Fundacja Oikonomos

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ
„ŚCIEĹťKAMI PRAWOSŁAWIA. SUPRAŚL”


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Fundację „Oikonomos”.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Oikonomos” z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok, NIP: 542-28-42-706, REGON 052224265, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000179149 (zwana dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
5. Instalując Aplikację Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.
§ 2 Dane zbierane automatycznie
1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu
1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
1. W trakcie korzystania z Aplikacji, Administrator nie żąda podania przez Użytkownika żadnych danych osobowych, a jedynie dane lokalizacyjne (GPS).
2. Zebrane dane lokalizacyjne Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi wygenerowania trasy wycieczki. Dane te są przetwarzane przez Google Maps.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.
3. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Administrator oświadcza, że postara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji, nie ma jednak wpływu na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres fundacjaoikonomos1@gmail.com.