Dziedzictwo

W latach 2016 – 2020 Fundacja zrealizowała 5 edycji projektu pt. „Lato z wielokulturowym dziedzictwem”, które polegały na organizacji letniego obozu dla wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniu inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej wyposażenia zabytkowych cerkwi Podlasia.
Kilkukrotnie braliśmy udział w Europejskich Dni Dziedzictwa – inicjatywie, której celem jest przybliżanie społeczeństwu zabytków kultury materialnej i niematerialnej Starego Kontynentu i popularyzacja dziedzictwa – zarówno tego najbliższego, lokalnego, jak i narodowego, oraz ukazanie ich wkładu w budowanie naszej tożsamości. Zorganizowaliśmy kilka wydarzeń, wykorzystując nowoczesne technologie (np. „Małopolska w Michałowie”, kiedy będąc na auli Akademii Supraskiej mogliśmy „wejść” do wnętrza cerkwi michałowskiej oglądając polichromię autorstwa Adama Stalony – Dobrzańskiego i Jerzego Nowosielskiego).

Wśród zadań dotyczących zachowania wielokulturowego dziedzictwa regionu i miasta warto także
wspomnieć projekt “Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku” – realizowany przez Fundację „Oikonomos” we współpracy z Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską oraz Uniwersytetem w Białymstoku, który obejmował konserwację, digitalizację i udostępnienie w internecie siedmiu cennych archiwaliów – ksiąg protokołów badań przedślubnych (1865-1902) pochodzących z prawosławnej parafii św. Mikołaja w Białymstoku. Zdigitalizowane materiały zostały udostępnione w internecie na stronie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie są dostępnie bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Wiele innych z naszych działań również odwołuje się do naszego dziedzictwa, np. wydana przez nas płyta z nagraniem koncertu utworów inspirowanych Irmologionem Supraskim, film Romana Wasiluka pt. „Monaster na brzegu Supraśli”.

Zwieńczeniem naszych zabiegów o zachowanie naszego dziedzictwa był rok 2023 – Rok Kodeksu Supraskiego w Województwie Supraskim, w ramach którego została zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa, kilka wystaw, koncert, publikacje, płyta inspirowana Kodeksem i książka dla dzieci, rzeźby-pulpity z rozłożoną księgą, posadzenie pamiątkowych dębów oraz przygotowane i wydane tłumaczenie Kodeksu Supraskiego na pierwszy język nowożytny- język polski (przy współpracy z Książnicą Podlaską).

Kultura

Fundacja „Oikonomos” zajmuje się działalnością kulturalną od 2005 roku, organizując

Czytaj więcej »