektu to praca samodzielna, która wymaga dużo czasu. Sam nie jestem w stanie tego zrobić potrzebna mi fachowa pomoc - wskazuje ks. Anatol Fiedoruk, uczestnik szkoleń reprezentujący parafię p.w. Św. Proroka Eliasza w Białymstoku.
To, co jest rzeczywistością przy dużych projektach inwestycyjnych czy też funduszach unijnych, nie dotyczy jednak małych projektów miękkich, które parafie mogą jak bardziej realizować we własnym zakresie. Jak mówi prezes Fundacji „Oikonomos”, nie wolno się poddawać, do realizacji celów dochodzi się małymi krokami, a to wymaga czasu. Trzeba przy tym zauważyć, że rzeczywistość pisania i realizacji projektów jest nowym zjawiskiem i niewątpliwie wymaga zmian, przede wszystkim zmian w mentalności społeczności prawosławnej. Najważniejsze jednak, aby ta społeczność sama chciała wpływać na otaczającą ją rzeczywistość.


W imieniu Fundacji „OIKONOMOS”
Katarzyna Dmitruk
Punkt Konsultacyjny
02.06.2007

Fundacja Oikonomos informuje, że zakończył się cykl szkoleń w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”. W związku z tym do końca czerwca 2007 roku osoby uczestniczące w szkoleniach proszone są o odbiór certyfikatów będących świadectwem uczestnictwa w szkoleniach.


Certyfikat zawiera informację o ilości ukończonych szkoleń. W związku z tym każdy kto brał udział w chociaż jednym szkoleniu otrzyma certyfikat.

Dodatkowo uczestnicy szkoleń przy odbiorze certyfikatów otrzymają „Podręcznik zarządzania projektami miękkimi” wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wyrażamy nadzieję, że zdobyta podczas szkoleń wiedza oraz materiały szkoleniowe będą pomocne w realizacji ciekawych i potrzebnych działań na rzecz społeczności parafialnej.

Informujemy, że Fundacja OIKONOMOS będzie starała się pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z pisaniem wniosków i projektów nawet po zakończeniu prezentowanego projektu.


20.02.2007

Uprzejmie informujemy, że już w marcu odbędą się kolejne szkolenia w ramach projektu "Rozwój aktywności społeczności lokalnych w Prawosławnej Diecezji Białostocko -Gdańskiej".


 

08.02.2007  

        5 lutego br. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku biskup białostocki i gdański Jakub dokonał poświęcenia nowej siedziby Fundacji Oikonomos. Mieści się ona obecnie na pierwszym piętrze budynku Centrum w pokoju 11 a.

   

    W uroczystości uczestniczyli zarówno byli i obecni członkowie Zarządu i Rady Fundacji na czele z Fundatorami oraz Prezesem Magdaleną Żdanuk. Fundacja Oikonomos nie miała do tej pory własnej siedziby. Musiała korzystać z gościnności Bractwa Cerkiewnego świętych Cyryla i Metodego oraz kierownictwa Centrum, gdzie na jej potrzeby zaadoptowane było tymczasowo pomieszczenie czytelni. Biuro Fundacji pracuje nad projektami organizowanymi przez Oikonomos.


Obecne godziny otwarcia to:

poniedziałek: 10:00 -14:00,

wtorek, środa,czwartek,piątek: 8:00 -12:00


 10.10.2006

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór do projektu szkoleniowego „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w Prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej” realizowanego przez Fundację OIKONOMOS.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2006 i będzie trwał do czerwca 2007 roku.

W ramach projektu będą realizowane szkolenia (raz w miesiącach: październik, listopad, grudzień, marzec, kwiecień), konsultacje parafialnych projektów ze specjalistami, wizyty studyjne do realizowanych projektów. Ponadto przez cały okres trwania projektu będzie czynny Punkt Konsultacyjny w Białymstoku.

Dnia 15 września br. odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawiono założenia projektu oraz rozpoczęto nabór uczestników projektu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby duchowne, jak i osoby świeckie, które wypełnią i dostarczą do siedziby Fundacji formularz zgłoszeniowy.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. W sprawie pytań, prosimy o kontakt e-mailowy (oikonomos@op.pl) lub telefoniczny z koordynatorem projektu Dariuszem Żdanukiem (0665 832 239). Ponadto informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym projektu mieszczącym się w Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku, w pokoju nr 11, tel. (0 85) 7 44 30 10, wewn. 34; fax: 085 744 36 46.


Serdecznie zapraszamy!
Fundacja OIKONOMOS12.09.2006

Jak zdobyć dofinansowanie parafialnych projektów?


Fundacja Oikonomos informuje, że 15 września br. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów rozpoczynanego projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnej w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej”.

Projekt, realizowany przez Fundację Oikonomos, dotyczy m.in. nauczenia przedstawicieli prawosławnych parafii ubiegania się o dofinansowanie parafialnych projektów (np. kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, inwestycyjnych itd.).

Podjęte działania stanowią odpowiedź na wyniki badania ankietowego przeprowadzonego jesienią 2005 roku na terenie diecezji białostocko – gdańskiej, mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb występujących w parafiach. Wiele parafii zasygnalizowało wówczas potrzebę skierowania pomocy Fundacji w kierunku praktycznej nauki pisania wniosków o dotacje i umiejętnego szukania właściwych źródeł zewnętrznego dofinansowania.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno duchowieństwo prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, jak i innych aktywnych członków parafii, wyznaczonych przez parafie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. W sprawie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt e-mailowy oikonomos@op.pl lub telefoniczny (665 832 239).


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.