Fundacja Oikonomos
2015.09. 08

„Cerkiew w drodze” - międzynarodowa konferencja Akademii Supraskiej 17-19 września 2015 r.


Myślą przewodnią tegorocznej konferencji Akademii Supraskiej jest „Cerkiew w drodze”. Wybierając ten temat pragniemy zaprezentować kulturę drogi oraz sposób adaptacji społeczeństwa, zmuszonego do przemieszczania się i jednocześnie zachowującego swoje dziedzictwo oraz zwyczaje. Migracja narodów, przesiedlanie się dużej liczby osób, kultywujących tę samą tradycję, osadzanie się na nowym terenie, przystosowywanie się do nowych warunków oraz wpływ na ziemie, które zostały przez nich zaludnione – wszystko to leży u podstaw nowych, interesujących zjawisk, obserwowanych również w dniu dzisiejszym.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem ruchów migracyjnych w łonie Cerkwi prawosławnej, które bardzo często były wywoływane wydarzeniami zewnętrznymi, takimi jak wojna, rewolucja czy prześladowania. Całe miejscowości, parafie, województwa i kraje musiały przysposobić się do nowych warunków. W tym samym czasie wiele tysięcy osób opuszczało swoje domy i wędrowało ku nieznanemu, porzucając swój dobytek. Intrygująca może być zarówno analiza zagadnienia asymilacji, jak również jej braku w nowym miejscu zamieszkania; rozważenie zderzenia dwóch trendów, zetknięcia się myśli osiedleńców z kulturą autochtonów oraz wiecznego oczekiwania na powrót do domu - do miejsca, skąd rozpoczęła się wędrówka.
Konferencja Akademii Supraskiej wpisuje się w ogólnopolskie obchody 100 rocznicy Bieżeństwa w 1915 roku. Ostatni dzień spotkania w całości poświęcony będzie tematyce związanej z tym tragicznym wydarzeniem.


PROGRAM KONFERENCJI


Dzień I – 17.09.2015 (Supraśl, Akademia Supraska)

Sesja I

09.30 – Nabożeństwo
10.00 - Otwarcie konferencji, przywitanie gości
10.15 - J. E. Najprzewielebniejszy dr Jakub (Kostiuczuk), Arcybiskup Białostocki i Gdański – Wprowadzenie
10.45- dr Jan Stradomski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – To nie księgi wędrują, lecz ludzie
11.15 – dr hab. Urszula Cierniak (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie) - „I będę niczym nieszczęsny zwierz samotnie wędrować”. Staroobrzędowcy-wędrowcy w poszukiwaniu Cerkwi prawdziwej.
11.45 – dr Alicja Z. Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Na drodze reformy. O kandydatach do stanu duchownego w metropolii kijowskiej (XVI-XVII w.)
12.15 - 12.45 – przerwa kawowa
Sesja II
12.45 – проф. Темчин С.Ю (Instytut Języka Litewskiego w Wilnie) – Почему и как анонимный святой Человек Божий получил имя Алексей
13.15 – Doc. PhDr. Petra Stankovska (Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani) - Взаимоотношения восточнославянской редакции Евангелия и старочешского перевода Библии
13.45 - prof. Slavia Barlieva (Centrum Badań Cyrylo-Metodejskich BAN, Sofia), prof. dr hab. Aleksander Naumow (Università Ca' Foscari Venezia) – Relikwie św. św. Cyryla i Metodego, jako świadectwo dynamiki życia religijnego
14.30 – obiad
15.30 – Paweł Karczewski ( Białystok) – Wizyta relikwii św. Spirydona z Tremithus w Polsce
16.00 – ks. Adam Sawicki, m. Mikołaja (Białystok) – Historia relikwii św. młodzieńca Gabriela

17.00 - Wernisaż wystawy Aleksandry Czerniawskiej - Sala wystawowa im. Wiktora Wołkowa - Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1


Dzień II – 18.09.2015 (Supraśl, Akademia Supraska)

