Fundacja Oikonomos
    Fundacja pod nazwą „OIKONOMOS” została ustanowiona przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, reprezentowaną przez Biskupa Jakuba (Jakuba Kostiuczuka), prof. Andrzeja Łapko oraz prof. Joanicjusza Nazarko aktem notarialnym z dnia 10 września 2003 r. Osobowość prawną uzyskała 07 listopada 2003 r., z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja OIKONOMOS, z siedzibą w Białymstoku, prowadzi działania na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na założone i realizowane cele podlega pod kompetencje Ministra Kultury.

    Koniec roku 2003 oraz początek 2004 związane jeszcze były z formalizowaniem istnienia Fundacji. Na potrzeby Fundacji udostępnione zostało tymczasowo pomieszczenie Bractwa Śww. Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej. Pierwszym przedsięwzięciem Zarządu Fundacji było zorganizowanie Balu Noworocznego, który odbył się 13.01.2004 r. w Białymstoku. Niezwykle istotną kwestią podczas funkcjonowania Fundacji w 2004 roku było wypracowanie misji Fundacji oraz jej priorytetów przez członków Rady Fundacji i osoby spoza Fundacji zaproszone do dyskusji, a także określenie działań służących realizacji celów. Misja Fundacji OIKONOMOS została określona jako integracja środowiska prawosławnego terenów przygranicznych wokół historycznych obiektów (takich jak monaster w Supraślu) lub innych ośrodków o dużym znaczeniu dla wschodniego dziedzictwa kulturowego. Podczas dyskusji przytoczone zostały również przykłady istniejących w innych krajach centrów, skupiających życie prawosławne, tzw. Akademii. Fundatorzy podjęli decyzję o opracowaniu koncepcji powołania podobnego do ww. Akademii ośrodka w Supraślu. Wstępna koncepcja została przygotowana na wrzesień 2004 r. i przedstawiona na wspólnym spotkaniu Rady i Zarządu Fundacji. Rok 2004 skończył się pełen planów i nadziei na owocną pracę w ciągu najbliższych lat, zmierzających do rozpoczęcia funkcjonowania Akademii oraz innych programów Fundacji, z których pierwszym było włączenie się w obchody jubileuszu 500-lecia nadania tomosu monasterowi Zwiastowania N.M.P w Supraślu.

    Na początku 2005 roku Fundacja uczestniczyła w przeprowadzeniu Akcji „Wspólne Dzieło”, w czasie której Fundacja OIKONOMOS zwróciła się z apelem do wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o pomoc w zebraniu potrzebnych środków na wkład własny na realizację działań Fundacji związanych z prowadzeniem inwestycji na terenie supraskiego monasteru w ramach projektu unijnego i rozpoczęciem funkcjonowania Akademii Supraskiej.

    Kluczowym projektem Fundacji w 2005 roku było włączenie się w obchody jubileuszu 500-lecia nadania tomosu monasterowi Zwiastowania N.M.P. w Supraślu. W ramach obchodów zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Monaster Supraski i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa” - 10-11 czerwca 2005 r. (Supraśl - Białystok)
- Koncerty muzyki cerkiewnej opartej na motywach Irmologionu Supraskiego – 10 i 17 czerwca 2005 r. (Supraśl i Białystok)
- Wystawa zdjęć z historii supraskiego monasteru – 10 - 24 sierpnia 2005 r. (Supraśl), 04-17 września 2005 r. (Białystok)
- Obóz młodzieżowy w Supraślu (22-31 sierpnia 2005 r.)
- Wykłady „Supraśl i Podlasie - życie na granicy różnych światów” (październik - grudzień 2005 r.)
- Film „Monaster na brzegu Supraśli” (grudzień 2005 r.)
- Publikacja materiałów pokonferencyjnych (grudzień 2005 r.).
Podkreślenie tej rocznicy przyczyniło się do osiągnięcia celów postawionych Akademii Supraskiej, a w szczególności popularyzacji wiedzy o wschodniej tradycji chrześcijańskiej i prawosławiu w Polsce oraz stworzyło możliwość zapoznania się z bogactwem tradycji, kulturą prawosławia oraz życiem monastycznym nie tylko dla prawosławnych mieszkańców Polski.

    Równolegle do tych działań Zarząd Fundacji prowadził prace nad ankietą, mającą na celu analizę potrzeb środowiska Diecezji Białostocko–Gdańskiej i wyznaczenia kierunków dalszych działań Fundacji. Ponadto w 2005 roku Zarząd Fundacji zajmował się pomocą w przygotowaniu projektu miejsc noclegowych w klasztorze Zwiastowania N.M.P. w Supraślu.