Fundacja Oikonomos
2018.09. 18

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej „Rola laikatu w życiu Cerkwi” - zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

 

Organizatorzy międzynarodowej konferencji "Rola laikatu w życiu Cerkwi", która odbędzie się w dniach 18-20 października 2018 r. w Supraślu, zapraszają autorów do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.


Cel i zakres konferencji:

Tematem konferencji Akademii Supraskiej jest: Rola laikatu w życiu Cerkwi - historia i współczesność. Cerkiew Prawosławna w Polsce jest usytuowana na styku wpływów wschodu i zachodu. Ludność zamieszkująca te tereny poddawana, więc była wielokrotnie próbom wpłynięcia na jej postawę, tradycję, zwyczaje liturgiczne oraz narodowe. Jej historia jest burzliwa, narażona na ciągłe zmiany i zawirowania. Jako przykład można podać Unię brzeską, która pod wpływem działań władzy królewskiej doprowadziła do zmian w podejściu do Tradycji ludności zamieszkującej tereny I Rzeczypospolitej. Od XVII do XIX wieku podobne działania widzimy praktycznie w całej Europie co było związane ze skomplikowaną sytuacją polityczną, w jakiej znalazła się znaczna część Słowian po utracie niepodległości Bułgarii i Serbii na rzecz Imperium Otomańskiego, bądź zamieszkując terytoria, nad którymi panowali katoliccy władcy (Wenecja, Austria, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie). Jedynym prawosławnym suwerenem był car moskiewski, i także w jego państwie pojawiają się wpływy zachodu. W takiej sytuacji Cerkiew Prawosławna w Europie poddawana jest ciągłej indoktrynacji, wpływom obcej kultury i próbom narzucenia obcych tradycji. Cerkiew podejmuje wiele działań aby zachować swoje Tradycję. Bardzo aktywne są grupy laikatu zrzeszone w bractwach oraz innych organizacjach świeckich. Rola mecenatu oraz fundatorów ma znaczenie przy wyborze przynależności do cerkwi oraz rozwoju działań kulturalno oświatowych parafii. Świeccy drukarze rozpoczynają swoją działalność na wielką skalę w momencie, gdy drukarnie przymonasterskie przechodzą na unię bądź zostają zamknięte. Również historia najnowsza Cerkwi Prawosławnej w Polsce jest naznaczona aktywnym działaniem grup laikatu w tworzeniu nowych struktur oraz transformacji już istniejących i dostosowania ich do nowych warunków. Nasza konferencja pozwoli na spojrzenie na procesy zachodzące w dzisiejszej Europie oczami teologów, historyków, socjologów, politologów oraz specjalistów innych dziedzin nauki. Natomiast materiały pokonferencyjne, rozsyłane do wszystkich ważniejszych ośrodków naukowych i bibliotek w kraju, będą dobrym materiałem do dalszych badań nad tematem laikatu w historii oraz współczesności.

Informacje dla autorów: 

  • Prace należy nadsyłać w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.
  • Wymogi edytorskie tekstu w oddzielnym załączniku (przesyłanym z Sekretariatu konferencji)
  • Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych, układu.
  • Za publikowane prace Autorzy nie otrzymują honorarium.
  • Artykuły przygotowane niezgodnie z wymogami nie zostaną przyjęte do druku.
  • Artykuły prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariatu Konferencji.

Język konferencji:

polski, rosyjski i angielski.

Forma prezentacji prac:

prezentacja w języku polskim, rosyjskim lub angielskim, czas wystąpienia –20 minut.

Terminy: 

  • 30.09.2018 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenie prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariatu Konferencji.
  • 15.10.2018 r. - nadsyłanie artykułów 


Podróż oraz zakwaterowanie: 


W wypadku przylotu do Warszawy zostaniecie Państwo odebrani z lotniska i przewiezieni do Supraśla (przelot do Warszawy na koszt własny). 
Zakwaterowanie zapewnia organizator (Dom Pielgrzyma - Akademia Supraska, 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1).


Adres sekretariatu konferencji:

Akademia Supraska
ul. Klasztorna 1
16-030 Supraśl
tel. +48 662 254 177
e-mail: j.oniszczuk@gmail.com
www.akademiasupraska.pl

Organizatorzy:
Fundacja „Oikonomos”
Akademia Supraska
Uniwersytet w Białymstoku