Sesja III

09.30 - prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Święty Włodzimierz i jego miejsce w historii Cerkwi na ziemiach ruskich
10.00 – dr Zdravko Stamatoski, (Poznań) - Proces akulturacji macedońskich wiernych w diasporze
10.30 - dr Agnieszka Gronek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - Ikonostas w cerkwi wojskowej w Kozienicach. Zabytek na tle dziejowym
11.00 - доцент Ольга Иванчина (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина) – Национальное начало в славянской православной иконописи 17-21 столетий
11.30 - 12.00 – przerwa kawowa
Sesja IV
12.00 – доцент Лариса Густова-Рунцо (Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск) - Трансмиссия белорусской певческой практики православной традиции в Московское царство (середина XVII в.)
12.30 - prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Droga i jej obrazy w literaturze liturgicznej Słowian (na wybranych przykładach)
13.00 - 13.30 – obiad
13.30 - доцент Елена Шатько (Белорусская государственная академия музыки, Минск) –Храмы Беларуси: летопись колоколов 1950-1980-х годов
14.00 – доцент Надежда Белякова (Центр истории религии и Церкви Института всеобщей истории РАН, Москва) - Издательская деятельность русской православной эмиграции и ее интерпретация в СССР в условиях Холодной войны (по материалам журнала "Надежда")
14.30 - доцент Вера Клюева (Национальный исследовательный ядерный университет МИФИ, Москва) – В поисках правильной церкви? Православное духовенство между РПЦ и РПЦЗ в последней четверти ХХ столетия ( на примере биографии епископа Домодедовского Евтихия (Курочкина)
15.00 – 15.30 - przerwa kawowa
15.30 - dr hab. prof. UWM Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew  (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie) - O adaptacji  w Olsztynie i okolicznych miejscowościach prawosławnej ludności przesiedlonej w ramach akcji "Wisła"
16.00 - Jakub Oniszczuk (Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe à Chambésy, Genève) – Młodzieżowy ruch pielgrzymkowy w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
16.30 - доцент Дмитрий Рунцо (Белорусский государственный университет, Минск)- Виртуализация реальности как социально-экономический феномен современности

19.00 – Przedstawienie ZaTopieni w historii – Aula Akademii Supraskiej

Dzień III – 19.09.2014 (Supraśl, Akademia Supraska)

Sesja V – poświęcona Bieżeństwu 1915 roku

9.30 – Eugeniusz Czykwin (Poseł na Sejm RP) - Wprowadzenie
10.00 – протоиерей Георгий Бирюков (Нестеров, Россия) - Загадка Августовской иконы
10.00 - dr Urszula Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku) – Udział monasterów z ziem Rzeczypospolitej w bieżeństwie
10.30 - o. diakon mgr Denis Rusnak (Mielnik) – Losy prawosławnych monasterów Wilna w okresie bieżeństwa w 1915 r.
11.00 - проф. Александр Свирид (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина) – Восточная политика Ватикана в Западной Беларуси и ослабление православной церкви в результате последствий Первой Мировой  войны
11.30 - магистр исторических наук Надежда Самосюк (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина) - Развитие культурной идентичности в контексте деятельности Православной Церкви в Западной Беларуси (1921-1939 гг.)
12.00 - 12.30 – przerwa kawowa
12.30- магистр исторических наук Роман Чуль (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина) - Православное духовенство белорусско-польского пограничья в начале XX в.
13.00 – ks. Andrzej Bołbot (Choroszcz) – Tryumfalne przybycie Ikony Poczajowskiej Bogurodzicy na Białostocczyznę
13.30 – o. dr Andrzej (Borkowski) (Uniwersytet w Białymstoku) - Patriarchat ekumeniczny w obliczu exodusu ludności greckiej z Azji Mniejszej na początku XX wieku
14.00 – obiad
14.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji


Organizator:
Fundacja OIKONOMOS, Akademia Supraska

Współorganizator: 
Uniwersytet w Białymstoku
Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

WSTĘP WOLNY