Fundacja Oikonomos
2020.07. 06

"Świętość dzieci w kulturze duchowej prawosławia" - zaproszenie do nadsyłania artykułów Akademia Supraska

(Fundacja Oikonomos, International Research Network Pax Bizantino-Slava)

Latopisy Akademii Supraskiej

Tom XI
Świętość dzieci w kulturze duchowej Prawosławia

 


Kolejny tom Latopisów wychodzi w dwusetną rocznicę kanonizacji św. Młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego, prawosławnego patrona dzieci i młodzieży w Polsce. Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne zapraszają do nadsyłania artykułów związanych z miejscem i rolą dzieci i młodzieży w kulturze wschodniego chrześcijaństwa. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w tym roku nie odbędzie się zwyczajowa konferencja, natomiast, o ile warunki pozwolą, po ukazaniu się tomu zostanie zorganizowana jego prezentacja. Po recenzjach monografia ukaże się w Wydawnictwie Naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W zamyśle Rady i Kolegium monografia ma przedstawić teologiczne, liturgiczne,
historyczne, artystyczne i społeczne aspekty obecności dzieci i młodzieży w życiu Cerkwi. Szczególnie chodzi o następujące kręgi tematyczne:

 • Cs terminologia wiekowa : дети, младенец, отрок, юноша ; юнота, дева
 • dzieciństwo Pana Jezusa, Maryi, Jana Chrzciciela w teologii, liturgii i sztuce cerkiewnej
 • dzieci w Piśmie św. i ich obraz w prawosławnym piśmiennictwie i sztuce: Izaak s. Abrahama, Machabeusze, młodziankowie babilońscy, młodziankowie betlejemscy
 • dzieci w scenie Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, Pan Jezus i dzieci, cuda z dziećmi
 • obrzędowość cerkiewna dotycząca dzieci: sakramenty i sakramentalia (nadanie imienia, chrzest, bierzmowanie, pogrzeb, rozpoczęcie nauki)
 • święte dzieci i panny w piśmiennictwie i sztuce wczesnochrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem męczeństwa ( św. św. Tekla, Agnieszka Rzymianka, Cyryk syn Julity, Wiera, Nadieżda, Lubow, Eulalia, Celsus, Pankracy, młodziankowie z Efezu i in.)
 • święte dzieci w dziejach i twórczości Cerkwi lokalnych (m.in. Jan Wariag, Dymitr Carewicz, dzieci cara Mikołaja, Juliania Olszańska, Filotea Temniszka, panny diwiejewskie, Piotr Aleut, itd.)
 • dzieci w twórczości poszczególnych autorów (np. u Grzegorza Cambłaka, w 600. rocznicę jego śmierci)
 • dzieci w prologach, na freskach i ikonach
 • okres dziecięcy świętych w literaturze i ikonografii (np. Mikołaj, Sergiusz z Radoneża)
 • św. Gabriel Zabłudowski i jego kult dawniej i obecnie
 • groby i relikwie dzieci
 • dzieci jako ofiary i znaki liturgicznej pamięci: Kragujevac, sierociniec na Woli, Biesłan…


Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów z krótkim streszczeniem do 31.07.2020 r., a po ich akceptacji o składanie tekstów, w objętości do 30 tys. znaków, do 15.10.2020 r. Wymogi edytorskie w załączeniu.edytorskie w załączeniu.

Supraśl, 04.07.2020 Ks. Jarosław Jóźwik, kanclerz

j.oniszczuk@gmail.com
an9381@gmail.com

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW

WYMOGI EDYTORSKIE
------------------------------------------------------------------------------

Latopisy Akademii Supraskiej to periodyk, który ma na celu ukazywać materiały źródłowe, dotyczące Cerkwi w Rzeczypospolitej, zwłaszcza dokumenty związane z Monasterem Supraskim, oraz artykuły i rozprawy, ukazujące różnorodne aspekty działalności Cerkwi.

Jednym z celów Akademii Supraskiej jest upowszechnianie wiedzy o Prawosławiu, prezentowanie najnowszych ustaleń badaczy przeszłości, literaturoznawców, historyków sztuki. Dlatego też tematyka Latopisów jest otwarta.

Latopisy dostępne są w Akademii Supraskiej oraz na jej stronie internetowej.